Kuka kuulee lasta sodassa? / Tutkijatapaaminen

Tapasimme ryhmämme nimikkotutkijan Nina Santavirran keskiviikkona 11.10. Tapaaminen oli läm­min­henkinen monenlaisia tunteita herättävä. Nina Santavirta aloitti kertomalla tutkimuksen taus­toista ja ennenkaikkea tutkimuksen tärkeästä alullepanijasta Singa Sandelinista. Santavirran ker­to­muk­sen kautta välittyi kuva suuresta tutkijapersoonasta ja ystävästä. Sandelinin alullepanema tut­ki­mus Jatkosodan aikaisten Ruotsiin lähetettyjen sotalasten kohtalosta tuli monella tapaa tut­kijoiden iholle, vaikka nämä pyrkivätkin kautta linjan säilyttämään tieteellisen ja ammattimaisen suhtau­tu­mi­sen aiheeseen. Aihe itsessään on ollut tabu Suomessa ja tutkimus oli tässä laajuudessa ensim­mäi­nen. Tutkittavat ovat kokeneet sotalapsiajan merkittävänä asiana elämässään. Tämä käy hy­vin ilmi sii­tä, että tutkijat saivat kirjaimellisesti päivystää lähes tauotta neljä vuorokautta neljän pu­he­limen ää­ressä kyselylomakkeiden lähettämisen jälkeen.

Tutkittava aineisto oli laaja. Tutkimusassistentit valitsivat satunnaisotannalla kortteja Kansallis­ar­kis­ton sotalapsikortistosta. Kaksi assistenttia työskenteli otannan parissa usemman kuu­kauden ajan. Tälle otantajoukolle lähetettiin sitten kyselylomake. Verrokkiryhmänä käytettiin sa­manikäisiä sa­tun­nais­otannalla Suomeen jääneitä lapsia. Tässä joukossa oli noin 6-8 % prosenttia sota­lapsia. Kyse­lyyn vastasi yli 60 % kaikista otantaan valituista. Osallistumis­pro­sentti on poikkeuksellinen, sillä usein kyselytutkimuksiin vastaa noin 30 % kyselyyn valituista. Tämänkaltaisten isojen aineistojen käsittelyssä käytetään yleensä tilastollisia menetelmiä. Tutkimuksen yksi tulos oli tuottaa ilmiötä kuvailevaa aineistoa. Tutkimusmenetelmänä käytettiin myös vaativampia tilastollisia menetelmiä, kuten varianssi- ja regressioanalyysia. Tutkijat tekivät aineiston hankitavaiheessa jo alustavan datan käsittelyä, joka kuitenkin myöhemmin osoittautui virhearvioksi. Tutkijat kirjasivat ylös lasten lähtö- ja tulopäivän sijaan Ruotsissa vietetyn ajan. Tässä prosessissa menetettiin kuitenkin tärkeä määrä dataa ja nämä puutteet jouduttiin paikkaamaan myöhemmin palaamalla kortistoon. Nina Santavirran mukaan raakadataa ei tulekaan muokata aineistonkeruuvaiheessa. Nykyaikaisilla tietojenkäsitte­ly­menetelmillä datan käsittely onnistuu kuitenkin hetkessä.

Ryh­mäm­me tekemästä tutkimussuunnitelmasta löytyi paljon samoja aineksia, mutta myös eroja, kuin Sandelin-Santavirran tutkimuksesta. Oman ryhmämme ajatukset tutkimuksen tekemisestä keskittyivät melko pieniin ja spesifeihin ryhmiin ja näin ollen myös kvalitatiivisiin menetelmiin. Santavirta oli käyttänyt tutkimuksissaan laajasti sekä kvantitatiivisia että kvalitatiisia tutkimus-menetelmiä. Ryhmämme pohti tapaamisissaan tutkimusryhmän kokoonpanoa ja tutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tutkimusaihe olikin Santavirran tutkimuksessa hyvin sensitiivinen. Osaltaan tutkimusta tuki Singa Sandelinin psykoterapeuttitausta.

