Kohtaamisia: Yliopisto-opetusyhteisöä rakentamassa

Suvi-Tuuli Murumäki (Humanistinen tiedekunta)
7.3.2017, 13:00 – 13:45, Sali/sal/lecture hall 15

Esityksessä tarkastellaan Kohtaamisia-opetuskokeilun tavoitteita, työtapoja ja havaintoja käytännön toteutuksesta. Lisäksi esitellään opetuskokeilun teoreettisia lähtökohtia sekä opiskelijoiden kokemuksia kurssista. Lopuksi pohditaan opetuskokeilun työtapojen sovellettavuutta muuhun yliopisto-opetukseen.

Kohtaamisia-projekti (puheviestinnän valinnainen kurssi, 3 op, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, lv. 2015–2016) oli kutsuretoriikan, dialogisen vuorovaikutusetiikan ja toiseuden kohtaamisessa tarvittavien vuorovaikutustaitojen opetuskokeilu, jossa pyrittiin kehittämään yhteisöönsä kiinnittyvää ja vaikuttavaa, eri ihmisryhmien välistä vuoropuhelua lisäävää puheviestinnän opetuskonseptia.

Projekti toteutettiin Helsingin yliopiston äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi opiskelevien, Kallion lukion opiskelijoiden ja Sinebrychoffin taidemuseon senioreiden yhteishankkeena. Projektissa yhdistettiin kutsuretoriikan ja vuorovaikutusetiikan teoreettisten lähtökohtien sekä niihin liittyvän tietoaineksen opiskelu yli-ikäpolviseen kulttuurityöpajatyöskentelyyn sekä taidelähtöisiin, kokemuksellisiin työmuotoihin.

Kantavana ajatuksena oli, että projektin monimuotoiset, yli-ikäpolviset kohtaamiset tarjoaisivat opiskelijoille autenttisen oppimisympäristön kutsuretoriikan ja vuorovaikutusetiikan omakohtaiselle havainnoimiselle, kriittiselle tarkastelulle, soveltamiselle ja harjoittelemiselle. Keskeisenä ajatuksena oli myös se, että vaikka syviä dialogin kokemuksia ei voi pakottaa, niitä voinee kutsua. Projektissa kokeiltiinkin, toimivatko jaetut kulttuurikokemukset sekä taiteen kokeminen ja tekeminen portteina syvien dialogisten hetkien ja kokemusten syntymiseen.

Projektiin osallistuvilta kerättiin kirjoitelma- ja haastatteluaineistoa, jonka avulla kartoitettiin, millaisia vuorovaikutukseen liittyviä oppimiskokemuksia projektin teemat, työtavat ja kohtaamiset synnyttivät. Projekti kytkeytyi tekeillä olevaan väitöskirjatutkimukseen, jossa jäsentämään vaikuttamiseen liittyvää vuorovaikutusosaamista ja tarkastellaan vaikuttamisen ja vuorovaikutusetiikan opetusta lukion äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa.

Session pituus 45 minuuttia.