Nätverk och samarbete

På grund av att fostran för hållbar utveckling är ett mångfacetterat ämnesområde med brett innehåll är det viktigt med växelverkan mellan deltagare i en process. Nätverken kan bildas mellan officiella och icke-officiella krafter.

  • Officiella nätverk är exempelvis organisationer som representerar statsmakten och vars mål bland annat är att uppfylla internationella skyldigheter.

  • Icke-officiella nätverk är nätverk som bildas mellan frivilliga organisationer. I nätverket kan finnas deltagare med mer eller mindre officiell verksamhet: medborgarföreningar, medier, företagsvärlden, lokala sammanslutningar.

Via nätverk och samarbete är det möjligt att:

  • Förena resurser

  • Dela visioner

  • Dela på positiva upplevelser av att lyckas

  • Utveckla kunskaper och färdigheter
  • Lära sig av samarbetspartnernas olika sätt att tänka

 hamahakki2.jpg

Bild: Minttu Paananen

Litteratur

Tilbury & Cooke 2005

<–

<– Tänkesätt som anknyter till fostran för hållbar utveckling

© 2020 A MarketPress.com Theme