Ehdot aakkosjärjestyksessä

Tällä sivulla listataan keskeisimpiä ehtoja ja selitetään mitä ne tekevät. Ehdot on kuvattu alla aakkosjärjestyksessä.

Event_Before
Event_CanShareStaff
Event_CanSplitOverWeeks
Event_Day
Event_DifferentDay
Event_DifferentDayBefore
Event_DontNeedRoom
Event_DontNeedStaff
Event_IgnoreClash
Event_IgnoreGroupClash
Event_IgnoreModuleClash
Event_Room
Event_Room_Equipment
Event_SameBuilding
Event_SameRoom
Event_SameSlot
Event_SameTime
Event_Slot
Event_SlotDateAvoid
Event_Staff
Group_Slot
Group_TimePerDay
Staff_Room
Staff_Slot

Event_Before

Tällä ehdolla voidaan määritellä, että ensimmäisen eventin tulee olla ennen toista eventiä tilanteissa, joissa toinen event voi olla myös samana päivänä. Voidaan esim. määritellä, että niiden välillä tulee olla 120 minuuttia, jolloin toinen event alkaa vasta kaksi tuntia ensimmäisen päättymisen jälkeen. Tällä voitaisiin mallintaa esimerkiksi se, että luennoille määriteltäisiin, että niiden tulee olla ennen samana päivänä olevia harjoitusryhmiä.

Huom.! Sama event ei voi olla tämän ehdon molemmissa kentissä.

Event_CanShareStaff

Jos jollekin eventille on jo määrätty opettaja, voidaan tällä ehdolla kytkeä muita eventejä siihen siten, että niille voi olla sama opettaja, vaikka ne olisivat samaan aikaan. Tämä voi olla hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun opettajan pitäisi esimerkiksi valvoa useampaa rinnakkaisryhmää samanaikaisesti eri tiloissa.

Huom.! Automaattisijoittelun kannalta tämä ei tarkoita, että eventeillä olisi tämän jälkeen välttämättä sama opettaja, vaan ne voivat jakaa saman opettajan, vaikka tästä syntyisi päällekkäisyys.

Event_CanSplitOverWeeks

Tällä ehdolla voit sallia tilojen vaihtelun samalla eventillä eri viikoilla. Tämä on hyödyllistä keskitetyn automaattisijoittelun jälkeen silloin kun tiloissa on paljon varauksia eikä yhtenäisen tilan löytäminen tietylle eventille ole mahdollista. Optime pyrkii tämän ehdon asettamisesta huolimatta löytämään mahdollisimman yhteinäisen tilan.

Mikäli tilan suhteen ei ole asetettu mitään muita ehtoja, Optime valitsee automaattisijoittelussa sopivan vapaana olevan tilan vain eventille määritellyn koon (Target Size) mukaan siten, ettei ehdota opetusta määriteltyä kokoa pienempään tilaan. Mikäli haluat rajata tiloja, joiden välillä opetus voi vaihdella, määritä haluamasi tilojen ominaisuudet käyttämällä Event_Room- ehtoa.

Event_CanSplitOverWeeks-ehto toimii nykyisellä versiolla valitettavasti välillä epäluotettavasti. Mikäli olet käyttänyt ehtoa, varmistathan, että eventilläsi on tila jokaisella sen viikolla.

Event_Day

Mikäli eventillä on vain yksi mahdollinen viikonpäivä, käytetään Event_Day-ehtoa. Tällainen tilanne voi olla esim. kun kurssilla on opetusta viitenä päivänä viikossa tai kun kurssilla on opetusta kolme kertaa viikossa ja opetuskertojen välillä tulee olla välipäivät.

Event_DifferentDay

Tällä ehdolla määritetään, että valittujen eventien tulee olla eri viikonpäivänä keskenään. Ehdossa määritellään minimi- ja maksimivälit eventeille. Tämä ehto ei määritä, kumman eventin pitäisi olla aiemmin ja kumman myöhemmin, joten se sopii esim. tilanteisiin, joissa kurssilla on luennot kaksi kertaa viikossa ja niillä on sama kesto, opettaja ja tilatarve.

