Objektien ryhmitys ja ryhmityksen purku

Piirto-ohjelmilla luotu kuva koostuu yleensä useammasta yksittäisestä objektista. Jos objekteja on lukuisia, yksittäisten piirto-objektien käsittely voi muuttua hankalaksi tehtäväksi. Tällöin objektit kannattaa useimmiten ryhmittää (group): objektiryhmän siirto toiseen paikkaan piirtoalueella on paljon helpompaa kuin objektien siirtäminen yksi kerrallaan. Tarpeen tullen voit kuitenkin purkaa ryhmän, ja muokata ryhmän objekteja taas yksittäin.

Objektien ryhmitys CorelDraw-ohjelmassa tapahtuu seuraavasti:

  1. Valitse näppäimistön Vaihto-näppäin alas painettuna kaikki ryhmitettävät objektit. Alla olevassa esimerkissä ryhmitetään kolme ympyrää.

  2. Valitse ohjelman Arrange-valikosta Group-komento tai klikkaa ohjelman työkalurivin Group-painiketta (ks. seuraava painikekuva), jotta ohjelma ryhmittää objektit.

Ryhmän purkaminen tapahtuu seuraavasti:

  1. Valitse purettava ryhmä:

  2. Anna ohjelman Arrange-valikosta Ungroup -toiminto. Voit antaa käskyn myös klikkaamalla työkalurivin Ungroup-painiketta:

Purettuasi ryhmän voit taas muokata objekteja yksittäin.