Toimihenkilökuvaukset

HALLITUS

Valitaan yhdistyksen vaalikokouksessa syksyllä. Saa valtansa ja vastuunsa jäsenten eli yhdistyksen kokoukselta. Valmistelee yhdistyksen kokoukset. Toteuttaa toimintasuunnitelmaa ja toimeenpanee päätökset. Edustaa yhdistystä ulospäin. Hoitaa järjestön taloutta ja pyörittää arkea ja hallintoa. Kehittää yhdistyksen toimintaa.

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja johtaa hallituksen työskentelyä. Valmistelee esityslistan hallituksen kokoukseen, kutsuu kokouksen koolle ja ilmoittaa siitä jäsenistölle. Johtaa puhetta hallituksen kokouksessa ja huolehtii tehtävien jakautumisesta tasaisesti ja kaikkien näkemyksen huomioimisesta. On selvillä Myyn toiminnan kokonaisuudesta ja kehittää toimintatapoja ja käytäntöjä. Edustaa Myytä ulospäin yhdessä muun hallituksen kanssa ja pitää yhteyttä ylioppilaskuntaan ja muihin järjestöihin.

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja on puheenjohtajan tavoin perehtynyt Myyn asioihin ja toiminnan kokonaiskuvaan, jotta voi puheenjohtajan ollessa tavalla tai toisella estynyt hoitaa kaikkia tämän tehtäviä. On puheenjohtajan henkinen tuki ja vastuun jakaja.

Sihteeri

On kokouksissa paikalla, kirjaa muistiin kokouksessa käsitellyt asiat ja tehdyt päätökset ja laatii kokouksen pöytäkirjan. Julkaisee hyväksytyn pöytäkirjan jäsenistölle. Laatii hallituksen päätöksien perusteella nakkilistat.

Taloudenhoitaja

Taloudenhoitaja hoitaa Myyn talousasioita, joista tärkeimpiä ovat kirjanpito, rahaliikenne, hallituksen pitäminen taloustilanteessa ajan tasalla ja talouden seuranta. Suunnittelee Myyn vuosibudjetin puheenjohtajan kanssa ja laatii tilinpäätöksen.

Jäsenvastaava

Jäsenistön, toimihenkilöiden (pois lukien tapahtumatiimi) ja kerhojen yhteyshenkilö hallituksessa. Välittää hallitukselle tietoa kerhojen tapahtumista ja toimihenkilöiden kuulumisia. Huolehtii vapaaehtoisten aktiivien motivaatiosta ja jaksamisesta. Huolehtii toimihenkilöiden testamenteista, jotka toimittaa seuraajalleen jaettavaksi seuraavan vuoden toimihenkilöille.

Tapahtumapäällikkö ja toimintavastaava

Tapahtumien järjestämisestä päätetään hallituksen kokouksissa, mutta tapahtumien suunnitteleminen ja toteutuminen ovat tapahtumatiimin vastuulla. Tapahtumapäällikkö on vastuussa tapahtumakalenterin toteutumisesta ja toimii tapahtumatiimin johtajana valvoen sen toimintaa. Toimintavastaava on tapahtumapäällikön oikea käsi ja vastuussa mm. tapahtumapaikkojen varaamisesta.  Toimintavastaava jakaa tehtäviä ja vastuita tapahtumatiimille ja varmistaa, että tapahtumalle on riittävästi järjestäjiä. Yhdessä ideoivat ja toteuttavat toimintaa, joka ottaa yhdenvertaisesti huomioon kaikki Myyn jäsenet.

Viestintävastaava

Pitää jäsenistön ajan tasalla tapahtumista. Ylläpitää Myyn sähköpostilistaa, nettisivuja, Facebookia ja Instagramia. Kokoaa Myyn tapahtumat kuukausitiedotteeseen ja julkaisee sen Facebookissa ja sähköpostilistalla. Luo toimintavastaavan kanssa Facebook-tapahtumia ja mainoksia Myyn tapahtumista. Välittää jäsenistölle tietoa muiden järjestöjen tapahtumista ja tietoa Myyn tapahtumista muille järjestöille. On Leväperäisen toimituskunnan yhteyshenkilö hallituksessa. Toimittaa Myylle lähetetyt lehdet kerhohuoneelle ja muun postin hallitukselle. Toteuttaa jäsenvastaavan kanssa jäsenkampanjan uusien jäsenten rekrytoimiseksi.

Opintovastaava

Hoitaa opetukseen ja opiskeluun liittyvää opiskelijoiden edunvalvontaa. Toimenkuvaan kuuluu opetuksen kehittäminen, lausuntojen kirjoittaminen, keskustelutilaisuuksien järjestäminen ja opintoasioista tiedottaminen. Tiedottamista varten opintovastaava ylläpitää Ympäristötieteiden opintoasiat-ryhmää Facebookissa. Ensisijaisesti seuraavat opintoasioita ja välittää tiedon hallitukselle. Pitää yhteyttä hallinnon opiskelijaedustajiin. Järjestää tapaamisia jäsenistön kanssa.

