Utbildare och administration

Utbildare i projektet
Kaija Junttila, PeM, verkar som huvudutbildare i projektets alla utbildningsdelar. Hon ansvarar bl.a. för helheten, att innehållet motsvarar målsättningarna, kurslitteraturen kaijaoch hemuppgifterna. Kaija arbetar som bäst fjärde året som planerare och utbildare vid Palmenia. Hon är utbildad farmaceut och pedagogie magister i allmän pedagogik och vuxenpedagogik. Därtill har Kaija lärarbehörighet. Att inspirera lärare till att arbeta på ett elevengagerande sätt och att skapa jämlikhet med utbildning är Kaijas hjärtefrågor som hon vill främja i sina utbildningar.

Mikaela Hermans, FM, Åbo Akademi. Mikaela arbetar som projektkoordinator och mikaela hermansuniversitetslärare i miljöpedagogik vid Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi. Hon har bakgrund som ämneslärare i biologi, geografi och hälsokunskap. Mikaela skriver som bäst på sin doktorsavhandling om finlandssvenska niondeklassares och deras lärares syn på klimatförändringen och undervisningen om klimatförändringen.

Per Anderhag, FL, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet och Utbildningsförvaltningen i Stockholm. Per anderhagdisputerar i november 2014 på avhandlingen: Taste for Science: How can teaching make a difference for students’ interest in science? Pers främsta forskningsintresse är elevers intresse för naturvetenskap och hur lärare kan påverka detta genom att tydliggöra undervisningens syften. Pers bakgrund är ämneslärare i biologi, geografi och naturkunskap och från och med oktober 2014 arbetar han på Utbildningsförvaltningen i Stockholm.

Projektets administration
Utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia vid Helsingfors universitet administrerar helenaoch förvaltar projektet. Den ansvariga planeraren är Kaija Junttila och sekreteraren Helena Mikkola. Kaija ansvarar bl.a. för kooridineringen av projektet, anskaffning av utbildaren, samplaneringen av kursinnehållet tillsammans med de övriga utbildarna och intressegrupper samt studentrekryteringen för alla utbildningar. Helena assiterar i alla uppgifter och ansvarar för att löpande ärenden inom t.ex. ekonomiförvaltningen och data-administrationen sköts. Kontakta Kaija eller Helena för frågor gällande projektet.

Projektets finansiering
Projektets finansieras av Utbildningsstyrelsen med statsunderstöd för undervisningsväsendets personalutbildning. Understödet är avsett främst för projektplaneringen och t.ex. utbetalning av arvoden åt föreläsarna. Projektutgifter som inte kan godkännas är t.ex. kursdeltagarnas resor, vikariekostnader eller anskaffningar av utrustning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *