Kategoriat
Uncategorised

Vuorovaikuttajien tutkijatentti fiiliksiä

Tervehdys!

 

Tiistaina koitti Kohti tutkivaa työtapaa -opintojakson huipentuma tutkijatentti. Kokoonnuimme aamulla ryhmän kanssa zoomissa ja käytiin hieman läpi tutkijatentin suunnitelmaa, jotta homma sujuisi ongelmitta. Aamuisen zoomin ansiosta jännitys pysyi kurissa ja tutkijatentti sujui loistavasti! Jännitystä myös helpotti se, kun pystyi luottamaan ryhmän jäseniin.

 

Oli erittäin mielenkiintoista seurata varjoryhmän tutkijatentti ennen meidän omaamme. Heillä tutkijatentti meni hyvin ja kun meidän vuoromme koitti olimme hyvillä mielin valmiina aloittamaan. Tutkijamme Auli Toom vastasi kiperiin kysymyksiimme varsin kattavasti ja tunnelma oli todella miellyttävä. Vaikka olimme hyvin valmistautuneet, saimme taas uutta näkökulmaa tutkimukseen. Hyvä valmistautuminen näkyi myös jokaisen ryhmäläisen tasapuolisessa työpanoksessa ja hyvin jäsennellyissä kysymyksissä.

 

Jälkeenpäin kaikilla oli hyvin huojentunut olo, kun pitkä opintojakso olikin jo päätöksessä. Oli mukavaa päästä vielä tutkijamme Auli Toomin kanssa fiiliksistä ja opintojaksosta. Meillä kävi erittäin hyvä tuuri kun saimme Auli Toomin meidän tutkijaksi ja tämän ryhmän ympärillemme!

 

-Vuorovaikuttajat

Kategoriat
Uncategorised

Vuorovaikuttajien terveiset

Moikka,

nyt me kerromme mitä olemme tähän mennessä kurssilla oppineet ryhmänä:

Meistä jokainen on tärkeä, ja se miten muille puhumme, on olennaista – vertaisvuorovaikutus!  

Ryhmä on voimavara! Ryhmässä oppii todella paljon toisilta!!!! Hyviä keskusteluja!!! Se myös lisää meidän kaikkia valmiuksia tulevissa töissämme. 

Olemme tutustuneet uusiin ihmisiin. Olemme myös oppineet pitämään huolta toisistamme, mitä kukakin tekee, on paikalla, milloin tekee ja mitä tekee. 

Ryhmätyöskentelyä: vastuunottamista, vastuun antamista, sääntöjen noudattamista delegoimista

Etätapaaminen – tekniikan käyttöä. 

Tutkimuksen tekemisestä, tutkijan työstä. 

Tieteellisten tekstien lukemistekniikka on harjaantunut.  

Tekstin kääntämistä.  

Olemme oppineet esityön ja valmistelun tärkeydestä – valmistautuminen todella kannattaa. 

 

-Vuorovaikuttajat

Kategoriat
Uncategorised

Vuorovaikuttajat aineisto

Tutkimuksen aineisto muodostui strukturoidun kyselylomakkeen vastauksista. (katso liite 1) Tutkimuksen aineisto kerättiin The Student Teachers’ Sense of Professional Agency –tutkimuksen yhteydessä. (Pietarinen, Pyhältö, Soini, Salmela-Aro, 2013; Pyhältö, Pietarinen, & Soini, 2015; Soini, Pietarinen, Toom, & Pyhältö, 2015) Aineisto kerättiin keväällä 2013. Aineisto kerättiiin ensimmäisen vuoden luokanopettajaopiskelijoilta kolmessa suomalaisessa yliopistossa. Kyselyyn vastasi yhteensä 244 opiskelijaa.  Opiskelijat osallistuivat vapaaehtoisesti. Vastaukset kerättiin paperilomakkeilla opiskelutilanteen yhteydessä. Lomakevalinnalla pyrittiin vaikuttamaan siihen, että vastausprosentti olisi mahdollisimman suuri. Tutkijat esittelivät tutkimuksen ja keräsivät materiaalin itse menemällä paikan päälle.  Kokonaisvastausprosentti oli 83%. 

