Tiedeviestintä

Tiedeviestinnän opintokokonaisuus

 

Opinto-ohjelma  2022-23 (15-25 op)

Tiedeviestinnän opintokokonaisuus on vähintään 15 opintopisteen eli kolmen opintojakson laajuinen. Opintojaksoja on mahdollista suorittaa myös enemmän. Suoritettavassa kokonaisuudessa täytyy olla ainakin yksi luentokurssi, mutta muuten opintojaksot voi valita vapaasti opetustarjonnasta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin opetustarjonnassa. Koronatilanteen mukaan kursseja siirretään tarvittaessa verkkoon.

PVM-V308 Tieteen julkisuus ja tiedeviestintä (5 op)

Luentokurssi

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää tieteen asemaa yhteiskunnassa ja julkisuudessa tiedeviestinnän tutkimuksen ja tieteentutkimuksen näkökulmista. Opiskelija tuntee keskeiset tiedeviestinnän muodot ja käytännöt ja osaa arvioida ja analysoida näitä käytäntöjä kriittisesti. Opintojakso johdattaa tieteen julkisuuden erilaisiin muotoihin, niiden kehitykseen ja analyysiin. Opintojaksossa käsitellään mm. tieteen ja median suhdetta, tieteen julkista ymmärrystä ja tiedebarometrejä, tiedettä verkossa ja sosiaalisessa mediassa sekä julkista asiantuntijuutta.

Jakso on tarkoitettu ensisijaisesti Helsingin yliopiston jatko-opiskelijoille sekä politiikan ja viestinnän koulutusohjelman maisteriopiskelijoille. Muiden ohjelmien maisteri- ja jatko-opiskelijat voivat osallistua, mikäli kurssilla on tilaa.

Luennot ja harjoitustehtävät tai kirjallisuuskuulustelu.

Opettaja: Esa Väliverronen

Aika ja paikka: 8.9.-20.10.22 to klo 16-19. Metsätalo, sali 4

Kirjallisuus:

Davies, S.L. & M. Horst (2016) Science Communication: Culture, Identity and Citizenship. Springer.

Rask, M., Worthington, R. & M. Lammi (eds.) (2012) Citizen Participation in Global Environmental Governance. London: Routledge.

Rödder, S., Franzen, M. & P. Weingart (eds.) (2012) The Science’s Media Connection – Public Communication and its Repercussions. Dordrecht: Springer.

Väliverronen, E. (2015) Julkinen tiede. Tampere: Vastapaino.

Opetuksen yhteydessä ilmoitettu muu kirjallisuus

 

PVM-604 Tiedeviestintä ja asiantuntijuus (5 op)

Luentokurssi

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen kuva siitä, miten tutkimuksesta käytännön työelämässä viestitään sekä siitä, millaisia haasteita julkiseen asiantuntijuuteen liittyy. Opiskelija ymmärtää, millaisille tavoitteille ja periaatteille keskeisten tiedeviestinnän instituutioiden (esim. tiedetoimitukset, järjestöt ja tiedekeskukset) perustuu sekä miten asiantuntijat toimivat julkisuudessa. Käytännön esimerkkien myötä opiskelijalle hahmottuu, miten omasta ja oman organisaation toiminnasta voi viestiä julkisuuteen.

Jakso on tarkoitettu ensisijaisesti Helsingin yliopiston jatko-opiskelijoille sekä politiikan ja viestinnän koulutusohjelman maisteriopiskelijoille.

Opettaja: Yliopistonlehtori Tuomo Mörä ja vierailevat luennoitsijat

Aika ja paikka: 17.1.-28.2.23, tiistaisin klo 12.15-14.45, Porthania sali 674.

Kontaktiopetus 20h, oppimispäiväkirja ja essee.

Kirjallisuus ilmoitetaan jakson alussa.

Arviointi asteikolla 0-5.

