Laadukas (henkilökohtainen) ohjaus tohtoriohjelmissa / Good-quality (personal) supervision in doctoral programmes

Jenna Vekkaila (pedagoginen yliopistonlehtori, Yliopistopedagogiikan keskus HYPE) ja Solveig Cornér (tohtoriopiskelija, Psykologian oppimisen ja kommunikaation tohtoriohjelma)
7.3.2017, 14:30 – 15:30, Sali/sal/lecture hall 10

Ohjauksella on väliä. Ohjaus on keskeinen väitöskirjaprosessin onnistumista säätelevä tekijä sekä kansallisen että kansainvälisen tohtorikoulutustutkimuksen mukaan. Tohtoriopiskelijan saamalla henkilökohtaisen ohjauksen laadulla ja määrällä on merkittävä vaikutus niin väitöskirjaprosessin etenemiseen, opiskelijan tuottavuuteen ja asiantuntijuuden kehittymiseen kuin opiskelijan tyytyväisyyteen ja hyvinvointiin. Ohjauskokemukset myös heijastuvat tohtoritutkinnon jälkeiseen työllistymiseen ja mahdollisen postdoc – vaiheen käynnistymisen onnistumiseen.

Henkilökohtainen ohjaus toteutuu tohtoriopiskelijan ja ohjaajan/ohjaajatiimin välisessä vuorovaikutuksessa. Tämä sessio keskittyy laadukkaan henkilökohtaisen ohjauksen kriteereihin ja edellytyksiin. Sessiossa haetaan vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Mikä tekee ohjauksesta laadukasta? Mitkä tekijät vaikuttavat onnistuneeseen ohjausprosessiin? Millaisia hyviä ohjauskäytäntöjä on jo olemassa? Aiheeseen orientoidutaan lyhyen tutkimuspohjaisen alustuksen kautta, minkä jälkeen ohjauksen mahdollisuuksia ja haasteita työstetään pienryhmissä. Sessio on suunnattu kaikille tohtorikoulutuksen toimijoille kuten tohtoriohjelmien johtoryhmille, ohjaajille ja tohtoriopiskelijoille.

If there are non-Finnish speakers in the audience, the session will be in English.

Doctoral supervision matters. Supervision is a central determinant of a successful doctoral process according to national and international research on doctoral education. Both the quality and the quantity of supervision have a significant impact on the progress of doctoral process, doctoral students’ productivity and development of academic expertise as well as to doctoral students’ satisfaction and wellbeing. Furthermore, supervision contributes to employment after earning the doctorate and success of a possible post doc –phase.

Personal supervision takes place in the dynamic interaction between a doctoral student and his/her supervisor(s)/supervisory team. This session focuses on the preconditions and criteria of good-quality supervision. Following questions will be discussed: What are the preconditions for good-quality supervision? What factors contribute to a successful supervisory process? What kinds of good supervisory practices already exist? The session begins with a short research based introduction which will lead to small group work focusing on the possibilities and challenges of supervision. This session is for all doctoral education related actors, for instance, doctoral programmes’ steering group members, supervisors, and doctoral students. Welcome!