Sotalapsien kokemuksia kartoittava tutkimus oli yhteiskunnallisesti yllättävän merkittävä. Santavirran sanoin tutkijoista tuntui kuin he olisivat avanneet pitkään kiehuneen kattilan kannen. Vuosikymmenien ajan sensuroidut puheet ja vähätellyt kokemukset nousivat pintaan. Sotalapsiaihe on ollut pitkään kielletty aihe Suomessa sekä yhteiskunnallisesti, poliittisesti että myös yksityisesti. Sotalasten kokemuksia ei ole ehkä pidetty merkittävänä aiheena verrattuna esimerkiksi Karjalan evakkojen ja sodassa läheisensä menettäneiden kokemuksiin. Sotalasten ja koko Suomen kansan oletettiin myös olevan kiitollisia Ruotsille saadusta avusta. Sotalasten kokemuksista puhumista pidettiin jopa kiittämättömyyden osoituksena ja näin yhteiskunnallisesti sopimattomana. Suuri osa Sandelin-Santavirran sotalapsitutkimuksesta onkin ilmiötä kuvailevaa, koska tämänkaltaista perustutkimusta ei ole aikaisemmin tästä aiheesta Suomessa tehty. Vasta tutkimuksen aloittamisen jälkeen aiheesta on puhuttu julkisuudessa laajemmin. Aiheesta on tehty esimerkiksi elokuva ”Äideistä parhain”.

Tutkijavierailumme innosti ryhmäläisiämme pohtiman aihetta laajemminkin. Monien sukulaiset ja jopa isovanhemmat ovat olleet sotalapsina Ruotsissa. Vierailun perusteella moni havahtui huomaamaan, että omassa lähiympäristössä on ihmisiä, joita asia koskettaa omakohtaisesti. Tutkija Nina Santavirta onnistui välittämään tunnelmat käsinkosketeltavasti. Odotamme innolla seuraavaa tutkijatapaamistamme. Toivomme, että pääsemme tutustumaan vielä paremmin teoreettiseen tutkimukselliseen ulottuvuuteen.

Sakari ja Heidi

About Deleted User

Special user account.
This entry was posted in Sekalaista. Bookmark the permalink.

4,922 Responses to Kuka kuulee lasta sodassa? / Tutkijatapaaminen

 1. Sanna Kantola / Valtiovalta-ryhmä says:

  Jes! Todella upeaa, että kiinnostus tähän aiheeseen on herännyt, ja tutkimusta alkanut vihdoinkin muodostua.

  Kuten sanottu, on monia aiheita – liittyen kyseisiin ajankohtiin Suomessa – joista ei ole voinut puhua. Omakohtainen kiinnostus on lähinnä koskenut desanttien ja partisaanien toimintaa Suomen siviilikylissä, joista lapsien kokemukset koskettavat aina erityisellä tavalla. Näistäkään teoista ei Suomessa vielä yleisesti tiedetä tarpeeksi.

  Toivottavasti mahdollisimman moni nyt kiinnostuisi tästä teidän aiheestanne, jotta saataisiin tietoisuus leviämään, ja lisää tutkimusta aikaiseksi. Häpeilyn aika alkaa nyt viimeistään olla jo ohi, ja on aika puhua asioista niiden oikeilla nimillä. 🙂

 2. Piritta/Epäonnistujat says:

  Varmasti kyseessä on myös häpeä, mutta äitinä uskoisin, että aihe on myös liian kipeä. Tunne omasta avuttomuudesta auttaa on liian sietämätöntä, joten on helpompi olla puhumatta aiheesta ollenkaan. Kun yritän paneutua aiheeseen, mieleeni nousee ajatus omasta lapsestani yksin, vieraiden keskellä pelkäämässä ja huutamassa äitiä, joka ei tulekaan. Joudun pakottamaan itseni ajattelemaan aihetta, mutta en siksi, että se ei olisi tärkeää, vaan koska se sattuu liikaa.

