Aikaan liittyvät ehdot

Automaattisijoittelussa Optime valitsee eventille ajan ja tilan. Sijoittelua voidaan suunnata haluttuun suuntaan asettamalla valittavalle ajalle ehtoja muun muassa vältettävien aikojen (esimerkiksi yksikön kokousten) tai rytmityksen (esimerkiksi luennot ja harjoitukset eri päivinä) suhteen. Optime ei ajoita saman modulen tai groupin eventejä tai saman coursen moduleja päällekkäin, mutta tarvittaessa päällekkäisyyksiä voi myös sallia ehdolla.

Tällä sivulla on ensin taulukoitu keskeisimmät aikaan liittyvät ehdot ja sen jälkeen ohjeistettu niiden asettamisesta yksityiskohtaisemmin:

Tietyn ajan edellyttäminen tai välttäminen
Event_Slot

 • Tietyn ajan suosiminen tai välttäminen Timeslotin, viikonpäivän tai kellonajan tarkkuudella.
 • Esimerkiksi opetuksen alkaminen parillisilla tunneilla.
Event_Day

 • Tietyn viikonpäivän suosiminen.
 • Esimerkiksi kun opetusta viitenä päivänä viikossa tai kolme kertaa viikossa ja jokaisen opetuskerran välissä pitää olla yksi tyhjä päivä.
Event_SlotDateAvoid

 • Tiettyyn viikkoon tai viikkoihin liitetyn TimeSlotin, viikonpäivän tai kellonajan välttäminen.
 • Esimerkiksi yksikön kokousajat.
Ajalliset yhteydet eventien välillä
Event_SameSlot

 • Eventit samassa Timeslotissa joko samoilla tai eri viikoilla.
 • Esimerkiksi harjoitusryhmät, joissa on eri opettaja ja tila, kannattaa asettaa samaan timeslotiin.
 • Huom. Mikäli saman modulen/coursen eventit ovat samoilla viikoilla, tulee laittaa Ignore Clash -ruutuun ruksi.
Event_SameDay

 • Eventit samana viikonpäivänä joko samoilla tai eri viikoilla.
 • Esimerkiksi jos harjoitusryhmät pitää olla samana päivänä, mutta eri aikaan.
Event_Before

 • Eventit samalle päivälle, niiden järjestys ja väliin jäävä aika.
 • Esimerkiksi luennot ensin ja harjoitusryhmät sitten, mutta kuitenkin samana päivänä.
 • Huom. Sama event ei voi olla tämän ehdon molemmissa kentissä.
Event_SameTime

 • Eventit samaan aikaan eri päivinä.
 • Esimerkiksi jos luennot ovat kaksi kertaa viikossa ja olisi toivottavaa, että ne olisivat samaan kellonaikaan.
 Event_DifferentDayBefore

 • Eventit eri päivinä, niiden järjestys ja väliin jäävä aika.
 • Esimerkiksi jos luennot on kerran viikossa ja harjoitusryhmät kerran ja halutaan määrittää niiden järjestys ja väliin jäävän päiv(i)ä.
 • Huom. Sama event ei voi olla tämän ehdon molemmissa kentissä.
Event_DifferentDay

 • Eventit eri päivinä ja väliin jäävä aika päivissä silloin kun eventien keskinäisellä järjestyksellä ei väliä.
 • Esimerkiksi jos luennot kaksi kertaa viikossa.
Päällekkäisyyksien salliminen
Event_Ignore_Clash

 • Hyväksyy päällekkäisyyden.
 • Esimerkiksi jonkin kahden valinnaisen opetuksen salliminen päällekkäin poikkeuksellisesti.
 Event_IgnoreGroupClash

 • Hyväksyy samaan groupiin liitettyjen eventien päällekkäisyyden.
 • Esimerkiksi valinnaiset harjoitusryhmät.
Event_IgnoreModuleClash

 • Hyväksyy modulen eventien päällekkäisyyden.
 • Esimerkiksi samanaikaiset harjoitusryhmät.
Tietyn ajan edellyttäminen tai välttäminen

Event_Slot -ehdolla voidaan ohjata automaattisijoittelun valitsemaa aikaa joko Timeslotin, viikonpäivän tai viikon tarkkuudella.