Event_DifferentDayBefore

Tällä ehdolla määritellään, että jokin valittu event on aiempana viikonpäivänä kuin jokin toinen. Lisäksi ehdolla voidaan määritellä, kuinka monta päivää vähintään ja/tai enintään eventien välillä tulee olla.

Hyvä esimerkki olisi se, että haluaa luentojen olevan viikolla aina ennen harjoitusryhmiä. Tällöin valitaan ensin kyseisen luennon event, luodaan sille tämä ehto ja valitaan siihen ne harjoitusryhmän eventit, joiden tulisi sijoittua luennon jälkeen.

Huom.! Sama event ei voi olla tämän ehdon molemmissa kentissä.

Event_DontNeedRoom

Mikäli eventille ei tarvita tilaa lainkaan tai käytössä on tila, joka ei ole Optimessa, asetetaan tämä ehto ennen keskitettyä automaattisijoittelua.

Event_DontNeedStaff

Mikäli eventille ei tarvita opettajaa lainkaan, opettaja ei ole vielä tiedossa tai opettaja ei löydy Optimesta, asetetaan tämä ehto ennen keskitettyä automaattisijoittelua.

Event_IgnoreClash

Tällä ehdolla voit sallia sen, että jotkut tietyt samaan courseen kuuluvien eri moduleiden eventit saavat mennä päällekkäin.

Event_IgnoreGroupClash

Tällä ehdolla voi määrittää, että vaikka tietyt eventit olisi liitetty samaan groupiin (opiskelijaryhmään) ja ne olisivat samaan aikaan, tämä ei olisi ongelma. Tämä voi olla hyödyllinen esimerkiksi silloin, kun tietyt eventit on tarkoitettu samalle ryhmälle mutta ovat vaikkapa keskenään valinnaisia.

Event_IgnoreModuleClash

Tämä ehto jättää huomiotta samasta modulesta johtuvan päällekkäisyysvaroituksen eventien kohdalla. Mikäli kurssilla on esimerkiksi harjoitusryhmiä, jotka saavat mennä päällekkäin vaikka kuuluvat samaan moduleen, kannattaa sinun käyttää tätä ehtoa kertoaksesi automaattisijoittelulle, että eventit saavat mennä päällekkäin (mikäli ryhmien eventien tulee olla päällekkäin, käytä lisäksi Event_SameSlot ehtoa). Ehdon lisääminen poistaa myös tästä syystä johtuvat varoitukset (Scheduler warning), kun tallennat muutoksia.

Event_Room

Event_Room -ehto antaa sinun määrittää mm. minkä tyyppinen tila ja mistä rakennuksesta valituilla eventeillä tulee olla. Ehdon voi, samoin kuin Event_Slot -ehdon, kytkeä eventeihin varsin monipuolisesti. Suosittavaksi voi määrittää mm. tietyntyyppisiä tiloja, tietyn rakennuksen, tilat tietyllä varustelulla, kampussijainnilla tai suosia jopa yksittäisiä huoneita (katsothan sovitut pelisäännöt ennen keskitettyä automaattisijoittelua).

Event_Room_Equipment

Tätä ehtoa tulee käyttää, mikäli  tilassa tulee olla kaksi tai useampia varusteita (mikäli yksi varuste riittää, määritellään se Event_Room -ehdolla). Ehtoa voi halutessaan käyttää myös muuten, esim. mikäli asettaa massana Event_Room -ehdon useille eventeille ja eventien tarvitsema varustelu vaihtelee.

Event_SameBuilding

Tätä ehtoa käytetään silloin kun useamman eventin olisi hyvä olla samassa rakennuksessa. Ehtoa voi käyttää esim. silloin kun on samanaikaisia ryhmiä, joissa on sama opettaja.

Event_SameRoom

Tällä ehdolla voit määrittää, että eventeillä tulee olla tai olisi hyvä olla sama tila. Ehtoa kannattaa käyttää erityisesti silloin, mikäli samaan aikaan sijoittuva event on jaettu eri viikoille eri eventeiksi esim. vaihtuvan opettajan tai tilan takia.

