Tentit

Tenttien suunnitteleminen Optimessa riippuu siitä, miten tenttejä käsitellään Oodissa ja miten niiden halutaan siellä näkyvän. Tässä on esitelty yleisimmät vaihtoehdot.

Mikäli käytössä on tenttityökalu

Optime ja Oodin tenttityökalu eivät kommunikoi, joten mikäli käytetään Oodin tenttityökalua, tehdään tentit Optimessa siten, ettei niitä siirretä lainkaan Oodiin. Tentit tehdään tässä tapauksessa Optimessa sekä siksi, että niille saadaan tehtyä tilavaraus että siksi, että voidaan huolehtia siitä, etteivät tentit mene opiskelijoiden opetuksen kanssa päällekkäin.

Tenttien tekemiseen Optimessa vaikuttaa lisäksi se, onko käytössä courset (vuosikurssit) vai groupit (opiskelijaryhmät).

Mikäli käytät courseja, toimi seuraavasti:

 1. Luo module, jonka nimeät käyttötarkoitukseen soveltuvalla tavalla (esim. ”Kandiopiskelijoiden tentit”). Ohje modulen luomiseen ilman Oodi-tunnistetta löytyy täältä (ks. kohta Vaihtoehtoinen tapa modulen luomiselle).
 2. Liitä module niihin courseihin, joihin kuuluu ne modulet, joiden kanssa tentit eivät saa mennä päällekkäin.
 3. Luo tentti-event modulen kautta (ohje löytyy täältä), nimeä se (esim. ”Syyskuun laitostentti”), valitse Event Type kohdassa Tentti, valitse oikea viikko, TimeSlot ja tila. Mikäli tentin alku- ja loppuajankohdat poikkeavat opetuksesta (esim. opetus alkaa aina varttia yli ja tentit tasalta), muokkaa eventin Student and Teacher start and end offset -arvoja Other Fields -välilehdellä.

Luo tarvittaessa lisää eventejä  samalla tavalla. Voit tarvittaessa luoda useita moduleita ja liittää ne samaan tentti-eventiin eventin Module-välilehdellä.

Mikäli käytät groupeja, voit joko toimia kuten courseja käytettäessä (ks. yllä) tai luoda tenteille pelkät eventit ilman moduleita. Liitä tenttien eventit groupeihin.

Mikäli käytössä ei ole tenttityökalua

Tenttien tekemiseen Optimessa vaikuttaa se, miten haluat niiden näkyvän Oodissa. Tässä on esitelty kolme yleisintä tapausta.

Mikäli haluat, että tentit näkyvät Oodissa omana pääopetustapahtumanaan, toimi seuraavasti:

 1. Hae Oodin kautta module jokaiselle tentittävälle kurssille (ohje löytyy täältä). Lisää modulen nimeen halutessasi esim. ”tentti”, mikäli haluat, että se näkyy Oodissa pääopetustapahtuman nimellä.
 2. Luo tentti-event suoraan (eikä modulen kautta, ks. ohje täältä kohdasta Eventin luominen suoraan ilman modulea). Syötä eventille tarvittavat tiedot: nimi (esim. ”Syyskuun laitostentti”), Event Type = Tentti, viikko, TimeSlot ja tila. Mikäli tentin alku- ja loppuajankohdat poikkeavat opetuksesta (esim. opetus alkaa aina varttia yli ja tentit tasalta), muokkaa eventin Student and Teacher start and end offset -arvoja Other Fields -välilehdellä.
 3. Liitä eventille kaikki tarvittavat modulet eventin Module-välilehdellä.
 4. Määritä eventin Module-välilehdellä jokaisen liitetyn modulen kohdalla Eventin tasoksi Pääopetustapahtuma (ks. Oodi-tasojen ohje täältä).
 5. Siirrä Oodiin.
 6. Mikäli käytät coursea, muista liittää module niihin courseihin, joihin kuuluu ne modulet, joiden kanssa tentti ei saa mennä päällekkäin.

Näin toimien tentti tulee näkyviin Oodiin sekä opintokohteen alle että Tentit-välilehdelle.

Mikäli haluat, että tentit näkyvät Oodissa aliopetustapahtumana saman pääopetustapahtuman alla kuin tentittävän kurssin opetus ja tenttiin osallistuu opiskelijoita useilta eri kursseilta, toimi seuraavasti:

 • Luo tentti-event suoraan (eikä modulen kautta, ks. ohje täältä kohdasta Eventin luominen suoraan ilman modulea). Syötä eventille tarvittavat tiedot: nimi (esim. ”Syyskuun laitostentti”), Event Type = Tentti, viikko, TimeSlot ja tila. Mikäli tentin alku- ja loppuajankohdat poikkeavat opetuksesta (esim. opetus alkaa aina varttia yli ja tentit tasalta), muokkaa eventin Student and Teacher start and end offset -arvoja Other Fields -välilehdellä.
 • Liitä eventille kaikki tarvittavat modulet (joihin kuuluu siis myös opetuksen eventit) eventin Module-välilehdellä.
 • Määritä eventin Module-välilehdellä jokaisen liitetyn modulen kohdalla Eventin tasoksi Aliopetustapahtuma (ks. Oodi-tasojen ohje täältä). Valitse Group Selector -ikkunassa Tentti tai syötä Muu nimi -kenttään nimi, jonka haluat näkyvän Oodissa aliopetustapahtuman nimenä Tentti-sanan sijaan.
 • Siirrä Oodiin.
 • Mikäli käytät coursea, muista liittää module niihin courseihin, joihin kuuluu ne modulet, joiden kanssa tentti ei saa mennä päällekkäin.

