Företag

Företag pressas allt mer i frågor om samhällsansvar. Med samhällsansvar menas att företaget tar mer socialt ansvar än den lagstadgade miniminivån. Till ansvaret hör att ta hand om alla dimensioner av hållbar utveckling.

Under de senaste åren har samhällsansvaret fått en betydligt högre status i företags verksamhet. Åtminstone de största företagen publicerar en rapport om samhällsansvar och rapporten är ofta tillgänglig för alla på företagets nätsidor. En del företag har också delvis gjort reklam för att sin ansvarsfulla affärsverksamhet.

Trots den positiva utvecklingen har många företag oberoende av storlek problem med att förverkliga sitt samhällsansvar. Ett vanligt problem är brist på kunskap, förmåga och värderingar som behövs för att göra en förändring. Ofta saknas också företagets tro på sig själv och sina möjligheter att verka enligt principerna för hållbar utveckling. Man försöker på många håll råda bot på dessa brister genom att ordna kurser, arbetsredskap och andra resurser med vilka företaget effektivare kan nå upp till sina mål. Företagen satsar också i allt högre grad på utbildning: både personalen och intressegrupper får utbildning om sådant som berör miljö- och samhällsansvar.

Att förstå och vara medveten om hållbar utveckling är ändå bara en del av lösningen och leder nödvändigtvis inte till ageranden i praktiken. Inom företag kommer ofta ekonomisk utveckling på första plats. De andra dimensionerna för hållbar utveckling är skenbart ofta i konflikt med ekonomin och hamnar därför i bakgrunden. Speciellt konsumenterna kan främja och stöda företagens ansvarsfulla verksamhet genom sina val av produkter.

Studerandenas utredningar som gjordes på kursen Miljö och samhälle

Litteratur

Tilbury ym. 2005

Uimonen 2006

Flytta till

Var tillämpas miljöpedagogik?

© 2020 A MarketPress.com Theme