Sanastoa ja viikkotaulukko

Tältä sivulta löydät selitykset Optimen keskeisille termeille ja apua Optimen käyttämien brittiläisen koulumaailman viikkojärjestelmän tulkintaan.

Optimen viikot

Optimessa olevat viikot eivät vastaa kalenteriviikkoja, vaan Optimessa viikko 1 on lukuvuoden ensimmäinen viikko (heinä-elokuun vaihteessa alkava viikko).

Lukuvuoden 2020–2021 periodien viikot menevät Optimessa seuraavasti:

  • I periodi 6–12
  • II periodi 14–20
  • III periodi 26–32
  • IV periodi 34–41

Viikkotaulukosta näet Optime-viikkojen vastaavuuden kalenteriviikkoihin ja periodiviikkoihin tarkemmin:

Lukuvuosi 2019–2020: avaa pdf-tiedostona tai Excel-tiedostona

Lukuvuosi 2020–2021: avaa pdf-tiedostona tai Excel-tiedostona

Sanastoa

Voit käyttää allaolevia aakkostettuja linkkejä löytääksesi haluamasi termin selityksen tällä sivulla.

AI
Constraint
Course
Course Type
CU
Editor
Event
Group
Module
Opetustapahtuma
OptimeEvent
OptimePortal
Sisu Transfer Tool
Suoritustapa
TimeSlot
Timetable
Toteutus

Lue lisää Sisun termeistä Funidatan wikissä.

Module eli pääopetustapahtuma/toteutus

Module vastaa Oodin pääopetustapahtumaa (lue lisää Oodin käyttöohjeista) ja Sisun toteutusta. Sille voidaan liittää yksi tai useampia eventejä eli se kokoaa kurssin opetuksen aikataulun yhteen.

Event eli opetuskerta

Event tarkoittaa Optimessa samana viikonpäivänä ja kellonaikana (sekä alku- että päättymisaika) toistuvaa opetuskertaa. Eventillä voi olla eri kerroilla eri opettajat tai tilat, mutta jos saman modulen (ks. edellinen) opetusta tapahtuu eri viikonpäivinä tai kellonaikoina, tarvitaan kaksi tai useampia eventejä. Kurssiin voi liittyä yksi tai useampi event. Sama event voi liittyä yhteen tai useampaan moduleen (esim. mikäli koulutusohjelmalla ja avoimella yliopistolla on samat luennot, mutta lisäksi erillistä opetusta).

Esimerkki 1: Luennot järjestetään keskiviikkoisin klo 10–12. Kurssille luodaan yksi event.
Esimerkki 2: Luennot järjestetään maanantaisin klo 10–12 ja tiistaisin klo 8–10. Kurssille luodaan kaksi eventiä, yksi maanantain ja yksi tiistain luennoille.
Esimerkki 3: Kurssi järjestetään neljän viikon sisällä siten, että luentoja on ensimmäisellä ja toisella viikolla maanantaina ja tiistaina klo 10–12 ja kolmannella ja neljännellä viikolla keskiviikkona ja torstaina klo 12–14. Kurssille luodaan neljä eventiä, yksi jokaiselle ajankohdalle.
Esimerkki 4: Kurssiin kuuluu luentoja ja ryhmiä. Luennot pidetään maanantaisin klo 10–12. Ryhmiä on kaksi, joista toinen kokoontuu keskiviikkoisin klo 10–12 ja toinen torstaisin klo 12–14. Kurssille luodaan kolme eventiä, yksi jokaiselle ajankohdalle (luennot, ryhmä 1, ryhmä 2).

Timetable eli kalenterinäkymä

Timetable-näkymä on Optimen ”visuaalinen puoli”, jossa voi muun muassa tarkastella suunniteltua opetusta tietyn ajankohdan ja opettajan, modulen, coursen (vuosikurssin) jne. mukaisesti.

Editor eli muokkausnäkymä

Editor-näkymässä voi  luoda ja  muokata moduleita ja eventejä, tarkastella tila- ja henkilökuntatietoja,  syöttää opetuksen sijoitteluun liittyviä ehtoja eventeille sekä luoda courseja ja groupeja (vuosikursseja ja opiskelijaryhmiä).

Course eli vuosikurssi

Voit luoda Optimeen courseja eli vuosikursseja, jos tietyllä ryhmällä on yhteisiä moduleja (opetustapahtumia/toteutuksia), jotka eivät saa mennä päällekkäin.
Esimerkki: Toisen vuosikurssin opiskelijat suorittavat toisena opiskeluvuonna kursseja, joihin sisältyy luennot ja pienryhmät. Tavoitteena on, etteivät minkään kurssin pienryhmät tai luennot mene keskenään päällekäin. Luodaan course ”toisen vuoden opiskelijat”.

Group eli opiskelijaryhmä

Groupien eli opiskelijaryhmien luominen on hyödyllistä, jos tietyllä kiinteällä opiskelijaryhmällä on yhteisiä moduleita, joiden eventit voivat mennä melko useasti päällekkäin.
Esimerkki: Erilliset erityisopettajaopiskelijat jaetaan lukuvuoden alussa viiteen eri ryhmään. Nämä viisi ryhmää ovat pysyviä ja eri ryhmien pienryhmäkerrat voivat mennä päällekäin useamman kurssin kohdalla. Luodaan groupit ”erilliset erityisopettajaopiskelijat ryhmä 1”, ”erilliset erityisopettajaopiskelijat ryhmä 2” jne.