Vuosijuhlamestari

Valitaan hallitukseen viiden vuoden välein kokoamaan ja johtamaan vuosijuhlatiimiä, joka suunnittelee ja toteuttaa Myyn vuosijuhlat. Vaatii erityisesti taitoa delegoida. Vaativa tehtävä, josta palkitaan vuosijuhlilla kaikkien myyläisten ylitsevuotavalla kiitollisuudella ja rakkaudella.

TOIMIHENKILÖT

Osallistuvat aktiivisesti Myyn toimintaan hallitusvirkojen ulkopuolella.

Kuraattori

Kuraattori on tohtorin tutkinnon suorittanut, Helsingin yliopiston palveluksessa oleva henkilö, joka toimii yhdyshenkilönä Helsingin yliopiston ja Myyn välillä. Antaa henkistä tukea, kun maailmantuska on liian suuri. Hoitaa pois putkasta.

Toiminnantarkastajat

Toimivat taloudenhoitajan henkisenä tukena. Tarkistavat tilit ja laativat toiminnantarkastuskertomuksen. Vaalikokouksessa valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varahenkilöt.

Tapahtumamestarit ja tapahtumatiimi

Tapahtumapäällikön ja toimintavastaavan tiimiin kuuluu ensisijaisesti kolme tapahtumamestaria, jotka vastaavat omista tiimiläisistään ja siitä, että oman osa-alueen hommat tulee hoidettua kussakin tapahtumassa. MasterChef on vastuussa ruokatiimistä, joka suunnittelee, tekee hankinnat ja valmistaa tapahtumien ruokatarjoilut. Virvokevelho huolehtii, että tapahtumissa riittää myös alkoholitonta juotavaa. Pöhinävastaava pitää toiminnassa tapahtumatiimiä, johon kuuluu aktiivisia myyläisiä, jotka mahdollista hyvien tapahtumien järjestämisen ja hoitavat esim. tapahtumapaikkojen koristelun ja siivouksen, merkki-, ruoka- ja juomamyynnin, tarjoilun, roudaamisen ja viihdyttämisen.

Ekskuvastaavat

Kokoavat ekskutiimin ja ovat vastuussa siitä ja vuosittaisen ekskun ideoimisesta ja järjestämisestä joka toisena vuonna kotimaahan ja toisena ulkomaille. Anovat ekskua varten opintomatkarahoitusta. Ekskutiimi osallistuu ekskun järjestämiseen ekskuvastaavien kanssa mm. hankkimalla sponsoreita ekskulle.

Leväperäisen toimituskunta

Toimituskuntaan valitaan päätoimittaja, AD ja muita toimittajia, kuvittajia ja taittajia tekemään Myyn ainejärjestölehti Leväperäistä eli Levistä. Lehden sisällöllinen vastuu on päätoimittajalla, joka saa ulkoasuun apua ulkoasusuunnittelijalta eli AD:lta. Kaikki halukkaat voivat osallistua lehden tekoon myös toimituskunnan ulkopuolelta.

Yhdenvertaisuusvastaavat

Huolehtivat, että jokaisella yksilöllä on turvallinen ja hyvä olo Myyssä. Käyvät tapahtumatiimin kanssa läpi yhdenvertaisuusstrategian, tiedottavat jäsenistöä sen olemassaolosta ja valvovat sen toteutumista. Ylläpitävät palautemahdollisuuksia. Vastaavat myös turvallisen tilan periaatteiden toteutumisesta kertsillä.

Ympäristövastaavat

Valvovat ympäristöstrategian toteutumista ja laativat ympäristötilinpäätöksen vuosikertomukseen. Toimivat ekskuilla ympäristövastaavina tai perehdyttävät ekskulle osallistuvan vastaavan. Yleisesti aktivoivat jäsenistön ympäristötietoisuutta. Tiedottavat erityisesti kaikille vastuuhenkilöille strategian olemassaolosta sekä sisällöstä ja pyrkivät tätä kautta varmistamaan, että ympäristöasiat otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. Yksi nimetään luontoretkivastaavaksi, joka järjestää luontoretkiä ja avustaa kuraattorin linturetkien järjestämisessä. Voivat järjestää ympäristöaiheista toimintaa ja innostaa jäsenistöä osallistumaan tempauksiin ja tapahtumiin. Tarvittaessa kokoavat ympäristötoimikunnan päivittämään ympäristöstrategiaa.

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen vastaava

Kannustaa ja rohkaisee myyläisiä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Tiedottaa yhteiskunnallisesta keskustelusta, joka koskettaa etenkin myyläisiä, kuten keskustelut koulutus- ja ympäristöasioista. Kutsuu jäsenistöä koolle ja järjestää yhteislähtöjä mielenosoituksiin ja organisoi tarvittaessa kannanottojen laatimista medioihin.

Kansainvälisyysvastaava

Kv-vastaava tiedottaa vaihto-opiskelumahdollisuuksista, järjestää vaihto-opiskelusta kiinnostuneille tilaisuuksia ja edistää kansainvälisyyttä Myyssä. Pitää yhteyttä MMYL ry:n ja Biosfäärin kv-vastaaviin. Tiedottaa kansainvälisistä tapahtumista Myyn listalla.

