Tiedeviestintä

Tiedeviestinnän opintokokonaisuus

Opinto-ohjelma  2019-20 (15 op)

Tiedeviestinnän opintokokonaisuus on vähintään 15 opintopisteen eli kolmen opintojakson laajuinen. Opintojaksoja on mahdollista suorittaa myös enemmän. Suoritettavassa kokonaisuudessa täytyy olla ainakin yksi luentokurssi, mutta muuten opintojaksot voi valita vapaasti opetustarjonnasta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin opetustarjonnassa.

PVM-V308 Tieteen julkisuus ja tiedeviestintä (5 op)

Luentokurssi

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää tieteen asemaa yhteiskunnassa ja julkisuudessa tiedeviestinnän tutkimuksen ja tieteentutkimuksen näkökulmista. Opiskelija tuntee keskeiset tiedeviestinnän muodot ja käytännöt ja osaa arvioida ja analysoida näitä käytäntöjä kriittisesti. Opintojakso johdattaa tieteen julkisuuden erilaisiin muotoihin, niiden kehitykseen ja analyysiin. Opintojaksossa käsitellään mm. tieteen ja uutismedian suhdetta, tieteen julkista ymmärrystä ja tiedebarometrejä, tiedettä populaarikulttuurissa, verkossa ja sosiaalisessa mediassa sekä julkista asiantuntijuutta.

Jakso on tarkoitettu ensisijaisesti Helsingin yliopiston jatko-opiskelijoille sekä politiikan ja viestinnän koulutusohjelman maisteriopiskelijoille. Muiden ohjelmien maisteri- ja jatko-opiskelijat voivat osallistua, mikäli kurssilla on tilaa.

 

Kontaktiopetus ja harjoitustehtävät tai kirjallisuuskuulustelu.

Opettaja: Esa Väliverronen

Aika ja paikka: 12.9.-17.10 torstaisin klo 16-19 ja ma 7.10 klo 16-18. Kielikeskus, juhlasali.

Kirjallisuus:

Davies, S.L. & M. Horst (2016) Science Communication: Culture, Identity and Citizenship. Springer.

Rask, M., Worthington, R. & M. Lammi (eds.) (2012) Citizen Participation in Global Environmental Governance. London: Routledge.

Rödder, S., Franzen, M. & P. Weingart (eds.) (2012) The Science’s Media Connection – Public Communication and its Repercussions. Dordrecht: Springer.

Väliverronen, E. (2015) Julkinen tiede. Tampere: Vastapaino.

Opetuksen yhteydessä ilmoitettu muu kirjallisuus

Ilmoittautuminen weboodissa 15.8.-12.9

PVM-604 Tiedeviestintä ja asiantuntijuus (5 op)

Luentokurssi

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen kuva siitä, miten tutkimuksesta käytännön työelämässä viestitään sekä siitä, millaisia haasteita julkiseen asiantuntijuuteen liittyy. Opiskelija ymmärtää, millaisille tavoitteille ja periaatteille keskeisten tiedeviestinnän instituutioiden (esim. tiedetoimitukset, järjestöt ja tiedekeskukset) perustuu sekä miten asiantuntijat toimivat julkisuudessa. Käytännön esimerkkien myötä opiskelijalle hahmottuu, miten omasta ja oman organisaation toiminnasta voi viestiä julkisuuteen.

Jakso on tarkoitettu ensisijaisesti Helsingin yliopiston jatko-opiskelijoille sekä politiikan ja viestinnän koulutusohjelman maisteriopiskelijoille.

Opettaja: Tuomo Mörä ja vierailevat luennoijat

Aika ja paikka: 13.1.-24.2.20 maanantaisin klo 16.15-18.45. Soc & Komm Festsal Snellmaninkatu 12.

Kontaktiopetus 20h, oppimispäiväkirja ja essee.

Kirjallisuus ilmoitetaan jakson alussa.

Arviointi asteikolla 0-5.