 1. Etsi ja valitse haluamasi event/eventit.
 2. Valitse eventin muokkausnäkymässä Constraint List -ylävälilehti.
 3. Valitse ehtojen listasta Event_Slot.
 4. Paina vihreää plussaa Constraint List -välilehden oikeasta yläkulmasta.
 5. Valitse aika klikkaamalla Timeslot-kentän vieressä olevaa kolmen pisteen painiketta. Avautuvaan ikkunaan saat esiin lisää vaihtoehtoja (kokonaisen päivän tai kaikkia päiviä koskevan kellonajan) klikkaamalla oikeassa yläreunassa olevaa avonaisen kirjan kuvaa.
 6. Määritä ehdon voimakkuus. Klikkaamalla ”Avoid” saat ehdon voimakkuudeksi -100% eli määrittämääsi aikaa ei koskaan valita. Valitsemalla ”Prefer” muodostuu ehdon voimakkuudeksi 100%; säädä voimakkuus sopivaksi (esim. parillisten tuntien/kolmen tunnin eventien alkuaikaehdot 90% ja 80%). Optime suosii sijoittelussa näitä ajankohtia.
Ajallisen yhteyden luominen eventien välille

Optimessa on monipuoliset mahdollisuudet määrittää ehdoilla eri eventien ajallisia yhteyksiä ja jatkumoita, esimerkiksi asettaa luennot kahden päivän välein tai asettaa eri modulien eventit samaan timeslotiin mutta eri viikoille.

 1. Etsi ja valitse haluamasi eventit.
 2. Klikkaa Constraint List -välilehteä.
 3. Valitse ehtojen listasta haluamasi ehto.
 4. Paina vihreää plussaa Constraint List -välilehden oikeasta yläkulmasta.
 5. Muokkaa tarvittaessa ehtoa oikeassa reunassa olevien Event-kenttien viereisistä kolmen pisteen painikkeista: Event_Before- ja Event_DifferentDayBefore-ehdoissa tulee ylemmässä Event-kohdassa olla valittuna event, jonka halutaan sijoittuvan ennen alempaan Event-kohtaan valittua eventiä.
 6. Tarvittaessa tarkenna eventien väliin jäävää aikaa syöttämällä kenttään Minimum Gap eventien väliin tarvittavan vähimmäisajan ja Maximum Gap eventien väliin sallittavan maksimiajan. Jos jommallakummalla näistä ei ole väliä, voit jättää kentän tyhjäksikin. Mikäli haluat, että eventien välillä on vähintään yksi päivä, kirjoita Minimum Gap -kohtaan arvoksi 1, mikäli vähintään 2, aseta arvoksi 2 jne. Huom! Mikäli haluat eventien sijoittuvan samalle päivälle heti peräkkäin, kirjoita Event_Before-ehdon Minimum Gap -kohtaan arvoksi 0 ja Maximum Gap -kohtaan 1.
 7. Mikäli käytät ehtoa, joka pakottaa eventit toimimaan Optimen peruslogiikan vastaisesti (esimerkiksi saman modulen eventit samaan aikaan), voit hyväksyä poikkeuksen laittamalla ruksin ”ignore clash?” -ruutuun.
 8. Määritä ehdon voimakkuus. Oletuksena ehdon voimakkuutena on 100 %, eli Optime ajoittaa eventin vain määrittämääsi aikaan. Jos esimerkiksi eventien sijoittuminen samaan kellonaikaan on toivottavaa, mutta ei välttämätöntä, voit asettaa ehdon voimakkuudeksi 50 %.
Päällekkäisyyksien salliminen

Joskus voi olla tarpeen sallia päällekkäisyyksiä, jos asettamasi ehdot tai esimerkiksi eventien kytkös samaan courseen, groupiin tai moduleen tuottaa päällekkäisyyden, jota ei tarvitse huomioida. Toisinaan voit myös  joutua hyväksymään jonkin päällekkäisyyden, kun parempaankaan ratkaisua ei löydy. Näissä tilanteissa voit asettaa ehdon, joka sallii päällekkäisyyden, ilman että sen aiheuttavaa ehtoa tai kytköstä muokataan.

 1. Valitse eventit, jotka saavat muista ehdoista huolimatta mennä keskenään päällekkäin automaattisijoittelussa.
 2. Klikkaa Constraint List -välilehteä.
 3. Valitse haluamasi Ignore-ehto ja klikkaa sitten alaikkunan oikeasta yläreunasta löytyvää vihreää plus-painiketta.
 4. Ehto on nyt luotu 100%. Tämän ehdon kohdalla ei ole järkevää käyttää muuta vahvuutta.

Sivun yläreunaan