Andra stadiets utbildning

Hållbar utveckling har en central roll i både gymnasiets och yrkesinstitutens grund för läroplanen. Utgångspunkten i gymnasiets läroplan är att respektera liv och mänskliga rättigheter. Miljöpedagogik behandlas i ämneshelheterna: hållbar utveckling, aktivt medborgarskap och företagsamhet samt kulturidentitet och kännedom om oilka kulturer. Man strävar till att ta upp miljöpedagogiska teman i samband med flera oilka läroämnen.

Yrkesinstituten och yrkeshögskolorna har skapat en strategi för hållbar utveckling. Enligt strategin strävar man till att hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet vid läroanstalterna. Målen för hållbar utveckling ska finnas med också inom studerandenas arbetspraktik, lärdomsprov och forskning.

Inom yrkesskolor och yrkeshögskolor har man försökt öka specialkunnande inom området hållbar utveckling. Man utbildar allt mer miljökunniga med bred expertis för näringslivet, offentliga sektorn och föreningarna (utbildning finns t.ex. vid Åbo yrkeshögskola och Laurea-ammattikorkeakoulu).

Inom miljöpedagogiken för unga och vuxna är det i allmänhet viktigt att öka på kunskapen och skapa möjligheter att påverka. Engagemang ger mer tro på sig själv och kraft att verka medan egna iakttagelser och undersökningar hjälper att förstå. Miljöpedagogiken borde sträva till att öka erfarenhetsbetonad undervisning inom vuxenutbildningen och att lyssna på ungdomarna. På det sättet utvecklar de unga ett genuint miljöansvar. Det skulle vara fint om ungdomar kunde delta i miljöskyddsprojekt och forskningsverksamhet i kommunerna. Detta förutsätter ett bredare samarbete mellan läroanstalt, miljöcentral och kommun.

Praktisk undervisning i miljöpedagogik inom olika branscher ges förutom vid yrkesinstitut och yrkeshögskolor också vid lantbruksskolorna. Inom lantbruksskolornas yrkesutbildningarna strävar man till att uppnå miljöpedagogiska mål inom alla branscher och utbildar exempelvis, naturinstruktörer, vildmarksguider och miljöfostrare.

Litteratur

Grunderna för gymnasiets läroplan 2003

Yrkesinstitutens och -högskolornas läroplan

Kestävä kehitys Suomen ammakorkeakouluissa, Sudenet (Siukko 2006)

På väg mot hållbar utveckling i yrkesutbildningen

Kestävän kehityksen toteutuminen ammatillisissa oppilaitoksissa ja opettajien täydennyskoulutustarpeet

Flytta till

<– Skolor och läroanstalter

© 2020 A MarketPress.com Theme