Constraint eli ehto

Constrainteja eli ehtoja käytetään OptimeEventissä hyvin laajalti. Pääasiallisesti niiden tehtävänä on kertoa ohjelmiston automaattisijoittelutoiminnolle, mitä ehtoja tulee ottaa huomioon opetuksen sijoittelussa. Käytettäessä manuaalista opetuksen sijoittelua ne myös muistuttavat suunnittelijaa opetuksessa huomioitavista asioista. Ehtoja voivat olla esimerkiksi eventien rajoittaminen tiettyihin tiloihin, opettajiin tai kellonaikoihin.

Ehtoja ovat myös yliopiston pääkäyttäjien luomat vältettävät päivämäärät (esim. pyhäpäivät), tilojen aukioloajat ja vastaavat kaikkia käyttäjiä koskevat ehdot. Optime varoittaa, mikäli opetuksen suunnittelija yrittää sijoittaa opetusta tällaisia ehtoja vastaan.

OptimePortal eli selainpohjainen käyttöliittymä

OptimePortal on Optime-ohjelmiston selainpohjainen käyttöliittymä. Sitä käytetään opetuksen tarkasteluun kalenterinäkymässä (esim. opettajat näkevät oman suunnitteluvaiheessa olevan opetuksensa täältä), muiden kuin varsinaisen opetuksen tilavarauspyyntöjen tekemiseen ja esteellisten ja toivottujen opetusaikojen keräämiseen opettajilta (ns. estekysely).

Timeslot eli eventin alkuajankohta

Timeslot määrittelee eventin alkuajankohdan. Jos valitset esimerkiksi Timeslotin MA 10:00, tarkoittaa tämä, että opetuksen tilavaraus alkaa maanantaina klo 10.00. Koko opetuksen ajankohdan määrittämiseen tarvitaan vielä kolme seikkaa: Duration eli kesto (minuuteissa, esim. 120), Week Range eli viikot (esim. 7–8) ja Student and teacher start/end offset (esim. 15 ja 15, mikäli opetus alkaa varttia yli ja päättyy varttia vaille).

OptimeEvent eli lukujärjestyssuunnittelijoiden käyttöliittymä

OptimeEvent on Optimen paikallinen käyttöliittymä. Kaikki opetukseen liittyvä suunnittelu (aikataulutus, tilavaraus, opettajat jne.) tehdään OptimeEventissä.

Sisu Transfer Tool (STT)

Sisu Transfer Tool on lukujärjestyssuunnittelijoiden selainpohjainen käyttöliittymä, jossa luodaan modulet, niitä voidaan muokata ja poistaa, sekä siirretään opetustiedot Optimesta Oodiin (ja Sisuun).

AI (Assessment Item) eli arviointikohde

Sisussa arviointikohteet muodostavat opintojakson suoritustavat. Opintojaksolla voi olla useita eri arviointikohteita, eli opintojakson osia, joista sen suoritustapa koostuu.

Optimen modulet luodaan Sisun opintojakson arviointikohteen tietojen pohjalta. Arviointikohteet ovat pääsääntöisesti Osallistuminen opetukseen, Tentti ja Itsenäinen opiskelu. Arviointikohdevalikoima rajoittuu oletusarvoihin niin kauan kuin Oodi on käytössä.

Course Type eli kurssityyppi

Kertoo Oodissa (ja Sisussa) opiskelijalle, minkä tyyppistä opetusta kurssi pääasiassa sisältää. Kurssityyppi valitaan modulelle, jolta se tulee Oodissa pääopetustapahtumalle (ja Sisussa toteutukselle).

Kurssityypit seuraavat Sisun terminologiaa. Alla on taulukko STT:ssa valittavan kurssityypin vastaavuudesta Oodin opetustapahtumatyyppien kanssa. Eli kun valitset vasemman sarakkeen mukaisen kurssityypin modulelle STT:ssa, saat oikean sarakkeen mukaisen opetustapahtumatyypin Oodissa.

Kurssityyppi (Sisu) Opetustapahtumatyyppi (Oodi)
Akvaariotentti Examinarium (tenttiakvaario)
Harjoittelu Harjoittelu
Kenttäkurssi Kenttäkurssi
Kirjallinen työ Kirjallinen työ
Laboratoriotyöskentely Laboratoriotyö
Loppukoe Kurssitentti
Luento-opetus Luentokurssi
Pienryhmäopetus Harjoitusryhmä
Seminaari Seminaari
Tentti Tentti
Verkko-opetus Verkkokurssi
Välikoe Tentti
kaikki muut Luentokurssi
CU (Course Unit) eli opintojakso

Opintojakso sisältää jonkun tietyn osaamistavoitteen, jonka opiskelija saavuttaa tekemällä yhden opintojakson määritellyistä suoritustavoista. Optimessa module luodaan opintojakson tietojen pohjalta ja module liitetään jonkin suoritustavan arviointikohteeseen.

Suoritustapa

Tapa, jolla opiskelija voi suorittaa opintojakson. Sisältää yhden tai useampia arviointikohteita.

Esimerkiksi 10 op opintojaksolla voi olla seuraavat suoritustavat ja arviointikohteet:

  • Suoritustapaan 1 kuuluvat arviointikohteet osallistuminen opetukseen 5 op ja itsenäinen työskentely 5 op
  • Suoritustapaan 2 kuuluu arviointikohde tentti 10 op

Molemmissa suoritustavoissa opiskellaan sama sisältö eri tavalla.

Toteutus

Sisun opetustapahtuma eli kurssi, joka muodostuu, kun module siirretään Sisuun.

Opetustapahtuma

Muodostuu Oodissa, kun module siirretään Oodiin. Opetustapahtuma voi olla kurssi, tentti tai muu tapa suorittaa opintojakso.

Sivun yläreunaan