Kategoriat
Uncategorised

Vertaistuen fiilikset tutkijatentistä

Olemme iloisesti yllättyneitä, miten hyvin mielestämme tutkijatentti sujui. Tilanne oli odotettua rennompi ja saimme hyvää keskustelua aikaiseksi. Se, miten tutkijamme Henna Lahti asian koki, on sitten eri asia ?
Oli hienoa huomata tutkijan oma innostus aiheeseensa ja vetämäänsä kurssia kohtaan. Tentissä tutkija oli mielestämme avoimempi ja vastaanottavaisempi kysymyksillemme kuin ensimmäisessä tapaamisessa.
Saimme kysyttyä tutkijalta meitä askarruttavista asioista, joita olemme pohtineet lähes koko kurssin ajan.
Olimme suunnitelleet kysymykset ja aikataulun niin, että jokaisella oli oma kysymys ja suunniteltu paikka mutta keskustelu oli silti vastavuoroista ja luontevaa.
Ajatus tentistä tuntui aluksi jännittävältä mutta loppujen lopuksi selvisimme hengissä!
Varjoryhmänä toimiminen oli opettavaista. Sen avulla saimme kosketuspintaa toiseen tutkimukseen ja saimme kokemuksia palautteen antamisesta ja sen vastaanottamisesta.
Mahtavaa, että tentti on kuitenkin ohi!

-Vertaistuki

Kategoriat
Uncategorised

Vertaistuen aineisto

Perehdyimme Henna Lahden tutkimukseen Materialisoitu vertaispalaute käsityötieteen opinnoissa. Tutkimuksen aineisto oli hankittu syksyllä 2019, jolloin Helsingin yliopistossa järjestettiin Materialisointi käsityötieteessä -opintojakso maisterivaiheen opiskelijoille osana syventäviä opintoja. Jaksolle osallistui 22 maisterivaiheessa opiskelevaa opiskelijaa. Opintojaksolla oli 2 opettajaa yhteisopettajuuden puitteissa. Tutkimuksen aineiston keräsi tutkimuksen tekijät ja opintojakson opettajat Henna Lahti ja Päivi Fernström.

Tutkimuksen aineiston pääosat ovat videoaineisto, jonka pohjalta on tehty tiivistelmä ja niihin pohjautuvat havainnot. Tiivistelmiä vertaamalla etsittiin eroja sekä yhtäläisyyksiä palautteen antajien käsityksistä ajatuskarttojen sisällöstä ja rakenteesta. Lisäksi havainnot ja materiaali pohjautuvat opiskelijoiden tekemiin teoreettisiin ajatuskarttoihin, joita kurssilla opiskelijat tekivät ja joiden pohjalta opiskelijat tekivät pikamaterialisointeja ja joista annettiin vertaisarviointeja ja vertaispalautetta. Käytössä siis luonnollista aineistoa. Artikkelista jäi kuitenkin epäselväksi, päättivätkö opiskelijat ajatuskarttansa pääkysymykset itse, vai oliko heillä kenties jonkinlainen ohje tai runko kysymyksen hahmottamiseen. Lisäksi pohdimme, oliko jokaisella opiskelijalla luettavaa materiaalia pikamaterialisoinnin tueksi. 
Aiemmat tutkimukset ja lähteet ovat perusteena vertaispalautteelle, joiden pohjalta vertaispalautetta on lähdetty soveltamaan ko. opintojaksolla.

Tutkimuksen tavoitteena on vastata kysymykseen: Min tyyppisiä vertaispalautteita pikamaterialisointi mahdollistaa?
Tavoitteena on saada selville opiskelijoiden erilaiset käsitykset pikamaterialisoinnin mahdollisuuksista osana vertaispalautetta.
Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena on opettaa opiskelijoille transmediaatio-käsitteen avulla reflektiivistä ajattelua, jolla pyritään keksimään erilaisten merkkijärjestelmien välisiä yhteyksiä. Tutkimuksessa transmediaatiossa yhdistyy teoreettinen ajatuskartta ja materiaalinen artefakti eli pikamaterialisoinnin tuotos. 

Aineistohankinnan instrumenttejä oli mielestämme jokseenkin hankalaa saada poimittua tekstistä. Tutkimukseen on kuitenkin liitetty esimerkkejä ajatuskarttojen merkityssisällöistä, joita on kolme: ajatuskartta tekniikkalähteenä, idealähteenä tai teoreettisena lähteenä. Esimerkkinä yhden opiskelijan ajatuksia ja vertaispalautetta toisen opiskelijan ajatuskartasta.  Tässä esimerkissä pukeutumisidentiteetti on osa kokeilemista ja merkityssisällöltään ajatuskartta on idealähteenä: 

”Mulle tuli heti mieleen, kun mä katsoin sitä sun mind mapia, että mä haluaisin tehdä vaateinventaarion ja millaisia ovat minun [vaate]kokonaisuuteni sellaisissa normaaleissa tilanteissa ja muissa erilaisissa [tilanteissa]. Olisin itse halunnut ruveta piirteleen, mutta mulla olis menny sii- hen ikuisuus. Niin mä päätin, että Pinterest toimii suht samalla tavalla, se ei oo ihan sama, mutta se on paljon nopeampi, niin pysty tekeen sillä. Mä lähdin tekeen Pinterestillä silleen, mitä mä oikeesti käytän vaatteita ja vä- rejä ja mitä sinne mun vaatekaappiin kuuluu.  

[Pienoismallien avulla] sain itselleni konkreettisesti näkyviin sen, millaisista elementeistä vaatekaappini kulmakivet rakentuvat. Tutkimusten avulla pystyin jäsentämään materialisointia ja ymmärrys tieteen ja käytännön tekemisen yhdistämisestä lisääntyi. Pystyin tieteen avulla sanallistamaan sen, mikä on ollut näkyvillä pukeutumisessani hiljaisena tietona.”
 

 Teoreettisen ajatuskartan luonnos ennen vertaispalautetta. Lahti & Fernström, 2019, s.13 

 

 Vertaispalautetta tukeva pikamaterialisointi. Lahti & Fernström, 2019, s.13    

 

Palautteen saajan oma materialisointi vertaispalautteen jälkeen. Lahti & Fernström, 2019, s.14  

Konkreettisesti tutkimuksessa on päästy haluttuun tulokseen ja saatu vertaispalautteesta positiivinen oppimiskokemus, mutta mietimme tutkimuksen validiteettia. Kun kurssilla otanta osallistujia vain 22 opiskelijaa. Toisaalta tutkijat ovat varmasti pitkällisten pohdintojen jälkeen päätyneet kyseiseen otantaan, kun tarkoituksena tutkia tietyn kurssin vertaispalautetta ja kyseessä on laadullinen tutkimus. 

Vertaistuki kiittää ja kuittaa!