Ilmiöprosessi

Ilmiölähtöinen oppiminen

Toteutamme opinnoissamme kaksi ilmiöprosessia. Ensimmäisen ilmiömme aihe on arvonanto perheessä. Olemme valinneet integroitaviksi oppiaineiksi äidinkielen, elämänkatsomustiedon ja liikunnan. Näiden kouluaineiden kautta tarkastelemme käsitteitämme ja luomme pohjan koulussa toteuttettavalle ilmiölle. Lasten kanssa toteutettaessa ilmiömme kulkee nimellä “Minä perheessä”. Näkökulmamme on siis lapsilähtöinen. Ilmiömme on suunnattu pääasiassa 3.-4.-luokkalaisille.

Jaoimme tavoitteemme kahteen eri kategoriaan. Omina tavoitteinamme oli ymmärtää miten ilmiölähtöistä opetusta ja koko prosessia suunnitellaan ja toteutetaan, kuinka sitä arvioidaan ja millä tavalla opettaja parhaiten pystyy mahdollistamaan oppilaiden oivallukset.

Lapsille suunnatut tavoitteet keskittyvät mahdollistamaan heidän oivallukset perheen monimuotoisuudesta, heidän omista oikeuksistaan ja velvollisuuksissaan – niin perheessä kuin muuallakin – sekä heidän uskosta tulevaan. Arvonantoa käsiteltäessä lapset tutustuvat myös vuorovaikutukseen ja ihmisoikeuksiin.

 

Leave a Reply