Koulutuksen sisältö

Koulutuskokonaisuuden (3 pv) tavoitteena on perehdyttää osallistuja uuden opetussuunnitelman mukaiseen arvioinnin tehtävään ja oppimista tukevaan arviointikulttuuriin sekä tukea ja edistää siten paikallista opetussuunnitelmaprosessia.

Lisäksi tavoitteena on tarjota kansallista ja kansainvälistä arviointitutkimustietoa ja sen käytännön soveltamisehdotuksia kuntatason ratkaisuista yksittäisiin opetustuokioihin.

Ennakkotehtävä tehdään ennen ensimmäistä koulutuspäivää. Tehtävä julkaistaan tällä sivustolla.

1. Koulutuspäivä: Oppimisen arviointi ja tavoitteellinen oppiminen

Kasvatustieteellisessä arvioinnissa oppilaan kouluoppinen ja edistyminen opinnoissa on arvioinnin lähtökohtana. Lisäksi koulukonteksti ja opettajan toiminta sekä oppilaan vuorovaikutus toisten oppilaiden ja opettajien kanssa nähdään keskeisimpänä ao. kehitykseen vaikuttavana tekijänä. Suunnitellun oppimiskokonaisuuden tai tavoitellun käytöksen tavoitteiden asettamisesta ja näiden arviointikeinoista lähtevä opetus tarjoaa mahdollisuuden arvioida jokaisen oppilaan edistymistä kohti asetettuja tavoitteita (formaali arviointi). Päivän aikana tutustutaan myös erilaisiin arviointimenetelmiin ja niiden soveltamiseen osana diagnostista, formatiivista ja summatiivista arviointia.

Päivän jälkeen osallistujalla tulisi olla ymmärrys ja keinot siitä miten arvioida oppilaan edistymistä ja miten arviointi ja oppilaalle suunniteltava ja annettava yleinen tuki ovat osa kasvatusta ja opetusta. Osallistuja aloittaa kehittämistehtävänsä suunnittelun ja tekemisen.

Kehittämistehtävän työstöä

2. Koulutuspäivä: Kohti yhtenäisiä arviointimenetelmiä ja oppimisen tuen ratkaisuja

Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä kunkin oppilaan että opetusryhmän vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Erilaisilla tukimuodoilla pyritään ehkäisemään ongelmien monimuotoistumista ja syvenemistä sekä niiden pitkäaikaisvaikutuksia. Koulutuspäivässä tarkastellaan oppimisen tuen monipuolisia pedagogisia mahdollisuuksia oppilaalle soveltuvien tavoitteiden asettamisessa ja paneudutaan saavutettujen tavoitteiden arviointiin. Päivän aikana käsitellään ihmistieteellisen tutkimuksen metodologiaa ja siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Lisäksi kiinnitetään huomioita siihen miten koulujen välisiä arviointikäytänteitä ja -kriteereitä voitaisiin yhtenäistää. On todettu, että yhdenmukaisen arvosanan antaminen on opettajalle haastavaa (Quakrim-Soivio 2013).

Päivän jälkeen osallistujalla tulisi olla ymmärrys yhtenäisten arviointikäytänteiden merkityksellisyydestä sekä valmius monipuolisten pedagogisten valintojen tekemiseen oppilaan oppimisen ohjaajana.

Kehittämistehtävä valmis ennen kolmatta koulutuspäivää.

3. Koulutuspäivä: Sähköisen arvioinnin mahdollisuudet

Päivän aikana osallistujia tutustutetaan erilaisiin käytössä oleviin arviointitietoa tuottaviin oppimisympäristöihin ja paneudutaan niiden monipuoliseen hyödyntämiseen oppimisen ohjaamisessa ja arvioinnissa. Käsitellään eri tehtävätyyppien käyttöä diagnostisessa, formaalissa ja summatiivisessa arvioinnissa. Laaditaan menetelmällistä tietoa ja soveltamista testaavia kysymyksiä monivalintatehtävien avulla ja tutustutaan kansainvälisiin (käännettyihin) arviointeihin. Aineistojen ja sähköisten materiaalien käyttö ongelmanratkaisu- ja monivalintatehtävien yhteydessä. Käsitellään tehtäviin käytettyyn ajan (eli prosessointidatan) merkitystä loppusuoritukselle.

Koulutuksen arviointikeskuksella on kokemusta sähköisestä arvioinnista vuodesta 2001 saakka.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *