Organisationer

Regeringens och den offentliga sektorns olika organisationer har en central roll i strävan till hållbar utveckling. De nuvarande miljöproblemen är världsomfattande och och har flera bakomliggande orsaker. För att lösa problemen behövs åtgärder från många delområden i samhället både på global nivå och i Europeiska unionen samt nationellt och lokalt.

Organisationernas verksamhet påverkas både av internationella avtal och av nationell politik. Betydelsefulla internationella linjedragningar för hållbar utveckling har gjorts upp bland annat på FN:s toppmöte för hållbar utveckling samt i EU:s program för hållbar utveckling och övriga miljöprogram. FN har också utlyst åren 2005-2014 till årtiondet för utbildning för hållbar utveckling.

Internationella avtal är ram för den nationella miljöpolitiken. Miljöministern ansvarar för nationell miljöpolitik, vägledning för förvaltningen och strategisk planering. De viktigaste nationella linjedragningarna är statsrådets principbeslut att befrämja hållbar utveckling samt den nationella strategin för hållbar utveckling. På central plats i strategin finns stöd av hållbara val bland annat genom fostran och utbildning.

Fastän miljöfrågor ofta är globala eller på nationell nivå måste verksamheten för miljön ändå ske lokalt. På lokal nivå är det kommunerna som har ansvar för att befrämja miljöskydd och hållbar utveckling. Kommunerna har bland annat utarbetat lokala program för hållbar utveckling (lokala agenda 21-program). I programmen har ökad miljökännedom en central plats.

Texter från kursen Miljöpedagogik och samhälle

Länkar

Litteratur

Kohti kestäviä valintoja 2006

Kestävän kehityksen edistäminen koulutuksessa 2002

Kestävän kehityksen edistäminen koulutuksessa 2006

Flytta till

Var tillämpas miljöpedagogik?

© 2020 A MarketPress.com Theme