 3. Hanna P Pulkkinen says:

  Minusta tutkimuksen yksi tehtävä on nostaa kriittisiä näkökulmia yhteiskunnan organisoimaan toimintaan, tässä tapauksessa sotalapsiin ja heidän kokemuksiinsa. Tänä päivänä yksi kiinnostava yhteiskunnan mitätöimä lapsille traumoja aiheuttava asia on, että vanhemmilla ei ole velvollisuutta pitää yhteyttä lapsiinsa. elleivät he halua. Vaikka lapsilla on oikeus vanhempien tapaamisiin, mikään laki ei velvoita vanhempia tapaamaan lapsiaan. Minusta näiden lasten kokemuksia olisi hyvä tutkia.

 4. Siri Leijo/Maahanmuuttajanuoret says:

  Sotalapset ovat todella mielenkiintoinen tutkimuksen aihe! Itsekin muutamia sotalapsia tuntevana aihe on ollut aina kiinnostava.

  Tänään nousi posterikierroksen jälkeisessä keskustelussa esiin se, miten samaa teemaa voisi tutkia myös yhteiskunnallisesta, sosiologisesta näkökulmasta. Tällöin fokuksessa olisi sotalapseus yhteiskunnallisena ilmiönä henkilökohtaisten kokemusten sijaan. Tätäkin aihetta voi siis tutkia mielenkiintoisesti monelta kannalta.

 5. Camilla Jokela/Koulu-uupumusryhmä says:

  Tutustuessani ryhmäänne tarkemmin, yllätyin siitä yllättävästä faktasta että moni Ruotsissa asuva ei välttämättä edes tiedä olevansa Suomesta Ruotsiin lähetetty sotalapsi. Pyörittelin mielessäni pitkän aikaa sitä, olisiko oikein kertoa näille ruotsalaisille heidän oikea alkuperänsä? Vai olisiko vain parempi “vaieta”? Mielestäni tähän aiheeseen liittyy erityisen paljon myös eettisiä kysymyksiä.

 6. Heidi/Sotalapset says:

  Todellakin! Aiheeseen on tainnut liittyä hyvin paljon eettisiä kysymyksiä ja monessa kohtaa. Tutkija on itsekin puhunut monista eettisistä puolista tapaamisissamme. Kaiketi luulisin, että on ollut tärkeää koittaa välttää inhimillisen kärsimyksen aiheuttamista ja esimerkiksi juuri tuossa adoptointikysymyksessä saatettaisiin aiheuttaa paitsi surua ja kärsimystä myös esimerkiksi konflikteja perheiden välille. Itse ajattelisin, että tässä tapauksessa kysymys on kuitenkin ehkä “vain” tutkimuksesta. Eettisyys tutkimuksessa voisi liittyä myös siihen, onko tutkijoilla oikeutta tutkimuksen nimissä aiheuttaa kärsimystä tutkittavilleen. Tietysti muutenkin kuin tutkimukseen liittyvänä eettisenä kysymyksenä adoptointikysymys on mielenkiintoinen.

  Itselleni on ollut erittäin mielenkiintoista nähdä, kuinka eettiset kysymykset konkreettisesti linkittyvät tutkimukseen! Tähän asti tuntuu, että niistä on lähinnä aikaisemmilla kursseilla mainittu abstrakteina käsitteinä vain ohimennen, eikä niiden huomioon ottamisen tärkeys ole ehkä aivan aina tullut esiin.

 7. Vcc6wA4f says:

  467749 479775great day, your website is truly unquie. Anways, i do appreciate your work 978447

 8. Pingback: My Homepage

 9. How To Use Nicotine Salts In Box Mod

 10. True Vapor says:

  I run a vape store web directory and we have had a listing from a vape store in the United States that also advertises CBD products. A Calendar month later on, PayPal has written to use to say that our account has been restricted and have asked us to take out PayPal as a payment method from our vape store directory site. We do not sell CBD products like CBD oil. We solely offer advertising and marketing services to CBD companies. I have checked out Holland & Barrett– the UK’s Leading Health Retailer and if you take a good peek, you will see that they supply a relatively considerable series of CBD products, primarily CBD oil and they also happen to take PayPal as a payment solution. It emerges that PayPal is employing twos sets of rules to many different firms. Because of this limitation, I can no longer accept PayPal on my CBD-related internet site. This has restricted my payment choices and now, I am intensely reliant on Cryptocurrency payments and direct bank transfers. I have consulted with a lawyer from a Magic Circle law firm in The city of london and they said that what PayPal is doing is completely against the law and discriminatory as it ought to be applying a consistent criterion to all companies. I am yet to speak to one more attorney from a US law firm in London to see what PayPal’s legal position is in the USA. Meanwhile, I would be highly appreciative if anybody here at targetdomain could offer me with different payment processors/merchants that deal with CBD firms.

