Luonnonväri #aineisto

Luettuamme Tutkimuksen voimasanoja törmäsimme haasteeseen koskien tutkimuksemme aineistoa. Tutkimuksen voimasanoissa puhutaan mm. haastatteluista, omaelämäkerrallisista teksteistä, kyselylomakkeista ja muista aineistonkeruumenetelmistä, jotka eivät sisälly meidän tutkimusartikkeliimme millään tavoin. Tutkimuksemme on aiheeltaan mielenkiintoinen, mutta on luonteeltaan hyvin erilainen kuin muut kurssilla olevat artikkelit. Olemme kokeneet tämän asian turhauttavaksi ja välillä jopa ylitsepääsemättömän vaikeaksi.
Tutkimuksessa käytetty aineisto on vaikeasti hahmotettavissa, joten päädyimme ottamaan yhteyttä nimikkotutkijaamme Riikka Räisäseen varmistaaksemme omien pohdintojemme oikean suunnan.  Räisäseltä saimme vahvistusta aikaisemmin pohtimiimme asioihin, että artikkelissa käytetty tutkimusaineisto sisältää ensisijaisesti laadullista ja aineistollista kirjallisuusanalyysiä.
Artikkelissa käytetään pohjana Räisäsen gradua ja hänen omaa tietämystään aiheesta. Gradussa on käytetty tekstiilin tutkimuksen standardin mukaisia menetelmiä tutkittaessa väriaineita ja niiden ominaisuuksia ja soveltuvuutta teollisessa tuotannossa. Gradun tekemisessä Riikka Räisänen teki yhteistyötä kemian laitoksen kanssa, josta myös hänen graduohjaajansa oli. Käsityötiede alana on melko uusi ja tehdessään gradua yhteistyössä kemian laitoksen kanssa hän törmäsi ongelmiin. Gradun aihe oli niin lähellä kemiaa, että gradusta meinasi muodostua kemian alan gradu käsityötieteiden sijaan. Riikka Räisänen kuitenkin halusi tutkimuksessa nimen omaan ottaa huomioon värjäykseen liittyvän prosessin kokonaisuudessaan aina valmista työtä ja sen käytettävyyttä myöten.  

Luonnonvärien vaikutuksien ja käytettävyyden tutkiminen, kuten tämän kaltaisten asioiden yleensä, tapahtuu kokeilemalla ja testeistä saatuja tuloksia analysoimalla. Tällaisella testauksella on omat riskinsä, kun kyseessä on mahdollisesti terveyteen negatiivisesti vaikuttavista asioista. Kuitenkaan ilman testejä ei saada tietoa siitä, miten eri luonnonvärien ominaisuudet sopivat tekstiiliteollisuuteen. Ihmiset haluavat pysyviä ja kauniita värjäystuloksia.  

Tässä artikkelissa tutkimustulokset on saatu keräämällä tietoa jo olemassa olevista tietolähteistä ja itse testaamalla. Ainestolla on pyritty selvittämään luonnonvärjäyksen mahdollisuuksia ympäristömyönteisessä tuotesuunnittelussa ja tuotannossa teollisuuden alalla. Tämän lisäksi on myös pyritty vastaamaan, miten tuotteesta saadaan laadukas, kestävä ja esteettinen. Kyseisellä aineiston hankintamenetelmällä on mielestämme päästy hyvin käsiksi tähän ilmiöön. Tässä auttavat laaja-alainen tietopohja sekä selkeä jäsentely.  

 Luonnonväri-tiimi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *