Koulutusohjelmien pedagoginen johtaminen

Anne Nevgi (Yliopistopedagogiikan keskus HYPE), Jaanika Blomster (Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta), Leila Niemi-Murola (Lääketieteellinen tiedekunta), Jussi Merenmies (Lääketieteellinen tiedekunta), Hanna Vehkamäki (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta)
7.3.2017, 14:30 – 16:00, Sali/sal/lecture hall 12

Helsingin yliopistossa käynnistyi alkuvuodesta 2015 koulutusuudistus – Iso Pyörä ja syyslukukauden 2017 alusta kaikki tutkintoon johtava koulutus tullaan organisoimaan koulutusohjelmina. Koulutusohjelmien johtaminen on organisoitu siten, että kullekin koulutusohjelmalle valittiin viime vuoden marras-joulukuussa koulutusohjelman johtaja ja johtoryhmä, johon kuuluu enintään kahdeksan jäsentä. Koulutusohjelmien pedagoginen johtaminen on vasta kehittymässä ja muotoutumassa. Pedagoginen johtaminen on vahvimmin koulutusohjelman johtajan vastuulla, mutta koulutusohjelmien johtoryhmillä on myös erittäin merkittävä rooli koulutusohjelmien pedagogisessa johtamisessa. Opetuksen johtaminen ja kehittäminen ovat koko akateemisen yhteisön vastuulla olevia yhteisiä kollegiaalisia tehtäviä, joten niitä ei tule nähdä vain yksilöjohtajan vastuina.

Työpajan tavoitteena on selkiyttää pedagogisen johtamisen tehtäväkenttää ja miten koulutusohjelmien johtaminen parhaiten toteutuu. Työpaja alkaa katsauksella pedagogisen johtamista koskeviin tutkimuksiin yliopistokoulutuksessa ja jatkuu työpajaan osallistuvien koulutusohjelmien johtajien paneelikeskustelulla. Työpajassa pohditaan pedagogista johtamista opetushenkilöstön pedagogisen osaamisen tukemisen, keskustelu- ja yhteistyökulttuurin edistämisen ja aktiivisen opetuksen kehittämistyön näkökulmista.

Taustatietoa
Koulutusohjelman johtajan tehtävänä on vastata koulutusohjelman opetussuunnitelman toteutumisesta, johtaa opetussuunnitelmatyötä ja vastata koulutusohjelman opetuksen pedagogisesta ja sisällöllisestä kehittämisestä. Koulutusohjelman johtaja toimii yhteistyössä koulutusohjelmassa mukana olevien yksiköiden ja muiden koulutusohjelmien johtajien kanssa. Koulutusohjelman johtaja päättää koulutusohjelman opetuksen järjestämiseen tarvittavien resurssien allokoinnista ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä. Hän vastaa koulutusohjelman toiminnasta vastuutiedekunnan varadekaanille ja toimii yhteistyössä koulutusohjelman vastuutiedekunnan kanssa.

Koulutusohjelman johtoryhmään kuuluu enintään kahdeksan jäsentä ja heistä kaksi on opiskelijoiden edustajia. Johtoryhmien tehtävänä on toimia yhteistyössä koulutusohjelman johtajan kanssa ja vastata opetussuunnitelman valmistelusta sekä valmistella esitys opetussuunnitelmasta vastuutiedekunnalle. Johtoryhmä valmistelee esitykset valintaperusteista ja koulutusohjelmaan opiskelijoiksi otettavien enimmäismääristä vastuutiedekunnalle. Koulutusohjelman johtoryhmä päättää koulutusohjelman opetusohjelmasta ja valmistelee koulutusohjelman opetus- ja tilaresurssien käytön. Johtoryhmä huolehtii ruotsinkielisen opetuksen järjestämisestä koulutusohjelmassa.