Studieförvaltningen

Planeringen av undervisningsscheman med Optime

Undervisningsschemana görs med Optime. Bokningen av undervisningslokaler och faktureringen av lokalbokningar görs också i Optime.

Optime har två användargränssnitt: OptimeEvent och OptimePortal. OptimeEvent används av utbildnings- och projektplanerare till vars uppgifter hör schemaläggning av undervisningen. Alla i personalen kan använda OptimePortal till att bläddra i scheman och boka undervisningslokaler för andra ändamål än undervisning.

Optime är källsystemet för uppgifterna om undervisningens tid, plats och lärare. De färdiga schemana överförs från Optime till Oodi, där det skapas undervisningshändelser vars uppgifter visas på Kurssidan. När man hanterar undervisningshändelser är det viktigt att komma ihåg att information som administreras i Optime inte ska redigeras i Oodi.

Kurssidan

En kurssida skapas automatiskt för alla undervisningshändelser som publiceras i WebOodi. Undervisningshändelsens lärare har behörighet att redigera sidan och kan också lägga upp ytterligare information, material o.d. Kurssidans basuppgifter hämtas från WebOodi, så kursbeskrivningar och uppgifter om datum och klockslag ska vara korrekta. Även administratören kan redigera kurssidorna om hen har behörighet att redigera undervisningshändelsen i WebOodi.

Läraren hittar sina egna kurssidor via sidan Min undervisning och studerande via sidan Mina studier. Testa tjänsterna på demo.teacher.helsinki.fi och demo.student.helsinki.fi. Alla kurssidor hittas via kurssidornas söksida.

Examinarium

Examinarium är ett elektroniskt tentamenssystem. Läraren lägger upp en tentamen i systemet, och studerande kan tentera den vid en lämplig tidpunkt inom en viss tentamensperiod. Studerande skriver tentamen på en dator i en särskild sal, och tentamen övervakas med hjälp av övervakningskameror med inspelningsfunktion. Examinarium gör det mer flexibelt att studera, läraren slipper ordna särskilda tentamenstillfällen under läsåret och det blir enklare att ge respons på svaren.

Instruktioner för studerande på ett och samma ställe

Instruktioner för studerande är en webbplats som innehåller anvisningar som är gemensamma för alla studerande och programspecifika anvisningar som gäller de nya utbildningsprogrammen som startade hösten 2017. Webbplatsen är offentlig och kräver ingen inloggning. På så sätt kan också de som planerar att ansöka till universitetet besöka webbplatsen. Anvisningarna är grupperade enligt teman. På Instruktioner för studerande kan man också publicera meddelanden som gäller specifika utbildningsprogram. Senhösten 2017 kommer anvisningar för hur man uppdaterar sidor på webbplatsen Instruktioner för studerande och publicerar meddelanden.

Instruktioner för studerande