Helsingfors universitet möter de svenska gymnasierna

Rasmus Firon (Svenska ärenden), Monica Londen (Centret för universitetspedagogik HYPE), Johan Bärlund (Juridiska fakulteten), Katarina Perander-Norrgård (Svenska social- och kommunalhögskolan), Carita Rosenberg-Wolff (Humanistiska fakulteten)
8.3.2017, Klo 10 – 11.30 Sali/sal/lecture hall 15

Abiturienterna har idag allt större press på sig att välja rätt efter studenten. Övergången från gymnasium till universitet är ofta krävande och många studerande saknar de studiefärdigheter som krävs för akademiska studier vilket kan leda till en så kallad universitetschock under det första studieåret. Under denna session berättar vi om två projekt:

Studera smart – att förbereda sig för universitetsstudier
Studera smart är ett treårigt forsknings- och utbildningsprojekt vars övergripande mål är att främja gymnasiestuderandens akademiska färdigheter och uppmuntra dem att söka till högre utbildning. Tio gymnasier från Svenskfinland deltar i detta HU-projekt. I vårt föredrag presenterar vi några resultat av enkätundersökningen till gymnasiestuderande (n=480), rektorer, ämneslärare och studiehandledare samt berättar om erfarenheter av att samarbeta med gymnasierna.
Monica Londen, Katarina Perander-Norrgård

Uni på väg
Uni på väg är ett studentrekryteringsprojekt där universitetets egna studenter och doktorander åker ut till gymnasier för att hålla modellföreläsningar inom sitt eget huvudämne. Projektets huvudsakliga syfte är att bredda den svenskspråkiga studentrekryteringen till HU. Dessutom strävar man efter att förstärka den akademiska återväxten och stöda UPV -föreläsarnas yrkesidentitet och akademiska bana. Genom att gymnasiestuderande i ett tidigt skede kommer i kontakt med universitetsstudier och vetenskaplig forskning skapas band och kontakter mellan andra och tredje stadiets utbildning. I projektet är studenten i fokus: vad händer när universitetsstuderande ges ansvar och förtroende att fungera som expert och lärare inom sitt huvudämne? Hur uppfattar studenterna den genuint mångvetenskapliga miljön som Uni på väg -lektionerna planeras i?
Rasmus Firon, Johan Bärlund, Monica Londen, Carita Rosenberg-Wolff

Presentationerna hålls på svenska och sessionen är parallellspråkig, joten keskusteluun saa mielellään osallistua myös suomeksi!