Näin toimien tentit tulevat Oodissa näkyviin pääopetustapahtumien alle.

Mikäli tentti pidetään kurssin viimeisellä opetuskerralla, toimi seuraavasti:

 • Luo tentille modulen kautta oma event, vaikka se ajoittuisi samaan ajankohtaan kurssin opetuksen kanssa. Syötä eventille tarvittavat tiedot: nimi, Event Type = Tentti, viikko, TimeSlot ja tila. Mikäli tentin alku- ja loppuajankohdat poikkeavat opetuksesta (esim. opetus alkaa aina varttia yli ja tentit tasalta), muokkaa eventin Student and Teacher start and end offset -arvoja Other Fields -välilehdellä. Voit liittää eventille myös opettajan, mikäli hän valvoo tenttiä.
 • Määritä eventin Module-välilehdellä Eventin tasoksi Pääopetustapahtuma, mikäli kurssin luennotkin ovat Pääopetustapahtuma-tasolla (ks. Oodi-tasojen ohje täältä).
 • Siirrä Oodiin.

Näin toimien tentti näkyy Eventin ja Portalin kalenterissa modulen opetusta katsottaessa. Mikäli tentille on lisätty opettaja, näkyy tentti myös hänen kalenterissaan yhtenä opetuskertana. Oodissa tentti näkyy yhtenä opetuskerroista ja kuvaustekstikentässä kannattaakin mainita, että viimeinen kerta on tentti.

Mikäli käytössä on Examinarium-tenttipalvelu

Examinarium-tenttipalvelun käyttöohjeet löytyvät täältä. Mikäli opetustapahtuma suoritetaan Examinarium-tentillä, tulee opetustapahtuman olla voimassa Oodissa siihen saakka kun tenttiminen on mahdollista. Tässä on kuvattu kolme eri tapausta, joista vain 3-tapauksessa on tarpeen tehdä tentin suhteen jotain Optimessa:

 1. Mikäli Examinarium-tenttiin ei liity lainkaan opetusta, tehdään Examinarium-tentin opetustapahtuma suoraan Oodissa.
 2. Mikäli Examinarium-tenttiin liittyy opetusta, mutta tenttimisaika päättyy ennen opetuksen päättymistä tai samana päivänä kun opetus päättyy, ei Optimessa tarvitse tehdä Examinarium-tentin suhteen mitään.
 3. Mikäli Examinarium-tentin tenttimisaika päättyy opetuksen päättymisen jälkeen, tulee Optimessa luoda ylimääräinen event.

Toimi 3-tapauksessa Optimessa seuraavasti:

 1. Luo modulelle yksi ylimääräinen event ja nimeä se esimerkiksi ”Opintojakson nimi, Examinarium” erottaaksesi sen modulen muista eventeistä. Älä lisää eventille Event Typeä.
 2. Aseta Examinarium-eventin viikoksi se viikko, johon asti tenttimisen tulee olla mahdollista. Oodissa opetustapahtuman päättymisajankohdaksi tulee ko. viikon sunnuntai. Eventin kestolla (Duration) ei ole väliä.
 3. Aikatauluta modulen muut eventit paitsi Examinarium-tenttiä varten luotu event normaalisti.
 4. Aseta eventeille Oodi-tasot. Aseta Examinarium-tenttiä varten luodulle eventille Oodi-tasoksi pääopetustapahtuma.
 5. Siirrä eventit Oodiin.

Optimessa Examinarium-tenttiä varten tehty event näyttää Editor > Modules -näkymässä seuraavanlaiselta:

Examinarium-event näkyy WebOodissa vain opetustapahtuman voimassaoloajassa ja muut eventit (luennot) näkyvät tavalliseen tapaan aika ja paikka -kentissä:

Huom. Mikäli haluat luoda Examinarium-tentistä oman aliopetustapahtumansa, tulee Optimessa luoda ylimääräinen event riippumatta siitä, milloin tenttimisaika päättyy. Toimi tällöin Optimessa seuraavasti:

 1. Luo modulelle yksi ylimääräinen event ja nimeä se esimerkiksi ”Opintojakson nimi, Examinarium” erottaaksesi sen modulen muista eventeistä.
 2. Aseta eventin tyypiksi Examinarium (tenttiakvaario).
 3. Aseta eventin viikoiksi ne viikot, jolloin tenttiminen on mahdollista. Oodissa aliopetustapahtuman alkamisajankohdaksi tulee eventin ensimmäisen viikon maanantai ja päättymisajankohdaksi eventin viimeisen viikon sunnuntai. Eventin kestolla (Duration) ei ole väliä.
 4. Aikatauluta modulen muut eventit paitsi Examinarium-tenttiä varten luotu event normaalisti.
 5. Aseta eventeille Oodi-tasot. Aseta Examinarium-tenttiä varten luodulle eventille Oodi-tasoksi Aliopetustapahtuma ja nimeä se esim. Examinarium-tentiksi.
 6. Siirrä eventit Oodiin.