 

Aiempien tutkimusten perusteella testattiin seuraavat kolme hypoteesia 

  • Opettajaopiskelijoiden ammatillisen toimijuuden ymmärrys ammatillisessa yhteisössä koostuu toisiinsa liittyvistä komponenteista, jotka ovat: muiden palautteen hyödyntäminen ammatillisessa kehityksessä, kollektiivisen tehokkuuden arvostaminen ammatillisissa tehtävissä, yhteisöllisyyden korostuminen kollegoiden kanssa, pyrkimys omaan ja toisten kehitykseen sekä kyky pyytää aktiivisesti apua kollegoilta. 
  • Koettu oppimisympäristö sisältää seuraavanlaiset osat: saadaan sosiaalista tukea muilta opettajaopiskelijoilta, koetaan niin tasa-arvoa kuin arvostusta (opettajaopiskelijoilta), havaittavissa rakentava ilmapiiri opiskelijoiden kesken sekä mahdollisuus osallistua yhteisöön vastuullisena toimijana. 
  • Tukeva, rakentava ja tiedostava opettajankoulutusympäristö edistää ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kykyä helpottaa vastavuoroista toimijuutta ammattiyhteisössä. 

 

Asteikko koostuu kolmestatoista (13) osasta. Osat mittaavat viittä (5) faktoria/osatekijää, opettajaopiskelijoiden käsityksestä ammatillisen toimijuuden muodostumisesta ammattiyhteisössä.  

Ammatillisen toimijuuden faktorit ovat: 

  • Palautteen hyödyllisyys, yhteisön tehokkuus, käsitys yhteisöstä, pyrkimys kehitykseen ja avun etsiminen ja pyytäminen.  

Oppimisympäristö skaala koostuu yhdeksästä osasta, jotka mittaavat oppimisympäristöä opettajaopiskelijoiden näkökulmasta:  

  • sosiaalinen tuki 
  • tasa-arvo 
  • ilmapiiri 
  • tunnustus/tunnistus. 

Kaikki osat arvosteltiin asteikolla yhdestä seitsemään, jossa yksi tarkoitti, että oli täysin eri mieltä, ja seitsemän että on täysin samaa mieltä. Kysely toteutettiin paperisena, jotta vastausprosentti olisi mahdollisimman suuri. Sähköposti on helppo sivuuttaa, näin ollen paperisen kyselyn vastausprosentin oletetaan olevan suurempi. 

Esimerkki väitteitä ilmapiirin tutkimiseen liittyen: 

  • Opettajakoulutuksessa on hyvä opiskeluilmapiiri. 
  • Voin kertoa avoimesti omista virheistäni vertaisille. 

 

Hankitulla aineistolla pääsi mielestämme ilmiöön käsiksi melko hyvin. Vastausprosentti oli hyvä. Kysymysasettelut tulisi olla rajattuna mahdollisimman tarkasti, vähentäen vääriä vastauksia. Vastausvaihtoehtojen laaja skaala, edesauttaa tarkempaa vastausmahdollisuutta. Tutkijoiden fyysinen läsnäolo ja vastaamiseen varattu aika ovat varmasti vaikuttaneet korkeaan vastausprosenttiin. Toisaalta olisi voinut olla hyvä tarkkailla jotakin tilannetta, joka olisi kenties antanut varmemmin puolueettoman käsityksen ilmiöstä. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat saattavat olla johdateltavissa, eivätkä ehkä siksi uskalla esittää eriäviä mielipiteitä. Olisi myös voinut katsoa, miten arvosanat korreloivat suhteessa ryhmätöiden ja vuorovaikutuksen määrään ja laatuun. Luokanopettajat ovat lähtökohtaisesti hyvin valikoitu joukko suuren hakijamäärän takia. Tämä olisi syytä huomioida tuloksissa. 

-Vuorovaikuttajat

Liite 1

 

Kategoriat
Uncategorised

VUOROVAIKUTTAJAT -ryhmän esittely

Tervehdys!

Meidän ryhmämme nimi Vuorovaikuttajat tulee väitteestämme ”Vertaisvuorovaikutuksella on väliä opettajaksi oppimisessa.” Ryhmämme jäsenet löysivät tiensä yhteen teknisistä ongelmista huolimatta.

 

Melina, kotitalousopettajan opintosuunta

Moikka! Päädyin monen mutkan kautta opiskelemaan kotitalousopettajaksi. Pedagogiikka on ollut aina itselleni mielenkiintoista ja opettajuus yksi uravalinnoista. Avoimessa tuli opiskeltua mm. psykologiaa, jonne hain myös muutaman kerran. Olen kuitenkin innoissani opintojen alusta ja kasvatustieteet vaikuttavat päivä päivältä enemmän omalta jutulta. Vapaa-ajalla tulee tanssittua ja lenkkeiltyä koiran kanssa. Myös sulisvuorot on otettu käyttöön!

 

Teija, kotitalousopettajan opintosuunta

Myös mutkan kautta täällä. Lisäopintoja pedagogiikasta haussa. Teen toistaiseksi töitä samalla. Elinikäistä oppimista todeksi elämässä, lapset jo isoja nuorin 16. Ihanaa opiskella taas?

