Tiedeviestintä

Tiedeviestinnän opintokokonaisuus

Opintokokonaisuuteen valitut opiskelijat 2021-22

Holm Emmi

Hussein Idil

Ihanus Jenni

Jylänki Pinja

Kautto Leila

Korhonen Meri

Niemi Sanna-Mari

Niskanen Riikka

Oksanen Roosa

Parviainen Anna

Pasanen Kaisa

Pentikäinen Santtu

Rajatie Hanna

Suhonen Riikka

Suikki Tiina

Tervo Sini

Tiikkainen Olli

Toivonen Asta

Vanharanta Mari

Vuorio Lotta

 

Opinto-ohjelma  2021-22 (15-25 op)

Tiedeviestinnän opintokokonaisuus on vähintään 15 opintopisteen eli kolmen opintojakson laajuinen. Opintojaksoja on mahdollista suorittaa myös enemmän. Suoritettavassa kokonaisuudessa täytyy olla ainakin yksi luentokurssi, mutta muuten opintojaksot voi valita vapaasti opetustarjonnasta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin opetustarjonnassa. Koronatilanteen mukaan kursseja siirretään tarvittaessa verkkoon.

PVM-V308 Tieteen julkisuus ja tiedeviestintä (5 op)

Luentokurssi

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää tieteen asemaa yhteiskunnassa ja julkisuudessa tiedeviestinnän tutkimuksen ja tieteentutkimuksen näkökulmista. Opiskelija tuntee keskeiset tiedeviestinnän muodot ja käytännöt ja osaa arvioida ja analysoida näitä käytäntöjä kriittisesti. Opintojakso johdattaa tieteen julkisuuden erilaisiin muotoihin, niiden kehitykseen ja analyysiin. Opintojaksossa käsitellään mm. tieteen ja median suhdetta, tieteen julkista ymmärrystä ja tiedebarometrejä, tiedettä verkossa ja sosiaalisessa mediassa sekä julkista asiantuntijuutta.

Jakso on tarkoitettu ensisijaisesti Helsingin yliopiston jatko-opiskelijoille sekä politiikan ja viestinnän koulutusohjelman maisteriopiskelijoille. Muiden ohjelmien maisteri- ja jatko-opiskelijat voivat osallistua, mikäli kurssilla on tilaa.

Verkko-opetus (Zoom) ja harjoitustehtävät tai kirjallisuuskuulustelu.

Opettaja: Esa Väliverronen

Aika ja paikka: aloitus torstaina 9.9. klo 16-19, 13.9-18.10. maanantaisin 16-19. Verkko-opetus.

Kirjallisuus:

Davies, S.L. & M. Horst (2016) Science Communication: Culture, Identity and Citizenship. Springer.

Rask, M., Worthington, R. & M. Lammi (eds.) (2012) Citizen Participation in Global Environmental Governance. London: Routledge.

Rödder, S., Franzen, M. & P. Weingart (eds.) (2012) The Science’s Media Connection – Public Communication and its Repercussions. Dordrecht: Springer.

Väliverronen, E. (2015) Julkinen tiede. Tampere: Vastapaino.

Opetuksen yhteydessä ilmoitettu muu kirjallisuus

Ilmoittautuminen weboodissa

PVM-604 Tiedeviestintä ja asiantuntijuus (5 op)

Luentokurssi

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen kuva siitä, miten tutkimuksesta käytännön työelämässä viestitään sekä siitä, millaisia haasteita julkiseen asiantuntijuuteen liittyy. Opiskelija ymmärtää, millaisille tavoitteille ja periaatteille keskeisten tiedeviestinnän instituutioiden (esim. tiedetoimitukset, järjestöt ja tiedekeskukset) perustuu sekä miten asiantuntijat toimivat julkisuudessa. Käytännön esimerkkien myötä opiskelijalle hahmottuu, miten omasta ja oman organisaation toiminnasta voi viestiä julkisuuteen.

Jakso on tarkoitettu ensisijaisesti Helsingin yliopiston jatko-opiskelijoille sekä politiikan ja viestinnän koulutusohjelman maisteriopiskelijoille.

Opettaja: VTT Sampsa Saikkonen

Aika ja paikka: 3. periodi

Kontaktiopetus 20h, oppimispäiväkirja ja essee.

Kirjallisuus ilmoitetaan jakson alussa.

Arviointi asteikolla 0-5.

