Opettajien akatemian tutkimushankkeen kuulumisia

IMG_0186FullSizeRender-3 (kopio)FullSizeRender-3 (kopio) 2

Helsingin yliopiston opettajien akatemian perustamisen yhteydessä käynnistimme monimenetelmällisen pitkittäistutkimushankkeen, jonka päätavoitteena on – hyvin laajasti ilmaistuna – tutkia Opettajien akatemian vaikuttavuutta tutkimusintensiivisen yliopistommeopetukseen. Kiinnostuksemme kohdistuu tutkimushankkeen alkuvaiheessa erityisesti opettajan akatemian hakijoiden ja jäsenten pedagogisiin käsityksiin ja käytäntöihin, merkityksellisiin ammatillisiin verkostoihin, opetuksen oppineisuuden rakentumiseen akateemisen tutkijanuran aikana sekä opettajien akatemian merkityksellisyyteen sekä akatemian jäsenille että koko yliopistoyhteisölle. Pidemmällä aikavälillä ja tutkimusaineistojen karttumisen myötä alamme toivottavasti nähdä merkkejä akatemian vaikuttavuudesta nimenomaan oppimislähtöiseen yliopisto-opetukseen.

Aloitimme tutkimushankkeemme monipuolisten tutkimusaineistojen keräämisen Opettajien akatemian perustamisen yhteydessä. Tutkimusaineistot ovat mahdollistaneet tutkimushankkeen edistämisen edellä kuvattujen tavoitteiden suunnassa, ja olemme esitelleet sekä raportoineet tutkimustuloksiamme monissa yliopisto-opetuksen ja oppimisen kongresseissa sekä julkaisuissa kansallisesti että kansainvälisesti. Lisäksi meillä on ollut mahdollisuus kertoa akatemiasta ja tutkimustuloksistamme useiden kansainvälisten yliopistojen opetuksen kehittämisen foorumeilla, ja sitä kautta olemme voineet korostaa opetuksen oppineisuuden sekä sen tukemisen tärkeyttä yliopisto-opetuksessa.

Sekä opettajien akatemia että tutkimushankkeemme tulokset ovat herättäneet laajaa kiinnostusta tutkijoiden keskuudessa. Opettajien akatemian kaltaisia opetusansioita arvostavia akatemioita on useissa kansainvälisissä yliopistoissa, mutta systemaattista aikaisempaa tutkimusta akatemioiden opettajista ja akatemioista on olemassa melko vähän. Tutkimusansioiden ohella yliopisto-opetuksessa ansioituneet opettajat ja tutkijat ovat erityinen joukko, ja heihin liittyvät tutkimustulokset ovat suuren kiinnostuksen kohteena.

Tutkijat fasinoituneita aineistosta 

Opettajien akatemiaan liittyvä tutkimus on meille opetuksen ja oppimisen tutkijoina hyvin inspiroivaa sekä uusien tutkimustulosten löytämisen että opeakateemikoiden kuvausten myötä realisoituvan yliopisto-opetuksen merkityksellisyyden, vaativuuden ja palkitsevuuden näkökulmasta. Tutkimushanke kokonaisuudessaan on kirkkaasti yksi tutkijan urani merkityksellisemmistä ja antoisimmista vaiheista sekä tutkimuskohteen että erityisesti tulosten vuoksi.

Opettajien akatemian jäsenet kuvaavat sitoutumistaan opettajuuteen, kunnianhimoisuuttaan opetustyössä sekä omistautuneisuuttaan opiskelijoiden oppimiseen erittäin monipuolisesti ja innovatiivisesti – modernia ja vaikuttavaa opetuksen ja oppimisen sekä opetuksen oppineisuuden tutkimusta lähennellen (vrt. mm. Hattie, 2003; Kreber, 2010; Paavola & Hakkarainen, 2005). Seuraavissa tutkimusaineiston otteissa nämä seikat konkretisoituvat ytimekkäällä tavalla:

”Minulle opettajana on tärkeää ”elää niin kuin opetan”. Tämä ei liity pelkästään “tutkimusalaani liittyvään käyttäytymiseen” vaan myös ”pedagogiseen käyttäytymiseen”. Jos kannustan itsenäiseen ja kriittiseen ajattelemiseen, minun on itse koetettava ajatella itsenäisesti, oltava kriittinen ja kestettävä kritiikkiä. Jos korostan, että jokainen on oppijana yksilöllinen ja erilainen, minun on uskallettava olla opettajana oma itseni, myös heikkouksineni.” (HOA-opettaja)

”Yksi tärkeimpiä ratkaisuja oli tietoinen keskittyminen oleellisiin asioihin. Niihin, joita minä opettajana pidin kurssin sisällössä oleellisimpina. Tämä poisti kurssilta kiirettä ja mahdollisti vuorovaikutukseen pyrkimisen. Opiskelijoilla oli lupa muuttaa luennon kulkua. Samalla kuva oppimistavoitteista tuli selkeämmäksi opiskelijoille ja opettajalle.” (HOA-opettaja)

”Opetukseen ja opiskelun tukemiseen liittyvässä ajattelussani olennaista on, että toimintana huippuopetus rinnastuu huippututkimukseen. Huippuopettajuus vaatii näkyvyyttä, vertailtavuutta ja yhteistyötä. Huiput vetävät huippuja puoleensa, ja huippuudesta kisaillaan ja siihen sparrataan. Johtajuutta osoittaa pitää kisailun ilmapiiri aina positiivisena ja rakentavana sekä maaperä otollisena huippuopettajuuden kasvulle.” (HOA-opettaja)

Raportoimme Opettajien akatemian tutkimushankkeen tuloksia säännöllisesti pitkittäisten aineiston analyysien etenemisen myötä. Opettajien akatemian hakijoiden ja jäsenten, yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikön sekä pedagogisten yliopiston verkoston yhteistyön myötä tämä antoisa tutkimushanke on meille koko yliopistona mahdollinen.

Auli Toom

Kirjoittaja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan professori (ma) ja pedagoginen yliopistonlehtori sekä Opettajien akatemian asiantuntijajäsen

Lisätietoja tutkimushankkeesta YTY:n www-sivulla: http://www.helsinki.fi/yty/tutkimus/index.htm