Palmers trädmodell

Joy A. Palmer har utvecklat en miljöpedagogisk modell som kallas för Palmers träd. Modellen är en av de modeller som tillämpats flitigast inom miljöpedagogiken på senare tid. Enligt Hungerford och Volks modell samt Jeronens och Kaikkonens husmodell uppnår man miljöansvar via delmål som är lineärt uppradade efter varandra. Joy A. Palmer avviker från de här modellerna. I sin trädmodell betonar han nämligen att miljöpedagogiken ska ske lika starkt på tre nivåer samtidigt för att vara effektiv. Till en god miljöpedagogik hör enligt Palmer inlärning i naturen, om naturen och för naturens bästa. De här tre nivåerna illustreras av de tre stora cirklarna i trädets krona.

puumalli_puolikkailla_kehyksilla20.JPG
Bildkälla: Palmer 1998 och Cantell 2004. Omarbetning av bilden: Laura Savolainen.

Avgörande för inlärning i naturen är erfarenheter som grundar sig på olika sinnen och förnimmelser. Inlärning om naturen betyder att man utökar kunskap om naturen. På nivån med inlärning för naturens bästa finns förutom konkret verksamhet också miljövärden med. Viktiga värden inom miljöpedagogiken är till exempel etiska, ekologiska, biologiska, estetiska och intellektuella värden.

I trädets rot finns grunden för miljöpedagogiken. Grundens skapas av individens tidigare livserfarenheter samt utvecklings- och inlärningsbakgrund. Då man tillämpar sig av miljöpedagogik ska alltså individens utgångsläge och tidigare erfarenheter tas i betraktande.

Litteratur

Palmer 1998

<–   –>

<– Teorier

© 2020 A MarketPress.com Theme