Ilmoittautuminen verkossa 1.12.22-10.1.23

TIVI-Y912 Tiedejournalismi (5 op) 

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys tiedejournalistin työstä ja kielenkäytöstä. Hän ymmärtää millaisella logiikalla tiedejournalismia tehdään ja hänellä valmiuksia tuottaa tiedejournalismia ja tehdä tieteestä artikkeleita eri viestimiin. Opintojaksolla tutustutaan tiedejournalismiin ja juttujen tekemiseen tiedetoimittajan opastuksella. Jaksossa perehdytään journalistiseen prosessiin ja visuaalisuuden merkitykseen tiedejournalismissa. Harjoitustyönä tehdään laajempi journalistinen artikkeli ja työstämiseen saadaan henkilökohtaista palautetta.

Jakso on tarkoitettu ensisijaisesti tiedeviestinnän opintokokonaisuuteen valituille.

Opettaja: Tiedetoimittaja Timo Paukku, Helsingin Sanomat.

Aika ja paikka: 14.9.22 klo 10-16, 24.11.22 klo 10-16 Sanomatalo, Töölönlahdenk. 2. Henkilökohtaiset ohjausajat sovitaan erikseen.

Lähiopetus (tarvittaessa verkko-opetus), harjoitustyöt ja henkilökohtainen ohjaus.

Arviointi: hyväksytty/hylätty.

Ilmoittautuminen verkossa 12.-31.8.22

TIVI-Y911 Asiantuntijana digitaalisessa mediassa (5 op) 

Kurssilla avataan luentojen ja harjoitusten kautta digitaalisen tiedeviestinnän ajankohtaisia teemoja ja käyttötapoja. Harjoituskurssin käytyään opiskelijalla on yleiskuva sosiaalisen median mahdollisuuksista tiedeviestinnässä ja oman asiantuntijuuden rakentamisessa. Hän osaa valita ja käyttää konkreettisia työkaluja ja apuvälineitä tiedeviestinnän toteuttamiseksi digitaalisessa mediassa. Kurssi on käytännönläheinen: yksilöllisten ja ryhmissä tehtävien harjoitusten kautta osallistuja oppii hyödyntämään sosiaalisen median palveluja tiedeviestinnässä. Kurssilla harjoitellaan niin tekstipohjaisen kuin visuaalisenkin viestinnän keinoja ja tyylejä sekä kokeillaan erilaisia verkkoviestintään sopivia tieteen popularisoinnin tapoja. Kurssilla opiskelija laatii henkilökohtaisen “tiedeviestintäsuunnitelman” ja työstää ensimmäisiä konkreettisia askeleita sen toteuttamiseksi.

Jakso on tarkoitettu ensisijaisesti tiedeviestinnän opintokokonaisuuteen valituille.

Opettaja: VTT Salla Laaksonen ja VTT Petro Poutanen

Aika ja paikka: 9.11. klo 9-15,  16.11., 23.11. ja 7.12 klo 9-12. Soc & kom sali 234.

Kirjallisuus ilmoitetaan jakson alussa.

Ilmoittautuminen verkossa

TIVI-Y913 Tieteen popularisointi (5 op)

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys siitä, miten tiedekeskus toimii, miten näyttelyitä rakennetaan ja hänellä on valmiuksia tieteen popularisointiin. Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee tieteen popularisoinnin periaatteet ja käytännöt tiedekeskuksen näyttelytoiminnassa ja näyttelyn rakentamisessa. Opiskelijat perehtyvät näyttelyjen suunnitteluun ja tiedotusprojekteihin tiedekeskuksen henkilökunnan ohjauksessa. He tekevät ryhmätyönä tiedekeskuksen näyttelynrakentamista tai tiedotusprojektia tukevan harjoitustyön.

Jakso on tarkoitettu ensisijaisesti tiedeviestinnän opintokokonaisuuteen valituille.

Opettaja: näyttelypäällikkö Vesa Lepistö

Aika ja paikka: Kontaktiopetus Tiedekeskus Heurekassa 16.2. klo 15-18, 23.3. klo 15-17 ja 27.4. klo 15-18. Lisäksi ryhmät/parit sopivat keskenään tapaamisensa.

Kontaktiopetus, harjoitustehtävä.

Kirjallisuus ilmoitetaan jakson alussa.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Ilmoittautuminen Sisussa.

Lisätietoja opintokokonaisuudesta:

Tuomo Mörä 0294124842

tuomo.mora@helsinki.fi