Opiskelijakansantanssijat ry:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Opiskelijakansantanssijat r.y., ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on suomalaisiin kansantansseihin, -leikkeihin, -musiikkiin ja -pukuihin liittyvien perinteiden vaaliminen, niiden käytön elvyttäminen ja tunnetuksi tekeminen opiskelijoiden keskuudessa sekä opiskelijoiden omaehtoisen luovan liikunta- ja vapaa-aikakulttuurin edistäminen.

Yhdistys edustaa jäseniään toisaalta ylioppilasjärjestöjen ja toisaalta muiden alalla toimivien järjestöjen piirissä. Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton.

3 § Toiminta ja toiminnan tukeminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutus-, esitelmä-, tutustumis- ja kokoustilaisuuksia sekä opintoretkiä, pitää yhteyttä muihin alan järjestöihin kotimaassa ja ulkomailla, tekee jäsenistönsä keskuudessa sekä opiskelijoiden piirissä yhdistyksen tarkoituksia edistävää tiedotus- ja valistustyötä sekä ryhtyy tarpeen mukaan muihinkin vastaavanlaisiin yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviin toimiin.

Toimintansa tukemiseksi on yhdistyksellä oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestää asianomaisen luvan saatuaan huvitilaisuuksia sekä arpajaisia ja rahankeräyksiä, perustaa rahastoja ja jakaa stipendejä sekä harjoittaa julkaisutoimintaa. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

4 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa tai Vantaalla sijaitsevan korkeakoulun opiskelija.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä myös muu luonnollinen henkilö ulkojäsenhakemuksen perusteella.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen- tai oikeushenkilö kannatusjäsenhakemuksen perusteella.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt yhdistyksen pyrkimyksiä.

Varsinaiset jäsenet, ulkojäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä.

Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta voi tehdä hallitus tai vähintään kuusi (6) yhdistyksen jäsentä käsittävä ryhmä yhdistyksen kokoukselle osoittamassaan pyynnössä.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5 § Jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä, ulkojäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää erikseen kullekin jäsenryhmälle yhdistyksen syyskokous.

Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

6 § Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen kokouksia ovat syyskokous, kevätkokous ja ylimääräiset kokoukset.

Syyskokous on pidettävä loka-marraskuun aikana ja siinä on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

  • valitaan seuraavan vuoden hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  • vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
  • päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta sekä
  • valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja

Kevätkokous on pidettävä tammi-maaliskuun aikana ja siinä on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

  • esitetään toimintakertomus edelliseltä vuodelta
  • esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä
  • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syys- tai kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan tarvittaessa sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, ulkojäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet hyväksytyistä äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja 3 – 10 muuta jäsentä sekä 0 – 10 varajäsentä. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia, sihteerin ja taloudenhoitajan. Hallitus on päätösvaltainen, mikäli se on hallituksen keskenään sopimalla tavalla koollekutsuttu ja paikalla on vähintään puolet hallituksen jäsenistä, siten että puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

Hallitus voi asettaa avukseen tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia ja jaostoja. Tällöin on myös määrättävä niiden toimikausien pituudet, kuitenkin enintään hallituksen toimikauden loppuun.

8 § Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai taloudenhoitaja; kukin yksin. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden myös muulle henkilölle.

9 § Tili- ja toimikausi

Yhdistyksen tili- ja toimikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilinpäätös ja toimintakertomus on toimitettava tilintarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on toimitettava lausuntonsa hallitukselle kahden viikon kuluessa tilinpäätöksen saamisesta kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

10 § Sääntöjen muuttaminen

Ehdotukset sääntöjen muuttamisesta on jätettävä hallitukselle, joka esittää ne lausuntoineen yhdistyksen kokoukselle. Ehdotus tulee hyväksytyksi, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista hyväksytyistä äänistä sitä kannattaa. Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

11 § Toiminnan lopettaminen

Yhdistys purkautuu, jos yhdistys tekee siitä päätöksen viiden kuudesosan (5/6) ääntenenemmistöllä annetuista hyväksytyistä äänistä yhdistyksen kokouksessa. Purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on sen varat luovutettava sellaiselle oikeuskelpoiselle yhteisölle, joka ajaa yhdistyksen tarkoitusperiä.