Henkilörekisteriote ja muut todistukset

Henkilörekisteriote ja muut todistukset

Henkilörekisteriote

Opiskelijan oikeudesta tarkistaa opiskeluaikana rekisteritietonsa on voimassa, mitä henkilötietolain (523/99) 26 §:ssä säädetään rekisteröidyn tarkastusoikeudesta. Tämän lain mukaan jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Opiskelijan, joka katsoo, että hänen rekisteritiedoissaan on virhe, on tulee ilmoittaa asiasta yliopiston opiskelijaneuvontaan tai opiskelijarekisteriyksikköön.

Lisätietoja: Tietojärjestelmäpäällikkö Sari Zitting

Opintosuoritusotteet ja muut todistukset

Opintosuoritusotteet, läsnä- ja poissaolotodistukset sekä opintojen keskeyttämistodistukset saa opiskelijaneuvonnasta.