Musikerna – metod

 

Strukturerad eller ostrukturerad intervju?

Forskningsfrågan som skulle försöka besvaras var vad musikundervisning ur ett mångkulturellt perspektiv innebär. Metoden skulle försöka svara på vad mångkulturell undervisning i musikundervisning kan uppfattas som enligt lärarna som medverkar i undersökningen. Under intervjuerna har intervjuaren Maria Westvall följt samma frågeordning för varje grupp och sett varje lärare antingen i grupp eller enskilt två gånger. De intervjuade fick skriva under en blankett med samtycke om att delta i studien. De flesta gruppintervjuer hölls i skolornas klassrum under vintern och våren och några kompletterade intervjuer med enskilda lärare efter sommaren. Forskargruppen valde att använda sig av gruppintervju för att få igång en levande diskussion i en mer avslappnad atmosfär jämfört med enskilda intervjuer.

 

“Vid användning av t.ex. datorns egna mikrofon påverkas de intervjuade mindre än av en skild inspelare. Detta för att vi är så vana att ha datorer omkring oss.”      – Jan-Erik Mansikka, HU

 

En strukturerad intervju består av färdiga frågor och används ofta som kvantitativ metod. Ett exempel på en strukturerad intervju är en intervjuare på gatan som fyller i en enkät och kryssar i svarsalternativen. Ostrukturerade intervjuer har däremot sällan något färdigt frågebatteri. Istället kretsar intervjuerna kring ämnen som deltagarna fritt får diskutera. Semistrukturerade intervjuer är vanligast, vilket också denna studie var. Gruppintervjuerna hade vissa frågeteman som diskuterades och samtalets innehåll hölls inom vissa ramar av intervjuaren. Diskussionen var levande och genom att ställa styrande frågor och följdfrågor såg intervjuaren till att fokus på undersökningsområdet hölls.

 

Vad är transkribering?

Transkribering i detta fall betyder att man överför text från muntligt språk till skriftlig form. Då man transkriberar verbalt tal försöker man få med alla småord och nyanser i talet, som betoning och tonfall, för att kunna göra en så noggrann analys av självaste språket som möjligt. I kvalitativa transkriberingar, som inte studerar språket eller hur de intervjuade pratar, tas dock småord såsom utfyllnadsord bort och koncentrationen ligger på vad de intervjuade diskuterar, inte hur. Samtalssessionerna i Mansikkas undersökning räckte runt en timme var och de transkriberade diskussionerna blev därför sammanlagt ända upp till 150 sidor långa.

 

 

Analysskedet

Mansikka delade in materialet från transkriberingarna enligt två olika strukturer. Ena strukturens indelning baserades på tre kategorier utgående från att vad som sagts; om eleven, läraren eller musikämnet i sig. Det andra sättet att sortera transkriberingens struktur var tre olika synvinklar att se på musikundervisning; additivt, inkluderande och kritiskt sätt att tala om musikundervisning. Den sistnämnda indelningen har sitt ursprung i forskning av mångkulturalitet.

4,456 thoughts on “Musikerna – metod”

 1. Intressant inlägg! Ni har verkligen lyckats förklara knepiga saker på ett lätt sätt. Inlägget är väldigt smidigt skrivet.
  Det jag började fundera på är hurdan en additiv synvinkel på musikundervisningen är?

 2. Intressant med gruppintervjuer som materialinsamlingssätt, jag kan tänka mig att fler synpunkter och tankar kring musikundervisning ur ett mångkulturellt perspektiv. Övervägde forskarna andra metoder också, t.ex. observation under musiklektioner?

  Viktor F/Staveflet

 3. Hej och tack för frågorna!
  Ett additivt perspektiv betyder att kulturell mångfald ses som någonting som tas upp skiljt utöver majoritetens perspektiv. Mångkulturell musikundervisning var i intervjuerna inte något som förekom i det vanliga klassrummet, utan togs istället fram i samman med temadagar med andra kulturer än majoriteten som tema. I detta perspektiv har kulturer tydliga gränser och kan därmed ha en exkluderande effekt då elever endast identifieras med den främmande kulturen.
  Vi har ännu inte fått något svar av Mansikka varför han valde just lärarperspektiv. Han förklarade dock sitt val av semistrukturerad intervju med att han ville ha lärarnas kollektiva synpunkter kring ämnet och att gruppintervju därför var lämpligt.

  -Polly, Musikerna