Julkaisut ja tuotteet

 

Hankkeessa tuotetut julkaisut/ tuotteet:

  • Hankkeen kehittämismallien opas
  • Selkokielinen ATK- koulutusmateriaali
  • Tutkimus työyhteisöjen kulttuurisesta moniarvoisuudesta
  • MONATTA-hankkeen seurantatutkimus
  • Muut hankkeen aihepiiriin liittyvät julkaisut

 

Moniarvoisen työyhteisön kehittämismallien opasMONATTA-hanke 2011-2014.

J. Roos, A. Leini, 2014. Julkaisun sähköinen versio (pdf)

Mallit: Suomi-kerho, Monikulttuurinen perehdyttäminen, Työharjoittelu ja työkokeilu, Mentorit työyhteisön sisäisinä kehittäjinä.

 

Hankkeen osatoteuttaja Amiedun tuottama selkokielinen ATK- koulutusmateriaali:

Tietotekniikkasanasto selkokielellä (pdf)

Selkokieliset harjoitustehtävät (pdf)

Harjoitustehtävien tiedostot

 

Moniarvoisuus työyhteisössä -tutkimus. K. Kuukka, 2013. Julkaisun sähköinen versio (pdf)

Tutkimuksessa selvitettiin hankkeessa mukana olevien organisaatioiden henkilöstön monikulttuurisia valmiuksia ja niiden kehittymistä hankkeen aikana.

 

MONATTA – Moniarvoisuudella työllisyys tasapainoon -hankkeen (2011–2014) seurantatutkimus. J. Korjus, 2014.

Maahanmuuttajien työllistymisen haasteet ja hyvät käytännöt. Julkaisun sähköinen versio (pdf).

Seurantatutkimuksessa on mm. haastateltu hankkeen toimintoihin osallistuneita työnantajien edustajia ja maahanmuuttajia.

 

 

Kielitaidon merkitys korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllistymisessä. E. Kuuskoski, K. Puhakka, 2014.  Raportin sähköinen versio (pdf)

Sosiaalipsykologian laitoksen opiskelijoiden  laatima tutkimusraportti. Raporttia varten on mm. haastateltu MONATTA-hankkeen kuutta Suomi-kerholaista.

 

Suunnitelija Jonna Roosin artikkeli “Maassa maan tavalla, vuoropuhelua ja yhteisiä pelisääntöjä – kokemuksia monikulttuuristen työyhteisöjen kehittämisestä”

on luettavissa Realistista aikuispedagogiikkaa  monikulttuurisessa toimintaympäristössä julkaisussa (toim. Riitta Metsänen ja Leena Nikander, 2012)

http://www.epressi.com/tiedote/koulutus/realistista-aikuispedagogiikkaa-monikulttuurisissa-toimintaymparistoissa-kirja-julkaistu.html

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *