Läraren

Min undervisning – teacher.helsinki.fi

Lärarens personliga sida med ingång till den pågående terminens alla kurser, intressanta innehåll och andra tjänster (t.ex. Moodle, Wiki). Från sidan Min undervisning kommer man till kurssidorna.

Logga in eller testa tjänsten

Kurssidan

En kurssida skapas automatiskt för alla kurser och läraren kan lägga upp ytterligare information på sidan. På kurssidan kan man lägga upp bl.a. material och länkar. Kurssidans basuppgifter hämtas från WebOodi, så Oodis kursbeskrivningar och uppgifter om datum och klockslag ska vara korrekta.

Läraren hittar sina egna kurssidor på sidan Min undervisning. För att kurssidan ska synas på sidan Min undervisning ska läraren vara registrerad som lärare för undervisningshändelsen i Optime. Studerandena hittar sina egna kurssidor på sin personliga Mina studier-sida.

Mina studier – student.helsinki.fi

Studerandens personliga sida med ingång till den pågående terminens alla kurser, intressanta innehåll och andra tjänster (t.ex. Moodle, Wiki, Flamma, UniCafe, UniSport).

Examinarium

Examinarium är ett elektroniskt tentamenssystem. Läraren lägger upp en tentamen i systemet, och studerande kan tentera den vid en lämplig tidpunkt inom en viss tentamensperiod. Studerande skriver tentamen på en dator i en särskild sal, och tentamen övervakas med hjälp av övervakningskameror med inspelningsfunktion. Examinarium gör det mer flexibelt att studera, läraren slipper ordna särskilda tentamenstillfällen under läsåret och det blir enklare att ge respons på svaren.

Instruktioner för studerande på ett och samma ställe

Instruktioner för studerande är en webbplats som innehåller anvisningar som är gemensamma för alla studerande och programspecifika anvisningar som gäller de nya utbildningsprogrammen som startade hösten 2017. Webbplatsen är offentlig och kräver ingen inloggning. På så sätt kan också de som planerar att ansöka till universitetet besöka webbplatsen. Anvisningarna är grupperade enligt teman.

Lärarnas mottagningstider har organiserats enligt utbildningsprogram på adressen https://guide.student.helsinki.fi/sv/artikel/lararnas-mottagningstider. Kom ihåg att välja ditt eget utbildningsprogram genom att klicka i övre hörnet. Lärarna kan föra in sina mottagningstider på sidan Min undervisning. På Instruktioner för studerande kan man också publicera programspecifika meddelanden.

Instruktioner för studerande

Schema- och lokalbokningsprogrammet Optime

Utbildningsprogrammens scheman görs med Optime. Bokningen av undervisningslokaler och faktureringen av lokalbokningar görs också i Optime.

Optime har två användargränssnitt: OptimeEvent och OptimePortal. OptimeEvent används av utbildnings- och projektplanerare till vars uppgifter hör schemaläggning av undervisningen. Alla i personalen kan använda OptimePortal till att bläddra i scheman och boka undervisningslokaler för andra ändamål än undervisning.

I Optime kan läraren se sin planerade undervisning i kalenderformat, exportera bekräftad undervisning till sin egen elektroniska kalender och meddela hinder och önskemål som gäller undervisningsschemat och lokalerna.

Optime är källsystemet för uppgifterna om undervisningens tid, plats och lärare. De färdiga schemana överförs från Optime till Oodi, där det skapas undervisningshändelser vars uppgifter visas på Kurssidan. När man hanterar undervisningshändelser är det viktigt att komma ihåg att information som administreras i Optime inte ska redigeras i Oodi.

Optimes bruksanvisning och mera information i Flamma. Schemaplanerarnas kontaktadresser finns här.