Tentit

Tenttien suunnitteleminen Optimessa riippuu siitä, miten tenttejä käsitellään Oodissa (ja Sisussa) ja miten niiden halutaan siellä näkyvän. Tässä on esitelty yleisimmät vaihtoehdot.

Sen jälkeen kun Sisusta on tullut ensisijainen opintotietojärjestelmä kevään 2021 aikana, luodaan tenttejä vastaavasti Sisun massatenttityökalulla. Tämä ohjesivu sisältää ohjeita vain Optimessa tehtävien työvaiheiden osalta.

Mikäli käytössä on tenttityökalu

Optime ja Oodin tenttityökalu eivät kommunikoi, joten mikäli käytetään tenttityökalua, tehdään tentit Optimessa siten, ettei niitä siirretä lainkaan Oodiin (ja Sisuun). Tentit tehdään tässä tapauksessa Optimessa sekä a) siksi, että niille saadaan tehtyä tilavaraus, että b) siksi, että voidaan huolehtia siitä, etteivät tentit mene opiskelijoiden opetuksen kanssa päällekkäin.

Tenttien tekemiseen Optimessa vaikuttaa lisäksi se, onko käytössä courset (vuosikurssit) vai groupit (opiskelijaryhmät).

Mikäli käytät courseja, toimi seuraavasti:

 1. Luo module, jonka nimeät käyttötarkoitukseen soveltuvalla tavalla (esim. ”Kandiopiskelijoiden tentit”). Ohje modulen luomiseen ilman Oodi-tunnistetta löytyy täältä (ks. kohta Vaihtoehtoinen tapa modulen luomiselle).
 2. Liitä module niihin courseihin, joihin kuuluu ne modulet, joiden kanssa tentit eivät saa mennä päällekkäin.
 3. Luo tentti-event modulen kautta (ohje löytyy täältä), nimeä se (esim. ”Syyskuun laitostentti”), valitse Event Type kohdassa Tentti, valitse oikea viikko, TimeSlot ja tila. Mikäli tentin alku- ja loppuajankohdat poikkeavat opetuksesta (esim. opetus alkaa aina varttia yli ja tentit tasalta), muokkaa eventin Student and Teacher start and end offset -arvoja Other Fields -välilehdellä.

Luo tarvittaessa lisää eventejä samalla tavalla. Voit tarvittaessa luoda useita moduleita ja liittää ne samaan tentti-eventiin eventin Module-välilehdellä.

Mikäli käytät groupeja, voit joko toimia kuten courseja käytettäessä (ks. yllä) tai luoda tenteille pelkät eventit ilman moduleita. Liitä tenttien eventit groupeihin.

Mikäli käytössä ei ole tenttityökalua

Tenttien tekemiseen Optimessa vaikuttaa se, miten haluat niiden näkyvän Oodissa ja Sisussa. Tässä on esitelty kolme yleisintä tapausta.

Mikäli haluat, että tentit näkyvät Oodissa omana pääopetustapahtumanaan ja Sisussa omana toteutuksena, toimi seuraavasti:

 1. Luo STT:ssa module jokaiselle tentittävälle kurssille (ohje löytyy täältä). Lisää modulen nimeen halutessasi esim. ”tentti”, mikäli haluat, että se näkyy Oodissa pääopetustapahtuman ja Sisussa toteutuksen nimessä.
 2. Luo tentti-event suoraan (eikä modulen kautta, ks. ohje täältä kohdasta Eventin luominen suoraan ilman modulea). Syötä eventille tarvittavat tiedot: nimi (esim. ”Syyskuun laitostentti”), Event Type = Tentti, viikko, TimeSlot ja tila. Mikäli tentin alku- ja loppuajankohdat poikkeavat opetuksesta (esim. opetus alkaa aina varttia yli ja tentit tasalta), muokkaa eventin Student and Teacher start and end offset -arvoja Other Fields -välilehdellä.
 3. Liitä eventille kaikki tarvittavat modulet eventin Module-välilehdellä.
 4. Määritä jokaiselle modulelle toteutuksen rakenne STT:ssa. (Ks. ohje sivulta Toteutuksen rakenteen määrittäminen.) Rakenne voi muodostua vain yhdestä valintajoukosta ja opetusryhmästä, johon liität tentti-eventin.
 5. Siirrä Oodiin (ja Sisuun).
 6. Mikäli käytät coursea, muista liittää module niihin courseihin, joihin kuuluu ne modulet, joiden kanssa tentti ei saa mennä päällekkäin.

