Kurssikerta 1: MapInfon taikaa

Ensimmäisellä kurssikerralla tutustuttiin MapInfo-ohjelman käyttöön. Aikaisemmin olin pitänyt MapInfoa melko kömpelönä ohjelmana, enkä kokenut sen toiminnallisia ratkaisuja kovin intuitiivisiksi. Nyt kuitenkin käyttötaidon karttuessa, alkoi ohjelmakin totella paremmin. Erityisen yllättynyt olin teemakarttojen luomisen teknisestä helppoudesta. Huiskaus ja näpäytys, teemakartta oli luotu! Aluksi harjoittelimme teemakartan luomista harjoitustehtävän avulla, jonka jälkeen ryhdyimme luomaan omia karttojamme.

Valitsin työni aiheeksi kuntien työpaikkojen määrän. Kuntatietoaineisto oli peräisin vuodelta 2011. Työllisyysaineiston hajonta oli suurta ja vain muutamissa kunnissa työpaikkoja oli yli 50 000. Suurin osa kunnista osui välille 0-8000 työpaikkaa. Aineistosta luoto histogrammi (kuva 1) ei ollut lähelläkään normaalijakaumaa, vaan hyvin vinosti suuntautunut. Tämä histogrammin muoto ja aineiston jakautuminen sulki pois kvartiilien käytön aineiston luokittelussa.  Tasaväliluokituksellakin suurimmasta luokasta tahtoi tulla liian laaja ja tuon luokan sisäinen hajonta jäi turhan suureksi. Niinpä päädyin käyttämään aineistossani luonnollista luokittelua, joka minimoi luokkien sisäisen hajonnan ja maksimoi niiden välisen hajonnan. Luokissa olevien havaintojen lukumäärä vaihtelee huomattavasti, mutta katson sen pienemmäksi pahaksi kuin valtavan luokan sisäisen hajonnan (joka ei aivan kadonnut tälläkään luokittelumenetelmällä).

Työpaikat_histogrammi

Kuva 1. Histogrammi työpaikkojen määristä kunnitain (Tilastokeskus 2011).

Luonnollisen luokittelun seurauksena suuren työllisyyden kunnat korostuvat. Tämä on tarkoituksenikin ja siihen pyrin karttaa luodessani. Hankalin ja epämääräisin luokka on toiseksi suurin luokka (8 000 – 59 000), sillä tuohon luokkaan kuuluu sekä melko pienen että keskimääräisen työpaikkamäärän kuntia. Kolme pienintä luokkaa ovat kaikki pienen työpaikkamäärän kuntia. Mielestäni on kuitenkin tärkeää tehdä ero esimerkiksi alle 1000 ja yli 2000 työpaikan kuntien välillä, sillä tuo määrä saattaa jakaa kunnat menestyviin ja menehtyjiin.

Työpaikat_kartta

 Kuva 2. Teemakartta Suomen työpaikkojen määristä kunnitain (Tilastokeskus 2011). 

Karttaa (kuva 2) tarkastelemalla voidaan nähdä, että suurimmat työpaikkakeskittymät sijaitsevat pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella, Jyväskylän tienoilla ja Oulussa. Alhaisen työpaikkamäärän kuntia on ympäri Suomea. Osa niistä sijaitsee Lapin läänissä, kun taas toiset näyttäisivät olevan pieniä maaseutukuntia. Kunnat, jotka osuvat luokkaan 8 000-59 000 työpaikkaa, sijaitsevat usein korkeimman työpaikkamäärän omaavien kuntien liepeillä. Itäisessä Suomessa tämän luokan kuntia sijaitsee myös korkeimmasta luokasta erillään.

Työllisyyskartan tuoma tieto antaisi vielä enemmän informaatiota kunnan hyvinvoinnista ja sen elinvoimaisuudesta, mikäli kunnan tiedot yhdistettäisiin tietoihin kunnan väestömäärästä, työllisyydestä tai vaikkapa ikäjakaumasta. Arvaukseni on, että väestönmäärä korreloi melko selkeästi työpaikkojen määrän kanssa.

Tutkailemalla muiden kurssilaisten ensimmäisen kerran karttoja löysin eläkeläisten osuutta (Satu Lyytikäinen) ja työttömyysastetta (Katri Ruutu, 2014) kuvaavat teemakartat. Näin karttoja silmäillen näyttäisi siltä, että sekä eläkeläisten osuus että työttömyysaste noudattelisivat karkeasti samaa kuviota kuin oma karttanikin, mutta vain päinvastoin. Tämä tukee yleistä mielikuvaa, jossa runsas työpaikkaisissa kunnissa asuu paljon työikäisiä, työkykyisiä ja työllistyneitä ihmisiä. Kuntien kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden katsotaankin usein pohjautuvan taloudelliseen vahvuuteen, mikä kumpuaa työpaikkojen runsaudesta ja hyvin työllistyneistä asukkaista.

Lähteet

Työpaikkojen määrä, Tilastokeskus (2011)

Lyytikäinen, S. (2014) Kurssi alkaa! <https://blogs.helsinki.fi/sealyyti/> Luettu: 28.1.2014

Ruutu, K. (2014) Kurssikerta 1: Mapinfoon tutustumista <https://blogs.helsinki.fi/karuutu/> Luettu: 28.1.2014

Histogrammityökalu. <http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=4152> 28.1.2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *