Demonstration against University of Helsinki budget cuts

As a result of the government decisions, on 16th of September the University of Helsinki communicated the large saving measures that will be launched at the university. Because the cuts will strike heavily on those who work for science in Finland, the board of the Association of Doctoral Students at the University of Helsinki has decided to support the workers demonstration that is to be held tomorrow, Friday 19th September at the Railway square at 11 am.

In practice the saving measures will result in co-determination negotiations that will concern the entire staff. The goal is to reduce the staff by a maximum of 1200 persons by the year 2020. The university is also preparing to introduce tuition fees for students from non EU and EEA countries. The basic funding of the universities is likely to be permanently cut which means research results will be increasingly controlled by business interests as the pressure to commercialize results increases.
The entire message is available on the intranet Flamma

Despite the cuts, the goal is for the University of Helsinki to remain a top university. However, the measures the university is now forced to take are completely inconsistent with this goal as it is clear that cuts of this magnitude will jeopardize both teaching and research. For example LERU’s recent report pointed out that universities have a key role in creating jobs also outside the public sector and that they thus contribute to the welfare of society and therefore should not be seen only as an expense for the state.

By participating in the demonstration, the association wants to show its opposition towards the government’s short-sighted and ill-judged cuts.

The board of the Association will meet up at the entrance of Kirjasto 10 (Library 10, Elielinaukio 2) at 10.30 – you are most welcome to join us!

Demonstration mot universitetets sparprogram

Som följd av regeringens beslut har Helsingfors universitet onsdagen 16.9.2015 gått ut med ett meddelande om ett omfattade sparprogram. Eftersom de här nedskärningarna hårt drabbar dem som arbetar för vetenskapen i Finland, har Styrelsen för Doktorander vid Helsingfors universitet rf beslutat att stöda arbetstagarnas demonstration som ordnas imorgon, fredagen 19.9. på järnvägstorget kl. 11.

I praktiken betyder sparprogrammet bland annat att samarbetsförhandlingar som gäller hela personalen kommer att inledas. Målet är att minska personalen med maximalt 1200 personer fram till år 2020, vilket innebär en minskning på 15 %. Universitetet förbereder sig också för att införa terminsavgifter för studerande som kommer från andra än EU och ETA-länder. Grundfinansieringen kommer sannolikt att minska permanent och forskningsresultaten kommer i framtiden att styras allt mer av näringslivets behov då trycket att kommersialisera resultaten ökar.
Hela meddelandet kan läsas på Flamma.

Trots inbesparingarna är målet att Helsingfors universitet också i framtiden ska vara ett toppuniversitet. Det här är helt motstridigt med åtgärderna universitetet tvingas till då det är klart att sparåtgärder av den här kalibern kommer att äventyra undervisningen och forskningen. Dessutom har bland annat LERUs rapport påpekat att universiteten har en viktig roll i att skapa arbetsplatser också utanför den offentliga sektorn och att de således bidrar till samhällets välfärd och inte bör ses som bara ett minus statskassan.

Genom att delta i demonstrationen vill föreningen visa sitt motstånd mot regeringens kortsiktiga och ogenomtänkta nedskärningar.

Styrelsen träffas i morgon kl. 10.30 utanför ingången till Kirjasto 10 (Elielplatsen 2) – du är varmt välkommen att sammanstråla med oss där!

Ställningstagande angående universitetets arbetsrumshyror

Helsingfors universitets rektor har utgående från ett ramavtal med Suomen Kulttuurirahasto, gjort ett beslut som gör det möjligt för universitetet att fakturera stipendieforskare för arbetsförutsättningar. Enligt beslutet kan institutioner och fakulteter debitera en summa på upp till 1600 euro för arbetsrum och andra förutsättningar för arbetet (arbets-, och laboratorieutrymmen, it-, post-, utskrivnings-, biblioteks-, informations- och administrationstjänster).

De undertecknande föreningarna gläder sig över att universitetet tillsammans med stiftelser och fonder strävar efter bättre och mer jämlika förutsättningar för de forskare som arbetar på stipendier. Att universitetet har för avsikt att debitera hyra för arbetsrum också av sådana stipendieforskare vars stipendiegivare inte har ett ramavtal med universitetet kan däremot inte godtas. Beslutet som gjorts med målet att förenhetliga arbetsvillkoren för stipendieforskare skapar nu i stället en situation där speciellt de yngsta stipendieforskarna blir tvungna att börja sin forskarkarriär i en ännu ojämlikare position än tidigare.

Föreningarna undrar hur Helsingfors universitet tänker sig att dess yngsta forskare skall bli en del av den arbetsmiljö de upplever som sin egen, om inte universitetet stöder deras integration i vetenskapssamfundet och förbinder sig att erbjuda dem ett personligt arbetsutrymme eller exempelvis en dator.

Föreningarna kan inte acceptera att Helsingfors universitet ser stipendieforskarna endast som en utgift och att deras arbetsinsatser, publikationer och särskilt doktorsavhandlingar som ger universitetet betydande intäkter inte anses som en tillräcklig ersättning för universitets insats i deras utbildning. 1600 euro är en liten summa för universitetet, men motsvarar till och med en månadsinkomst för en ung forskare. Därtill drabbas de unga forskare som saknar finansiering för sin avhandling allra hårdast av det här beslutet.

Föreningarna hoppas att fakulteterna och institutionerna avstår från att uppbära summan på 1600 euro av samtliga stipendieforskare och att universitetet i stället skjuter upp verkställande av beslutet tills ett ramavtal som garanterar adekvata arbetsförutsättningar har ingåtts med samtliga stiftelser och fonder, eller att universitetet söker en helt annan lösning i ärendet.

Doktorander vid Helsingfors universitet rf, styrelsen

Aallonhuiput ry, styrelsen

Närmare information:
Tommi Tenkanen
Styrelsens ordförande
Doktorander vid Helsingfors universitet rf
tommi.tenkanen@helsinki.fi
0400221427

På svenska:
Styrelsens sekreterare
Julia von Boguslawski
julia.vonboguslawski@helsinki.fi
0503530023

Rektorns beslut (på Finska)
Bilaga till Rektorns beslut (på Finska)
Avtalet mellan HU och Suomen Kulttuuri Rahasto (på Finska)
Delegationen för stiftelser och fonder förslag på avtal med universitet (på Finska)
HU anser att heltidsanställning är den primära finansieringsmodellen för doktorander (Flamma)
HU undertacknar inte förbindelser i Emil Aaltosen säätiös utlysning (Flamma)