 11. 649739 559233What a lovely blog page. I will undoubtedly be back once again. Please maintain writing! 970492

 12. 100000 227273hi very good page i will definaely come back and see once more. 802267

 13. 336665 884277I truly appreciate this post. Ive been seeking all over for this! Thank goodness I identified it on Bing. Youve made my day! Thank you again.. 828861

 14. 413205 356073Some truly wonderful articles on this web site , appreciate it for contribution. 378252

 15. 112257 929130Some times its a pain inside the ass to read what blog owners wrote but this internet site is rattling user friendly ! . 704700

 16. 306552 354866This web web site is truly a walk-through for all with the information you wanted about this and didnt know who to ask. Glimpse here, and youll undoubtedly discover it. 393739

 17. 616164 573284Definitely composed written content material , thanks for information . 483942

 18. Betta says:

  how quickly does cbd oil work for muscle spaem

 19. 418383 302375Perfectly indited content material , thanks for selective details . 626134

 20. Giralda says:

  can horses eat hemp leaves

 21. 619316 900004Delighted for you to discovered this site write-up, My group is shopping more often than not regarding this. This can be at this moment certainly what I are already seeking and I own book-marked this specific website online far too, Ill often be keep returning soon enough to appear at on your distinctive blog post. 178569

 22. dich vu seo says:

  681486 22586superb post. Neer knew this, appreciate it for letting me know. 617075

 23. 640954 9398I was recommended this web web site by my cousin. Im not certain whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You are incredible! Thanks! 59592

 24. 572677 123564Hello. Excellent job. I did not expect this. This is a superb articles. Thanks! 162423

 25. 421513 863198I feel this is among the most significant information for me. And im glad reading your post. But want to remark on some common things, The internet site style is ideal, the articles is really excellent : D. Great job, cheers 998928

 26. 214208 542645Some times its a pain in the ass to read what individuals wrote but this web internet site is very user friendly ! . 782230

 27. Speed Paste says:

  219942 699864Great article mate, maintain the fantastic function, just shared this with ma friendz 171256

 28. 494075 348405Currently genuinely do not stop eating because there is but the decision that you will transform into. Work from your home us rrs often a fad for that who wants to earn dollars yet nonetheless enough time requires most substantial occasions making use of children and kids goes for as the modern habit. attract abundance 92828

 29. 412637 773768Be the precise weblog should you have wants to learn about this topic. You comprehend considerably its nearly onerous to argue to you (not that I personally would needHaHa). You undoubtedly put a new spin for a subject thats been discussing for some time. Good stuff, simply good! 546033

 30. W88 says:

  63091 873560Most heavy duty trailer hitches are developed employing cutting edge computer aided models and fatigue stress testing to ensure optimal strength. Share new discoveries with your child and maintain your child safe by purchasing the correct design for your lifestyle by following the Perfect Stroller Buyers Guideline. 932100

 31. W88casino says:

  891305 563426The write-up posted was quite informative and useful. You men and women are performing a fantastic job. Maintain going. 20621

 32. W88club says:

  299030 721607I conceive this site has got some real excellent data for everybody : D. 294195

 33. Is anyone here in a position to recommend Other Style Vibrators? Thanks xx

 34. 499349 987936If youre still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which 1 sounds far better to you, and which interface makes you smile much more. Then you will know which is proper for you. 709937

 35. 831689 427491hey I was quite impressed with the setup you used with this weblog. I use blogs my self so very good job. definatly adding to bookmarks. 81323

 36. 310290 29812magnificent post, very informative. I wonder why the other specialists of this sector do not notice this. You should continue your writing. Im confident, youve an excellent readers base already! 716681