Näin toimien tentti tulee näkyviin Oodiin opintojakson alle ja opinto-oppaiden Tentit-välilehdelle sekä Sisussa opintojakson alle.

Mikäli haluat, että tentit näkyvät Oodissa aliopetustapahtumana saman pääopetustapahtuman alla ja Sisussa valintajoukkona saman toteutuksen alla kuin tentittävän kurssin opetus ja tenttiin osallistuu opiskelijoita useilta eri kursseilta, toimi seuraavasti:

 1. Luo tentti-event suoraan (eikä modulen kautta, ks. ohje täältä kohdasta Eventin luominen suoraan ilman modulea). Syötä eventille tarvittavat tiedot: nimi (esim. ”Syyskuun laitostentti”), Event Type = Tentti, viikko, TimeSlot ja tila. Mikäli tentin alku- ja loppuajankohdat poikkeavat opetuksesta (esim. opetus alkaa aina varttia yli ja tentit tasalta), muokkaa eventin Student and Teacher start and end offset -arvoja Other Fields -välilehdellä.
 2. Liitä eventille kaikki tarvittavat modulet (joihin kuuluu siis myös opetuksen eventit) eventin Module-välilehdellä.
 3. Määritä jokaiselle modulelle toteutuksen rakenne STT:ssa. (Ks. ohje sivulta Toteutuksen rakenteen määrittäminen.) Lisää modulen rakenteeseen uusi valintajoukko ja opetusryhmä, johon liität tentti-eventin.
 4. Siirrä Oodiin (ja Sisuun).
 5. Mikäli käytät coursea, muista liittää module niihin courseihin, joihin kuuluu ne modulet, joiden kanssa tentti ei saa mennä päällekkäin.

Näin toimien tentit tulevat Oodissa näkyviin pääopetustapahtumien alle ja Sisussa toteutuksien alle.

Mikäli tentti pidetään kurssin viimeisellä opetuskerralla, toimi seuraavasti:

 1. Luo tentille modulen kautta oma event, vaikka se ajoittuisi samaan ajankohtaan kurssin opetuksen kanssa. Syötä eventille tarvittavat tiedot: nimi, Event Type = Tentti, viikko, TimeSlot ja tila. Mikäli tentin alku- ja loppuajankohdat poikkeavat opetuksesta (esim. opetus alkaa aina varttia yli ja tentit tasalta), muokkaa eventin Student and Teacher start and end offset -arvoja Other Fields -välilehdellä. Voit liittää eventille myös opettajan, mikäli hän valvoo tenttiä.
 2. Määritä jokaiselle modulelle toteutuksen rakenne STT:ssa. (Ks. ohje sivulta Toteutuksen rakenteen määrittäminen.) Lisää tentti-event samaan opetusryhmään, jolla kurssin opetus on.
 3. Siirrä Oodiin (ja Sisuun).

Näin toimien tentti näkyy Eventin ja Portalin kalenterissa modulen opetusta katsottaessa. Mikäli tentille on lisätty opettaja, näkyy tentti myös hänen kalenterissaan yhtenä opetuskertana. Oodissa ( ja Sisussa) tentti näkyy yhtenä opetuskerroista ja kuvaustekstikentässä kannattaakin mainita, että viimeinen kerta on tentti.

