Deltagande

I utbildning för hållbar utveckling är elevernas egen aktivitet och eget deltagande centralt. Deltagandet kan vara passivt eller aktivt. 

  • Med passivt deltagande menas verksamhet där alla personer får säga sina åsikter men inte har makt i själva beslutsfattningen.

  • Med aktivt deltagande menas verksamhet som är initiativtagande och oberoende av utomstående institutioners synpunkter. Verksamhetens mål är att förändra på rådande förhållanden.

I bästa fall leder deltagandet till en känsla av egenmakt och social empowerment. Personerna lär sig också fatta beslut och arbeta i grupp samt ta ansvar för sina beslut. De lär sig också lita på sina egna förmågor och sina möjligheter att påverka. Dessutom förstärks förhållandet mellan olika grupper, bildandet av nätverk och växelverkan via deltagande i beslutsfattning. Genom grupparbete och diskussioner lär sig deltagarna bättre förstå även sina egna föreställningar och åsikter.

Litteratur

Tilbury & Cooke 2005

<–          –>

<– Tänkesätt som anknyter till fostran för hållbar utveckling

© 2020 A MarketPress.com Theme