Koulutukset

Koulukohtainen TVT-valmennus
Koulukohtaiset TVT-valmennukset on toteutettu Etelä-Kymenlaakson alueella vuoden 2013 aikana. Keväällä mukana oli Otsolan koulu, syksyn kahteen koulutuskierrokseen ovat osallistuneet Hakalan, Klamilan ja Miehikkälän koulut sekä Virolahden yläkoulu ja lukio.

Tietoa koulukohtaisesta TVT-valmennuksesta

Koulukohtaisen TVT-valmennuksen tavoitteena on juurruttaa tieto- ja viestintätekniikan käyttöä jokapäiväiseen opetukseen ja oppimiseen. Valmennus edistää pedagogisesti mielekkäiden tvt-käytäntöjen jatkuvaa kehittymistä valmennuksen kohteena olevassa kouluyhteisössä. Tvt ymmärretään laajasti, kyseessä ei ole laite- tai esim. oppimisalustakoulutus.

Valmennuksella pyritään parantamaan opettajien ja koko työyhteisön osaamista tvt:n opetuskäytön suunnittelijoina, ohjaajina ja kehittäjinä. Lisäksi tavoitteena on motivoida  oppilaita näkemään tvt:n mahdollisuudet innostavaan oppimiseen. Avainasemassa on oppilaiden oma tekeminen ja valmennuksen keskiössä opettajan ohjaaminen sekä yhteisön osaamisen jakamisen taitojen vahvistaminen.

Valmennuksen toteuttaa koululla kouluttaja/tuutori-tiimi, koulun omilla välineillä. Koulutuksen sisältö on joustava. Se  muotoutuu tarvelähtöisesti kunkin opettajan lähtökohdista. Tästä seuraa, että toteutettavien luokka/ryhmäprojektien kirjo on suuri. Aiheina voi olla vaikkapa blogin perustaminen, asiakirjojen jakaminen, videopäiväkirjat tai -dokumentit, tiedon rakentaminen ja rakentuminen verkossa, omien välineiden käytön lisääminen koulussa.

Valmennus etenee seuraavasti:

1. Valmennuksen esittely opettajille opettajankokouksessa, tuutorit tutustuvat kouluun
2. Yhteinen aloitus, jossa sovitaan tavoitteet, aikataulu ja toimintatavat, käydään pedagogista keskustelua, tutustutaan esimerkkeihin ja aloitetaan suunnittelu, 3 h (iltapäivä), tuutorit vetävät keskustelua
3. Suunnittelun loppuun saattaminen, aikaa 2 viikkoa, tuutori ohjaa työpareja
4. Toteutus opettajan ja oppilaiden kanssa, aikaa 3 viikkoa, tuutori ohjaa työpareja
5. Valmiiden tuotoksien yhteinen esittely ja arviointi, 3 h
6. Kouluille toimitetaan keskustelurunko jatkotyöskentelyn tueksi

Tvt:n projektien suunnittelun ja toteutuksen pedagogisena lähtökohtana ovat oppilaslähtöisyys ja yhteistoiminnallisuus. Näitä lähtökohtia käsitellään yhteisesti koulutuksen alkaessa. Tavoitteena on oppilaiden aktiivinen osallisuus kaikissa projektin vaiheissa.

Opettajia kannustetaan toimimaan työpareina tai -ryhmänä, jolla on oma tuutorinsa koko valmennuksen ajan. Tuutori osallistuu myös toteutukseen oppituntien aikana, kuitenkin niin, että opettaja on projektinsa vastuullinen toteuttaja. Opettajia kannustetaan jakamaan osaamistaan koulutuksen aikana sekä ohjataan pohtimaan miten vastaavanlainen toiminta jatkuisi myös koulutuksen päätyttyä. Koulutuksen loputtua opettajat voivat toimita ainakin omalla koulullaan oman projektinsa asiantuntijoina, muiden apuna.

Tuutorit ovat myös oppimassa. He voivat jatkossa hyödyntää oppimaansa ja kokemaansa. Koulutusjakson aikana saadaan lisäksi hyödyllistä tietoa koulun/kunnan tieto- ja viestinätekniikan vahvuuksista ja heikkouksista opetuskäytössä.

Tuutorikoulus
Koulukohtaisen TVT-koulutuksen tueksi järjestetään tuutorikoulutus. Kohderyhmänä ovat seudun tvt-pedagogisesti kokeneemmat opettajat. Koulutus keskittyy alueellisen tuutoriverkoston kokoamiseen ja ohjaamiseen.

Koulutuksessa tuutorit pääsevät jakamaan kokemuksia, haasteita ja niiden ratkaisumahdollisuuksia.

1. Perehdytys koulukohtaiseen koulutukseen (1/2-1pv)
2. Tuutoreiden tukitapaamiset (järjestetään 2 kpl)

Koulukohtaisten TVT-valmennusten ajankohdat:

  • Kevät 2013 “pilotointikierros”, syksyllä 2013 kaksi uutta kierrosta.

Innostavan oppimisen työpajatapahtuma
Miksi pitäisi innostua? Maailma muuttuu ja oppija sen mukana. Lasten ja nuorten arki on monikanavaista, uuden teknologian ja median kyllästämää ja he haluavat olla myös koulussa aktiivisia toimijoita. Työpajatapahtuma tarjoaa esimerkkejä ja ideoita, joissa oppija toimii ja ottaa vastuuta omasta oppimisestaan opettaja ja teknologia tukenaan.

Innostavan oppimisen työpajatapahtuma Etelä-Kymenlaakson opetushenkilöstölle järjestettiin 7.5. Kotkan lyseon lukiolla (Arcus) klo 14.30-19.00.

Tapahtumassa oli mahdollisuus osallistua kolmeen vajaan tunnin mittaiseen työpajaan. Pajoja järjestettiin 4 rinnakkain, jokainen osallistuja sai valita itseään eniten kiinnostavat vaihtoehdot etukäteen.

Käy antamassa palautetta työpajatapahtumasta:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/43175/lomake.html

Tapahtuman ohjelma:

14.30         Ilmoittautuminen ja kahvit
15.00         Tervetuloa Innostavan oppimisen työpajatapahtumaan! Kokemuksia  innostavasta oppimisesta, osaamisen jakamista, keskustelua
15.50         Työpajoihin ohjaus
16-16.50     4 rinnakkaista työpajaa: “Tee oma Wiki (1A)”, “Kosketustaulun käyttö opetuksessa (1B)”, “Mobiililaitteet ja oppimisen aktivointi (1C)”, “Tee oma blogi (1D)”
17-17.50      4 rinnakkaista työpajaa: “Tiedonhallintataidot opetuksessa (2A)”, “Kosketustaulun käyttö opetuksessa (2B)”, “iPad-laitteet opetuksessa (2C)”, “Pelit opetuksessa (2D)”
18-19.00      4 rinnakkaista työpajaa: “Tiedonhallintataidot opetuksessa (3A)”, “Verkko-oppimisympäristöt (3B)”, “iPad-laitteet opetuksessa (3C)”, “Pelit opetuksessa (3D)”

Työpajatapahtumaan osallistuminen voidaan joissakin tapauksissa hyväksyä VESO-suoritukseksi (eri kunnilla on erilaiset käytännöt, tarkista asia omalta rehtoriltasi tai oman kuntasi opetus- tai koulutoimenjohdolta).