Paloniemis och Koskinens modell

Fastän många miljöpedagogiska modeller betonar deltagande och verksamhet för miljön får de här områdena ofta endast lite stöd i praktiken. Inom miljöpedagogiken borde man vid sidan om att fundera över målsättningar fästa allt mer uppmärksamhet vid hur målen ska uppnås. Miljöpedagogikens nya, största utmaningar hör samman med att utveckla människors känsla av deltagande, egenmakt och bundenhet.

I Paloniemis och Koskinens modell ses ansvarsfull verksamhet för miljön som en inlärningsprocess. Det viktigaste är inte nödvändigtvis slutresultatet utan vad man lär sig under processen och hur detta påverkar individens och samhällets verksamhet. Ansvarsfull verksamhet ses alltså både som ett mål för pedagogiken och som ett verktyg för inlärningen. Enligt modellen lär man sig genom att verka tillsammans samt genom egna erfarenheter och att reflektera över dem. man lär sig alltså genom självkritik över det man lärt sig och upplevt.

Modellen illustrerar ansvarsfull verksamhet för miljön som en spiral. Spiralen består av en cirkel för eget engagemang och en för att bli engagerad. För eget engagemang kommer motivationen av egen vilja att delta. I cirkeln för att bli engagerad är det samhället eller en individ som genom uppmuntran ger motivation för en annan person att delta i någon verksamhet eller ett projekt. I det här fallet kommer verksamhetens behov och motivation alltså utifrån och inte från individen själv. Med spiralformen vill man illustrera verksamhet med miljöansvar som något kontinuerligt som är sammankopplat med samhället: ”Verksamheten startar inte ur intet och slutar inte då vissa projekt är slutföljda utan den är en grund för framtida processer och för att de ska lyckas”.

paloniemi_koskinen.JPG Klicka för att se bilden större

På bilden finns Paloniemis och Koskinens modell för inlärningsprocessen för ansvarsfullt engagemang för miljön

Litteratur

Cantell 2003

Cantell & Koskinen 2004

Koskinen ja Horelli 2006

Paloniemi & Koskinen 2005

<–          –>

<– Teorier

© 2020 A MarketPress.com Theme