Tutkimusryhmä

Projektinjohtaja tutkija Mikko Salmela

mikko.salmela@helsinki.fi

Mikko Salmela on valtiotieteiden tohtori (HY 1998), käytännöllisen filosofian dosentti, ja yliopistotutkija Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa käytännöllisen filosofian oppiaineessa. Salmelan erikoisalaa on tieteidenvälisesti suuntautunut filosofinen tunnetutkimus, sekä teoreettinen että soveltava. Viime vuosina hän on tutkinut erityisesti kollektiivisia tunteita ja niiden merkitystä sosiaalisten ryhmien vuorovaikutuksessa ja toiminnassa, sekä arvojen, tunteiden ja identiteettien keskinäisiä yhteyksiä. Näitä teemoja soveltavia tutkimusaiheita ovat tunteiden merkitys tieteenalojen sisäisessä sekä niiden välisessä vuorovaikutuksessa, sekä populististen puolueiden ja liikkeiden emotionaalisen dynamiikan tutkimus yhteistyössä yhteiskuntatieteilijöiden kanssa. Salmela johtaa Koneen Säätiön hankkeen ohella Suomen Akatemian akatemiahanketta ”Yliopiston tieteidenvälistäminen – kohti kestävää tiedontuotantoa” (2016-2020).

Tässä hankkeessa Salmelan tutkimuksen keskeinen kysymys koskee erilaisten tunteiden jakamisen muotojen kykyä tuottaa ja ylläpitää erilaisista lähtökohdista tulevien yksilöiden vuorovaikutusta sekä läheisyyden ja yhteenkuuluvuuden kokemuksia. Erilaisia tunteiden jakamisen muotoja ovat esimerkiksi ilmeiden, eleiden ja käyttäytymisen spontaanin synkronoitumisen tuottamat läheisyyden kokemukset; vuorovaikutuksellinen empatia; tavoitteellisen yhteistoiminnan yhteydessä koetut jaetut tunteet; sekä joukkotapahtumien kuten konserttien tai urheilutapahtumien yhteydessä viriävät kollektiiviset tunteet. Filosofisen tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa selvitetään erilaisten tunteiden jakamisen muotojen eroja ja yhtäläisyyksiä aiempien filosofisten ja empiiristen tutkimusten perusteella, ja jälkimmäisessä vaiheessa keskitytään erilaisten tunteiden jakamisen muotojen yhteenkuuluvuutta ja vuorovaikutusta lisäävien vaikutusten tutkimukseen tässä hankkeessa saatujen tulosten valossa.

Tutkija Liisa Voutilainen

liisa.voutilainen@helsinki.fi

Liisa Voutilainen, VTT, on dosentti ja tutkija Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Hänen tutkimusalansa on sosiaalisen vuorovaikutuksen ja tunteiden säätelyn tutkimus keskustelunanalyysin ja psykofysiologisen tutkimuksen menetelmin. Aiemmassa tutkimuksessaan hän on keskittynyt psykoterapeuttisen vuorovaikutuksen sekä tarinankerronnan tutkimukseen.

Tässä hankkeessa Voutilainen on kiinnostunut tunteiden ilmaisemisesta ja jakamisesta taideharrastusryhmissä. Tutkimuksessa kerätään videonauhoitettua aineistoa tanssi-improvisaatioryhmästä ja kirjallisuuspiiristä. Voutilainen analysoi keskustelunanalyyttistä menetelmää käyttämällä empatiaa, taiteeseen liittyviä tunteita ja yhteisöllisyyttä ryhmätilanteissa. Hän on mukana myös kokeellisessa tutkimuksessa tunteiden jakamiseen liittyvästä psykofysiologisesta (autonomisen hermoston) aktivaatiosta.

Tutkija Riikka Rossi

riikka.rossi@helsinki.fi

Riikka Rossi on filosofian tohtori ja kotimaisen kirjallisuuden dosentti Helsingin yliopistossa. Hän toimii parhaillaan yliopistotutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa Kirjallisuus ja tunteet. Rossin erikoisaloja ovat kirjallinen realismi ja naturalismi, ja hän on tutkinut negatiivisia tunteita, kuten inhoa ja melankoliaa 1800-luvun kirjallisuudessa. Hän on yhteistoimittanut muun muassa teoksen Nostalgia. Kirjoituksia kaipuusta, ikävästä ja muistista (toim. Rossi ja Seutu SKS 2007) ja kansalaisuuden käsitettä (myös tunteiden näkökulmasta) tarkastelevan antologian Citizenships under Construction. Affects, Politics and Practices (toim. De Graeve, Rossi & Mäkinen 2017).

Naapuridialogien affektiiviset lähtökohdat -hankkeessa Rossi suunnittelee ja toteuttaa lukupiirin, joka tarjoaa yhteisen aineiston projektin tutkijoille. Omassa hankkeessaan hän tutkii, millaisia tunteita lukupiirissä käsitellyt teokset kuvaavat ja herättävät. Hän tarkastelee empatiaa erityisesti kielteisten tunteiden näkökulmasta ja tutkii negatiivisten tunteiden merkitystä tunneyhteisöjen rakentumisessa.

Tutkija Pentti Henttonen

pentti.henttonen@helsinki.fi

Tanssinopettaja Ilkka Lampi

ilkka@apinatarha.fi

Tutkimusavustaja Annika Turunen

annika.k.turunen@helsinki.fi