Ilmoittautuminen weboodissa

TIVI-Y912 Tiedejournalismi (5 op) 

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys tiedejournalistin työstä ja kielenkäytöstä. Hän ymmärtää millaisella logiikalla tiedejournalismia tehdään ja hänellä valmiuksia tuottaa tiedejournalismia ja tehdä tieteestä artikkeleita eri viestimiin. Opintojaksolla tutustutaan tiedejournalismiin ja juttujen tekemiseen tiedetoimittajan opastuksella. Jaksossa perehdytään journalistiseen prosessiin ja visuaalisuuden merkitykseen tiedejournalismissa. Harjoitustyönä tehdään laajempi journalistinen artikkeli ja työstämiseen saadaan henkilökohtaista palautetta.

Jakso on tarkoitettu ensisijaisesti tiedeviestinnän opintokokonaisuuteen valituille.

Opettaja: Tiedetoimittaja Timo Paukku, Helsingin Sanomat.

Aika ja paikka: lähiopetus 15.9. ja 24.11. klo 10-16. Lisäksi sovitaan erikseen henkilökohtaiset ohjausajat.

Lähiopetus (tarvittaessa verkko-opetus), harjoitustyöt ja henkilökohtainen ohjaus.

Arviointi: hyväksytty/hylätty.

Ilmoittautuminen weboodissa

TIVI-Y911 Asiantuntijana digitaalisessa mediassa (5 op) 

Kurssilla avataan luentojen ja harjoitusten kautta digitaalisen tiedeviestinnän ajankohtaisia teemoja ja käyttötapoja. Harjoituskurssin käytyään opiskelijalla on yleiskuva sosiaalisen median mahdollisuuksista tiedeviestinnässä ja oman asiantuntijuuden rakentamisessa. Hän osaa valita ja käyttää konkreettisia työkaluja ja apuvälineitä tiedeviestinnän toteuttamiseksi digitaalisessa mediassa. Kurssi on käytännönläheinen: yksilöllisten ja ryhmissä tehtävien harjoitusten kautta osallistuja oppii hyödyntämään sosiaalisen median palveluja tiedeviestinnässä. Kurssilla harjoitellaan niin tekstipohjaisen kuin visuaalisenkin viestinnän keinoja ja tyylejä sekä kokeillaan erilaisia verkkoviestintään sopivia tieteen popularisoinnin tapoja. Kurssilla opiskelija laatii henkilökohtaisen “tiedeviestintäsuunnitelman” ja työstää ensimmäisiä konkreettisia askeleita sen toteuttamiseksi.

Jakso on tarkoitettu ensisijaisesti tiedeviestinnän opintokokonaisuuteen valituille.

Opettaja: VTT Salla Laaksonen ja VTT Petro Poutanen

Aika: luennot keskiviikkoisin 3.11., 10.11. ja  17.11. klo 9-12. Lisäksi kaksi itsenäisesti tehtävää työpajaa, joihin tulee video-ohjeistukset ja tukipäivystykset. Lopuksi päätösseminaari 7.12. klo 9-12 (HUOM muuttunut päätöseminaarin aika)

Kirjallisuus ilmoitetaan jakson alussa.

Ilmoittautuminen weboodissa

TIVI-Y913 Tutkimuksen popularisointi (5 op)

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys siitä, miten tiedekeskus toimii, miten näyttelyitä rakennetaan ja hänellä on valmiuksia tieteen popularisointiin. Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee tieteen popularisoinnin periaatteet ja käytännöt tiedekeskuksen näyttelytoiminnassa ja näyttelyn rakentamisessa. Opiskelijat perehtyvät näyttelyjen suunnitteluun ja tiedotusprojekteihin tiedekeskuksen henkilökunnan ohjauksessa. He tekevät ryhmätyönä tiedekeskuksen näyttelynrakentamista tai tiedotusprojektia tukevan harjoitustyön.

Jakso on tarkoitettu ensisijaisesti tiedeviestinnän opintokokonaisuuteen valituille.

Opettaja: näyttelypäällikkö Vesa Lepistö

Aika ja paikka: 3. ja 4. periodi. Kolme yhteistä tilaisuutta Tiedekeskus Heurekassa tai verkossa koronasuositusten mukaisesti . Lisäksi ryhmät/parit sopivat keskenään tapaamisensa.

Kontaktiopetus, harjoitustehtävä.

Kirjallisuus ilmoitetaan jakson alussa.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Ilmoittautuminen weboodissa

Lisätietoja opintokokonaisuudesta:

Tuomo Mörä 0294124842

tuomo.mora@helsinki.fi