 Liikuntavastaavat

Liikuntavastaavat järjestävät jäsenistölle liikunnallista ja urheilullista toimintaa, tiedottavat urheilutapahtumista ja pitävät liikuntakerhoja aktiivisina. Myyssä aktiivisia liikuntakerhoja ovat esim. kiipeilykerho, penkkiurheilukerho ja lenkkikerho. Liikuntavastaavat järjestävät mahdollisuuksia päästä yhdessä kokeilemaan uusia lajeja ja liikuntamuotoja.

 Huispausjoukkueen kapteeni

Kapteenin vastuulla on tehdä tarvittavat hankinnat huispausharjoittelua varten ja huolehtia välineiden säilytyksestä. Järjestää huispausharjoituksia ja näytösotteluita sekä kokoaa MyyRyhmyt-joukkueen turnauksia varten.

WWW-vastaava

Pitää yllä Myyn nettisivuja ja vastaa niiden toimivuudesta. Lisää nettisivuille hallituksen ja toimihenkilöiden tiedot, pöytäkirjat ja uusimman Leviksen. Tavallisesti viestintävastaava toimii myös WWW-vastaavana.

Historiikkivastaava

On vastuussa Myyn historiikin edistymisestä ja pitää yhteyttä historiikin tekijöihin. Hallinnoi holvitiliä, joka on perustettu historiikin rahaliikennettä varten.

Viinikisamestari

On vastuussa Vapun kotiviinikilpailun järjestämisestä ja tiedottamisesta. Koordinoi viinikerhon toimintaa ja pitää hallussaan ja lainaa tarvittaessa viinipönttöjä, -suodattimia ym. välineistöä. Vastuussa ekskuviinin valmistuksesta kotimaan ekskuille ja vuosijuhlavuonna Karkkilaviinin valmistuksesta ja etikettikisan koordinoinnista.

Kertsivastaavat

Ovat yhteydessä Symbioosin ja SvNK:n kertsivastaaviin ja pitävät kertsillä myös Myyn puolia. Osallistuvat kertsin siivoustalkoisiin ja värväävät sinne myyläisiä.

Klusterivastaava

Edustaa Myytä Ulrika-klusterin tilakomiteassa.

Loimuvastaavat

Kuuluvat Loimun opiskelijatoiminkaan ja tiedottavat jäsenistölle tärkeistä asioista ja Loimun tapahtumista. Tarkistavat Myyn ja Loimun yhteistyösopimuksen ja tekevät tarvittaessa siihen korjausehdotuksia yhdessä hallituksen kanssa. Valvovat sopimuksen toteutumista. Rekrytoivat fukseja ja järjestävät yhdessä Loimun kanssa tutustumisillan.

Agronomiliittoedustaja

Hallitus valitsee hakemusten perusteella Myyn edustajan Agronomiliiton opiskelijavaliokuntaan kaksivuotiselle kaudelle. Tarkistaa Myyn ja Agronomiliiton yhteistyösopimuksen ja valvoo sen toteutumista. Huolehtii Agronomiliiton tapahtumien näkyvyydestä Myyn viestinnässä. Järjestää myyläisiä kiinnostavia työelämäiltoja yhdessä liiton kanssa.

Biosfääri-yhdyshenkilö

Välittää kuulumisia Myyn ja Biosfäärin välillä. Ylläpitää suhteita muihin Biosfäärin ainejärjestöihin ja ehdottelee yhteistapahtumia. Värvää myyläisiä hakeutumaan Biosfäärin hallitukseen. Suositeltavaa hakeutua Biosfäärin hallitukseen edustamaan Myytä.

MMYL-yhdyshenkilö

Välittää kuulumisia Myyn ja MMYL ry:n välillä. Ylläpitää yhteistyötä muiden MMYL ry:n alaisten ainejärjestöjen kanssa ehdottelemalla yhteistapahtumia. Tiedottaa MMYL ry:n toiminnasta myyläisille. Suositeltavaa hakeutua MMYL hallitukseen edustamaan Myytä.

MMYL ry:n liittokokousedustajat

Edellisen vuoden jäsenmäärään perustuva määrä edustajia osallistuu MMYL ry:n liittokokouksiin keväällä ja syksyllä.

Työelämävastaavat

Huolehtivat opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittämisestä. Tiedottavat harjoitteluista, verkostoitumismahdollisuuksista, työelämätapahtumista, yliopiston Urapalveluista ja työelämävalmiuksia kehittävistä kursseista. Voivat järjestää yritysvierailuja ja työelämäiltoja yhdessä ammattiliittovastaavien kanssa.

Alumnitoimikunnan puheenjohtaja

Pitää yhteyttä myyläisistä oppiaineista valmistuneisiin ja järjestää alumnitoimikunnan kanssa yhden tapahtuman

Kerhovastaavat ja -puheenjohtajat

Pitävät kerhoja toiminnassa ja aktiivisena. Suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa, markkinoivat toimintaa myyläisille ja rekrytoivat mukaan uusia aktiiveja. Tiedottavat jäsenvastaavan välityksellä Myyn hallitukselle suunnitelluista tapahtumista ja osallistujamääristä.

Vastaa