Monthly Archives: November 2020

Uusin tutkimus koulutuksen uudelleensuuntaamisesta

Koulutuspolun löytämistä ja sitoutumista: Toisen asteen opintojen uudelleensuuntaaminen ja maahanmuuttotaustaisuus

Suomalainen peruskoulujärjestelmä on sitoutunut tavoittelemaan mahdollisuuksien tasa-arvoa eli turvaamaan kaikille yhtäläiset mahdollisuudet siirtyä toiselle asteelle. Käytännössä kuitenkin nuorten koulutusvalintoja ja koulutuksen läpäisemistä määrittävät monet perhetaustaan ja tuen tarpeeseen liittyvät tekijät. Suomalaisnuorten tiedetään myös opiskelevan toisella asteella viiveisemmin ja katkonaisemmin kuin ikätoverinsa muissa OECD-maissa. Tässä artikkelissa tarkastellaan monimenetelmällisellä seuranta-aineistolla 357 nuoren koulutussiirtymää peruskoulusta toiselle asteelle sekä toisen asteen opintojen keskeyttämistä koskevia harkintoja. Erityisenä tarkastelukohteena ovat maahanmuuttotaustaiset nuoret. Tuloksina esitämme, että opintojen uudelleensuuntaamista harkitsi noin viidennes oppilaista, ja niitä uudelleensuuntasivat keskimääräistä useammin maahanmuuttotaustaiset nuoret. Maahanmuuttotaustaisten nuorten toisen asteen siirtymät olivat monipolvisempia, mutta myös heille tarjolla olleet vaihtoehdot olivat kapea-alaisia. Esitämme, että opiskelupaikan vaihtaminen tai opintojen keskeyttäminen on tyypillisesti seurausta muutoksista koulutus- ja uratavoitteissa sekä opintojen kuormittavuudesta. Aina nuorten harkinta ei kuitenkaan johda opiskelupaikan vaihtamiseen tai keskeyttämiseen, vaan nuoret kertoivat myös sopeutumisesta, sinnittelystä ja kiinnittymisestä.

Abstract

The ethos of the Finnish basic education is to offer equal educational opportunities all pupils. Yet, many factors like family background or need for special support, have their effect on educational outcomes. Our focus is on the transition from the basic to upper secondary education. With the follow-up data (n = 357) we analyse how often and why pupils consider changing or dropping out of their studies. Our special focus is on young people with immigrant origins. We conclude that every fifth young people had considered chancing their study place or dropping out. These considerations followed typically two lines: changes in the career expectations, or in the workload of studying. Although young people with immigrant origins shared similar experiences with the Finnish-origin young, their transitions were also multiphase and opportunities fewer. Not all the young people changed or dropped out of education, but expressed adjustment, grit and attachment to their studies.

Lue lisää

Mira Kalalahti, Markku Jahnukainen, Joel Kivirauma, Janne Varjo, Tuomas ZacheusKasvatus 2020, 51(4)