Kritiskt tänkande

Med kritiskt tänkande kan man utmana de sätt som man är van att tolka sin omgivning på. Dessutom betonar kritiskt tänkande den inverkan som personliga erfarenheter och social växelverkan har på individens åsikter och insikter. Att kunna tänka kritiskt är viktigt då individen tolkar den information som omgivningen förmedlar och bygger upp sin egen värdegrund.

Kritiskt tänkande kan också kallas reflektivt tänkande och hjälper individen att värdera och förstå sitt eget handlande och de faktorer som står bakom det. Andra centrala element för kritiskt tänkande är att känna till alternativa tänkesätt,  tolka maktförhållanden och framhålla betydelsen av kontextualitet.

metsa.jpg

Bild: Katariina Syrjäsuo

Litteratur

Tilbury & Cooke 2005

<–          –>

<– Tänkesätt som anknyter till fostran för hållbar utveckling

© 2020 A MarketPress.com Theme