Mikäli käytössä on Examinarium-tenttipalvelu

Examinarium-tenttipalvelun käyttöohjeet löytyvät täältä. Mikäli opetustapahtuma suoritetaan Examinarium-tentillä, tulee opetustapahtuman olla voimassa Oodissa siihen saakka kun tenttiminen on mahdollista. Tässä on kuvattu kolme eri tapausta, joista vain 3. tapauksessa on tarpeen tehdä tentin suhteen jotain Optimessa:

 1. Mikäli Examinarium-tenttiin ei liity lainkaan opetusta, tehdään Examinarium-tentin opetustapahtuma suoraan Oodissa.
 2. Mikäli Examinarium-tenttiin liittyy opetusta, mutta tenttimisaika päättyy ennen opetuksen päättymistä tai samana päivänä kun opetus päättyy, ei Optimessa tarvitse tehdä Examinarium-tentin suhteen mitään.
 3. Mikäli Examinarium-tentin tenttimisaika päättyy opetuksen päättymisen jälkeen, tulee Optimessa luoda ylimääräinen event.

Toimi 3. tapauksessa Optimessa seuraavasti:

 1. Luo modulelle yksi ylimääräinen event ja nimeä se esimerkiksi ”Opintojakson nimi, Examinarium” erottaaksesi sen modulen muista eventeistä. Älä lisää eventille Event Typeä.
 2. Aseta Examinarium-eventin viikoksi se viikko, johon asti tenttimisen tulee olla mahdollista. Oodissa opetustapahtuman päättymisajankohdaksi tulee ko. viikon sunnuntai ja Sisussa toteutuksen ko. viikkoa seuraavan viikon maanantai. Eventin kestolla (Duration) ei ole väliä.
 3. Aikatauluta modulen muut eventit paitsi Examinarium-tenttiä varten luotu event normaalisti.
 4. Määritä toteutuksen rakenne STT:ssa. (Ks. tarkemmat ohjeet sivulta Toteutuksen rakenteen määrittäminen.) Lisää Examinarium-tentin event samaan opetusryhmään muiden modulen eventien kanssa.
 5. Siirrä eventit Oodiin (ja Sisuun).

Optimessa Examinarium-tenttiä varten tehty event näyttää Editor > Modules -näkymässä seuraavanlaiselta:

Examinarium-event näkyy WebOodissa vain opetustapahtuman ja Sisussa toteutuksen voimassaoloajassa ja muut eventit (luennot) näkyvät tavalliseen tapaan aika ja paikka -kentissä.

Huom. Mikäli haluat luoda Examinarium-tentistä oman aliopetustapahtumansa/opetusryhmänsä, tulee Optimessa luoda ylimääräinen event riippumatta siitä, milloin tenttimisaika päättyy. Toimi tällöin Optimessa seuraavasti:

 1. Luo modulelle yksi ylimääräinen event ja nimeä se esimerkiksi ”Opintojakson nimi, Examinarium” erottaaksesi sen modulen muista eventeistä.
 2. Aseta eventin tyypiksi Examinarium (tenttiakvaario).
 3. Aseta eventin viikoiksi ne viikot, jolloin tenttiminen on mahdollista. Oodissa aliopetustapahtuman alkamisajankohdaksi tulee eventin ensimmäisen viikon maanantai ja päättymisajankohdaksi eventin viimeisen viikon sunnuntai. Eventin kestolla (Duration) ei ole väliä.
 4. Aikatauluta modulen muut eventit paitsi Examinarium-tenttiä varten luotu event normaalisti.
 5. Määritä toteutuksen rakenne STT:ssa. (Ks. tarkemmat ohjeet sivulta Toteutuksen rakenteen määrittäminen.) Vaihtoehtoja on kaksi ja valintaan vaikuttaa se, miten ilmoittautumisia halutaan ryhmitellä Oodissa (ja Sisussa).
  • Lisää rakenteessa olevaan valintajoukkoon erillinen opetusryhmä, nimeä se esim. Examinarium-tentiksi ja liitä Examinarium-tentin event siihen.
  • Lisää rakenteeseen erillinen valintajoukko ja opetusryhmä, valitse valintajoukon tyyppi ja nimeä opetusryhmä esim. Examinarium-tentiksi ja liitä Examinarium-tentin event siihen.
 6. Siirrä eventit Oodiin (ja Sisuun).

Sivun yläreunaan