Event_SameSlot

Tällä ehdolla voit määrittää, että valitut eventit ovat samana TimeSlotina eli samana viikonpäivänä ja kellonaikana. Ehtoa voi käyttää myös vaikka eventit olisivat eri viikoilla tai jopa eri periodeissa. Tämä voi olla hyödyllinen esimerkiksi jos haluat tiettyjen perusopintojen olevan opintojaksosta riippumatta ihanteellisesti aina samaan aikaan samana viikonpäivänä.

Event_SameTime

Tällä ehdolla voit määrittää, että valittujen eventien olisi hyvä olla samaan kellonaikaan eri viikonpäivinä. Esimerkiksi jos toiveena on, että kaksi kertaa viikossa olevat luennot ovat aina samaan kellonaikaan, se onnistuu tällä ehdolla.

Event_Slot

Event_Slot -ehto antaa sinun määritellä, mitä ajankohtia valittujen eventien kohdalla tulisi joko suosia tai välttää. Ehdon voi kytkeä joko yksittäisiin eventeihin, isompaan joukkoon niitä, oman koulutuksen/yksikön kaikkiin eventeihin, tiettyihin moduleihin, opiskelijaryhmiin (Group) tai vuosikursseihin (Course). Vältettäväksi tai suosittavaksi voi valita Timesloteja, kokonaisia päiviä tai kellonaikoja. Kaikille automaattisijoitteluun tuleville eventeille on asetettava Event_Slot-ehto, joka määrittää, milloin 2, 3 ja 4 (jne.) tuntia kestävä opetus voi alkaa. Katsothan tarkemmat ohjeet taulukosta, johon on listattu käytetyt ehdot.

Event_SlotDateAvoid

Tällä ehdolla määritetään välteltäviä ajankohtia. Ehto mahdollistaa  Event_Slot-ehtoa tarkemman ajallisen määrittelyn, sillä siinä pystyy määrittämään ne viikot, joilla ehto pätee.

Tämä mahdollistaa mm. yksikkökokousten, koulutusohjelmakohtaisten esteiden ym. tarkan määrittämisen tiettyihin päiviin ja kellonaikoihin tai esim. tietyn opiskelijaryhmän yksittäisten, ei toistuvien esteiden kirjaamisen.

Event_Staff

Event_Staff -ehto määrittää, keitä opettajia tulee käyttää valittujen eventien kohdalla.

Group_Slot

Tätä ehtoa voi käyttää, mikäli haluaa määrittää tietyille groupeille (opiskelijaryhmille) esim. että heidän opetuksensa tulisi olla enimmäkseen aamu- tai iltaopetusta. Ehtoa voi myös käyttää, mikäli opiskelijaryhmän opiskelu on osa-aikaista ja haluaa mahdollistaa opetuksen vaikkapa vain maanantaisin ja tiistaisin.

Group_TimePerDay

Tätä ehtoa voi käyttää, mikäli haluaa määritellä minimi- tai maksimiajan, jonka kunkin groupin voisi opiskella päivää kohti. Tämä voi olla hyödyllistä, mikäli haluaa tasata opiskelijoiden kuormitusta määrittämällä vaikkapa kuuden tunnin päivittäisen maksimiajan.

Staff_Room

Tällä ehdolla voidaan määritellä, missä opetustiloissa valittu opettaja ei pysty opettamaan. Tätä voi käyttää, kun on tiedossa, ettei joku opettaja kykene opettamaan tietyissä tiloissa.

Portalin opettajatietojen keräyslomakkeella kysytään vältettäviä opetustiloja ja kun vastaus hyväksytään Portalissa, luo se ehdon Eventiin. Suunnittelija voi käydä tarvittaessa muokkaamassa luotuja ehtoja.

Staff_Slot

Tällä ehdolla voidaan määritellä ajankohtia, päiviä tai viikkoja, jolloin tietty opettaja  ei voi opettaa sekä ajankohtia, jolloin opettaja opettaisi mieluiten.

Portalin opettajatietojen keräyslomakkeella kysytään esteellisiä ja mieluisia opetusaikoja ja kun vastaus hyväksytään Portalissa, luo se ehdot Eventiin. Suunnittelija voi käydä tarvittaessa muokkaamassa luotuja ehtoja.

Sivun yläreunaan