 

Laura, kotitalousopettajan opintosuunta

Moi! Olen aikaisemmalta koulutukseltani liiketalouden tradenomi, joka on etsinyt omaa alaa työn ohessa opiskellen. Kotitalousopettajan työssä uskon voivani hyödyntää omia vahvuuksia ja mielenkiinnon kohteita. Olen innoissani opiskelupaikasta ja uudesta alasta!

 

Iida, kotitalousopettajan opintosuunta

Hejj! Pääsin suoraan lukiosta opiskelemaan Helsingin Yliopistoon suoraan lukiosta. Valitsin kotitalousopettajan opintosuunnan, koska olen aina halunnut olla opettaja ja tehdä myös käsillä töitä sekä olla vuorovaikutuksessa nuorten ja lasten kanssa. Minusta opettajan työ on yksi tärkeimmistä, sillä saamme tukea ja kasvattaa lapsia ja nuoria, ja myös aikuisia. Vapaa-ajalla lenkkeilen koirani kanssa ja käyn salilla. Normaalisti matkustelen paljon, mutta maailman tilanne on estänyt sen (toivottavasti hetkellisesti vain).

 

Miia, kotitalousopettajan opintosuunta

2 välivuotta viettäneenä väärille aloille hakeneena koen vihdoin löytäneeni alan, joka on oikea minulle. Ruoanlaitto on ollut aina lähellä sydäntäni. Koen opettajan ammatin erittäin tärkeäksi ja minusta on hienoa päästä opettamaan muille kotitalouteen ja arjen hallintaan liittyviä taitoja. Harrastuksiini kuuluu muun muassa ratsastus ja lenkkeily.

 

Annimari, yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta

Olen alunperin Vantaalta kotoisin ja tällä hetkellä elän opiskelijaelämää Espoon Otaniemessä. Opiskelin vuoden terveydenhoitajaksi, mutta ala ei oikein tuntunut omalta. Hiljalleen kasvatustieteet alkoivat kiinnostamaan paljon enemmän, ja päädyinkin hakemaan tänne opiskelemaan. Vapaa-ajallani soitan huilua, lenkkeilen ja käyn satunnaisesti tanssitunneilla.

 

Elina, yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta

Moikka! Mun nimi on Elina ja aloitin nyt opiskelemaan yleisen- ja aikuiskasvatustieteen parissa. Hain opiskelemaan kasvatustieteitä, koska olen kiinnostunut elinikäisestä oppimisesta sekä kasvatuksesta. Suuri osa vapaa-ajastani kuluu harrastukseni lentopallon parissa sekä kavereita nähdessä. 🙂

 

Siiri, yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta

Päädyin tänä syksynä opiskelemaan YAKT:lle aivan yllättäen. Tunsin kuitenkin heti ensimmäisestä päivästä asti kuuluvani tänne. Vapaa-ajalla vietän paljon aikaa ulkoilessa retkeilyn ja urheilun parissa. Odotan innolla mitä tämä syksy tuo tullessaan!

 

Eveliina, kotitalousopettajan opintosuunta

Alunperin haaveenani oli liikunnanopettajan opinnot. Lukion jälkeen kävin Kisakallion urheiluopiston liikunnanohjaajan peruskurssin, jonka jälkeen sain työpaikan kouluohjaajana ylä-asteelta, jonka ohessa toimi myös talouskoulu, jossa koulutettiin hotelli- ja ravintola-alan ammattilaisia. Olin useilla keittiöopetuskerroilla ammatinohjaajana, josta sainkin kipinän kotitalousopettajaksi, sillä huomasin kuinka laaja-alaisia kotitalousopettajan työt voivat olla. Aloitin opintoni jo 2015, jonka aikana olen tehnyt paljon töitä ja opiskellut myös Restonomin amk opinnot. Koulun ohella suunnittelen työkseni keittiöitä. Koulun ja työn vastapainona urheilen monipuolisesti.

 

Samuel, alue- ja kulttuurintutkimuksen opintosuunta

Mietin pitkään, mitä haluan opiskella sivuaineena/vallinnaisina opintokokonaisuuksina. Kulttuurien kandiohjelmassa kävin erään työelämälähtöisen kurssin, jossa oli tehtävänä haastatella oman alan alumnia. Haastateltavani kertoi opiskelleensa yleisen- ja aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnot. Tämä oli ensimmäinen kerta kun kuulin YAKT:ista. Tutustuin opintosuuntaan, innostuin ja valitsin sen sivuaineeksi. Tulevaisuudessa haluisin työskennellä aikuiskoulutuksen kentällä kulttuurien tutkimuksen asiantuntijana/opettajana/kouluttajana. Vapaa-ajalla rakastan käydä skeittaamassa, lukea ja kuunnella äänikirjoja.

 

Siiri/vuorovaikuttajat