Ilmoittautuminen weboodissa

TIVI-Y912 Tiedejournalismi (5 op) 

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys tiedejournalistin työstä ja kielenkäytöstä. Hän ymmärtää millaisella logiikalla tiedejournalismia tehdään ja hänellä valmiuksia tuottaa tiedejournalismia ja tehdä tieteestä artikkeleita eri viestimiin. Opintojaksolla tutustutaan tiedejournalismiin ja juttujen tekemiseen tiedetoimittajan opastuksella. Jaksossa perehdytään journalistiseen prosessiin ja visuaalisuuden merkitykseen tiedejournalismissa. Harjoitustyönä tehdään laajempi journalistinen artikkeli ja työstämiseen saadaan henkilökohtaista palautetta.

Jakso on tarkoitettu ensisijaisesti tiedeviestinnän opintokokonaisuuteen valituille.

Opettaja: Tiedetoimittaja Timo Paukku, Helsingin Sanomat.

Aika ja paikka: Yhteiset kokoontumiset 18.9. klo 10-16 ja 27.11. klo 10-18. Sanomatalo, Töölönlähdenkatu 2. Henkilökohtaisen ohjauksen ajat sovitaan erikseen.

Kontaktiopetus, harjoitustyöt ja henkilökohtainen ohjaus.

Arviointi: hyväksytty/hylätty.

Ilmoittautuminen weboodissa 4.-10.9

TIVI-Y911 Asiantuntijana digitaalisessa mediassa (5 op) 

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen kuva digitaalisen median mahdollisuuksista asiantuntijatehdävissä. Kurssi antaa myös käytännön valmiuksia asiantuntijatehtäviin liittyvien viestintäprojektien suunnittelemiseen ja toteuttamiseen. Kurssilla käsitellään digitaalisen viestinnän muotoja, käytäntöjä, etiikkaa ja teknisiä kysymyksiä erityisesti asiantuntijatehtävien näkökulmasta. Kurssin aikana suunnitellaan ja rakennetaan henkilökohtaista tutkijaprofiilia digitaalisen viestinnän keinoin.

Jakso on tarkoitettu ensisijaisesti tiedeviestinnän opintokokonaisuuteen valituille.

Opettaja: VTT Salla Laaksonen ja VTT Petro Poutanen

Aika ja paikka: ke 6.11.-4.12. Lähipäivä 6.11. 9-16 Aurora, sali 208, työpaja 1 13.11. klo 16-20 (atk, SSKH), työpaja 2 20.11. klo 16-20 (atk, SSKH), loppuseminaari 4.12. 9-12 SSKH sali 234.

Yksilö- ja ryhmätehtävät, henkilökohtainen lopputyö (henkilökohtainen viestintäprojekti verkossa)

Kirjallisuus ilmoitetaan jakson alussa.

Ilmoittautuminen weboodissa 10.-17.10

TIVI-Y913 Tutkimuksen popularisointi (5 op)

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys siitä, miten tiedekeskus toimii, miten näyttelyitä rakennetaan ja hänellä on valmiuksia tieteen popularisointiin. Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee tieteen popularisoinnin periaatteet ja käytännöt tiedekeskuksen näyttelytoiminnassa ja näyttelyn rakentamisessa. Opiskelijat perehtyvät näyttelyjen suunnitteluun ja tiedotusprojekteihin tiedekeskuksen henkilökunnan ohjauksessa. He tekevät ryhmätyönä tiedekeskuksen näyttelynrakentamista tai tiedotusprojektia tukevan harjoitustyön.

Jakso on tarkoitettu ensisijaisesti tiedeviestinnän opintokokonaisuuteen valituille.

Opettaja: Elämysjohtaja Mikko Myllykoski, Heureka

Aika ja paikka: Yhteiset tapaamiset Tiedekeskus Heurekassa 13.2.20 klo 15-18, 19.3. klo 15-17 ja 23.4. klo 15-18. Lisäksi ryhmät sopivat keskenään tapaamisensa.

Kontaktiopetus, harjoitustehtävä.

Kirjallisuus ilmoitetaan jakson alussa.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Ilmoittautuminen weboodissa 21.-28.1.

Lisätietoja opintokokonaisuudesta:

Tuomo Mörä 0294124842

tuomo.mora@helsinki.fi