 37. 994258 59296I visited a lot of website but I conceive this one holds something particular in it in it 420065

 38. 101958 979566I always was concerned in this topic and stock still am, regards for posting . 970565

 39. Dalary says:

  I was wondering if anyone knows what happened to Dime Piece LA celebrity streetwear brand? I cannot proceed to the checkout on Dimepiecela site. I have read in Marie Claire that they were acquired by a UK-based hedge fund in excess of $50m. I have just bought the Shatter Ceilings Yoga Duffel from Amazon and totally love it xox

 40. 482847 124933I definitely enjoyed the method that you explore your experience and perception with the location of interest 563908

 41. 837309 637405The next time I learn a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I mean, I do know it was my choice to read, nonetheless I really thought youd have something attention-grabbing to say. All I hear can be a bunch of whining about something which you could fix for those that werent too busy in search of attention. 666087

 42. Has anyone ever been to Cigar n Vape – Waldorf Maryland? 🙂

 43. 858540 534384Maintain all the articles coming. I adore reading via your points. Cheers. 391144

 44. Full Article says:

  572899 77141Wow! Thank you! I always wanted to write on my website something like that. Can I contain a portion of your post to my internet site? 711880

 45. I look after a vape store directory site and we have had a listing from a vape store in the USA that additionally sells CBD product lines. A Calendar month later on, PayPal has written to use to claim that our account has been limited and have asked us to take out PayPal as a payment method from our vape shop web directory. We do not retail CBD items like CBD oil. We merely provide web marketing solutions to CBD firms. I have looked into Holland & Barrett– the UK’s Leading Wellness Retail store and if you take a good peek, you will witness that they offer a rather considerable variety of CBD product lines, primarily CBD oil and they also happen to take PayPal as a payment method. It seems that PayPal is employing contradictory standards to many different firms. Due to this restriction, I can no longer take PayPal on my CBD-related internet site. This has limited my payment options and presently, I am greatly contingent on Cryptocurrency payments and straightforward bank transfers. I have sought advice from a barrister from a Magic Circle law firm in The city of london and they stated that what PayPal is undertaking is completely unlawful and inequitable as it should be applying a consistent standard to all firms. I am yet to consult another lawyer from a US law office in London to see what PayPal’s legal position is in the USA. For the time being, I would be highly appreciative if anyone here at targetdomain could provide me with different payment processors/merchants that deal with CBD firms.

 46. Elianna says:

  what is terpenes in cbd

 47. 866597 74816I conceive this internet site contains some rattling great information for everyone : D. 43356

 48. 979062 399142What a excellent viewpoint, nonetheless is just not produce every sence by any means discussing this mather. Just about any technique thanks and also i had try and discuss your post directly into delicius but it surely appears to be an problem in your blogging is it possible you ought to recheck this. thank you just as before. 979213

 49. Mayella says:

  Can someone recommend Nipple Clamps? Thanks x

 50. Vape Escape says:

  Has anyone shopped at Tobacco/Vapor Road Ecigarette Shop located in 201 W Del Mar Blvd Suite 19?

 51. 536969 633652very good post, i undoubtedly adore this incredible site, carry on it 946691

 52. Has anyone ever vaped HOOAH E-Liquid E-Liquid?

 53. 401352 923838Identified this on MSN and Im pleased I did. Well written article. 382003

 54. Cloud 9 says:

  Has anyone shopped at Jojo Vapes Ecig Shop located in 7809 W Ridgewood Dr?

 55. Does anybody know whether I am able to buy Just Delta 8 Cartridges (justdeltastore.com) from Black & Gold Vapors, 440 Kirkwood Ave, Iowa City, IA, 52240?

 56. Does anyone know if I can buy JUSTKRATOM Red Bali Kratom Powder (justkratomstore.com) from Henderson Vapor, 115 S Water Street, Henderson, NV, 89015?

 57. cbc rings says:

  Good Morning everyone , can anyone recommend where I can buy Viia CBD Tincture Broad Spectrum Night Blend 500mg 1000mg?

 58. where to buy cbd gummies in orange county