Kannanotto yliopiston työtilavuokriin

Helsingin yliopiston rehtori on Suomen Kulttuurirahaston kanssa tehdyn puitesopimuksen pohjalta tehnyt päätöksen, joka mahdollistaa työskentelyedellytyksistä laskuttamisen suoraan apurahatutkijoilta. Päätöksen mukaan yliopiston tiedekunnat ja laitokset voisivat periä apurahatutkijoilta työtilasta ja muista työskentelyedellytyksistä (työ- ja laboratoriotilat, tietoliikenne-, posti-, tulostus-, kirjasto-, tieto- ja hallintopalvelut) jopa 1600 euron vuosivuokraa.

Allekirjoittaneet yhdistykset tervehtivät ilolla yliopiston ja säätiöiden ja rahastojen yhteistä pyrkimystä parantaa ja tasa-arvoistaa apurahalla työskentelevien tutkijoiden asemaa. Yliopiston aikomus periä työtilavuokria myös sellaisilta apurahansaajilta, joiden apurahan myöntävän tahon kanssa yliopisto ei ole tehnyt puitesopimusta, ei kuitenkaan ole hyväksyttävä. Apurahansaajien työskentelyedellytysten yhtenäistämiseksi tehty päätös onkin kääntymässä tilanteeseen, jossa erityisesti nuorimmat apurahansaajat joutuvat aloittamaan tutkijanuransa entistä epätasa-arvoisemmasta tilanteesta.

Yhdistykset kysyvät, kuinka hyvin Helsingin yliopisto olettaa sen nuorimpien tutkijoiden kasvavan osaksi omaksi kokemaansa yliopistoyhteisöä, jos se ei tue nuorten tutkijoiden integroitumista tiedeyhteisöön ja sitoudu tarjoamaan heille henkilökohtaista työtilaa tai esimerkiksi tietokonetta.

Yhdistykset eivät voi hyväksyä sitä, että Helsingin yliopisto näkee apurahansaajat pelkkänä kulueränä, jonka tarjoama työpanos, julkaisut ja erityisesti yliopistolle runsaasti rahaa tuottava väitöskirja eivät ole riittäviä korvauksia yliopiston tarjoamasta panostuksesta. 1600 euron vuosivuokra on pieni summa yliopistolle, mutta jopa kuukauden nettoansioita vastaava kuluerä nuorelle tutkijalle. Raskaimmin päätöksen seuraukset iskevät lisäksi niihin nuoriin tutkijoihin, joilla ei ole rahoitusta väitöskirjatyölleen.

Yhdistykset toivovat, että tiedekunnat ja laitokset eivät aloita 1600 euron vuosivuokrien perimistä kaikilta apurahansaajilta, vaan yliopisto joko lykkää päätöksen täytäntöönpanoa kunnes riittävät työskentelyedellytykset kattava puitesopimus on luotu kaikkien säätiöiden ja rahastojen kanssa tai etsii työtilakysymykseen kokonaan uuden ratkaisun.

Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, hallitus
Aallonhuiput ry, hallitus

Lisätietoja
Tommi Tenkanen
Hallituksen puheenjohtaja
Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry
tommi.tenkanen@helsinki.fi
0400221427

Rehtorin päätös
Liite rehtorin päätökseen
HY:n ja Suomen Kulttuurirahaston välinen puitesopimus
Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan ehdotus
Apurahatutkijat maksamaan työpisteistään (Flamma)
HY pitää tohtorikoulutettavien ensisijaisena rahoitusmallina täysipäiväisiä työsuhteita (Flamma)HY ei allekirjoita yliopistositoumuksia (Flamma)

Resultaten från enkäten över doktoranders utmaningar är nu färdiga

Nedan presenterar vi resultaten av den nyligen gjorde enkäten som skickades till doktorander i alla doktorandprogram och alla forskarskolor på Helsingfors universitet. Respondenterna ombads att fylla i allmän information om sina studier såsom året de börjat doktorandstudierna och vilka forskarskolor och doktorandprogram de hörde till.

Resultaten relaterar sig emellertid främst till den huvudsakliga frågan som ställdes i enkäten: “Vilka är dina största bekymmer som doktorand vid Helsingfors universitet?” Respondenterna kunde välja endast tre svar från en lista på totalt 10 möjligheter. En del kritiserade det här tillvägagångssättet och poängterade i sina svar att “alla alternativ är problem på universitetet” eller att det här tillvägagångssättet inte producerar användbar data, så visar resultaten att alla inte upplevde detta på samma sätt.

“För att svara ärligt borde jag ha kryssat för alla alternativ…”

 

En översikt av resultaten


Enkäten fick över 640 svar från som kom från alla doktorandprogram vid universitetet. Trots att detta är ett imponerande resultat betyder det att bara en liten del av alla doktorander som officiellt är registrerade svarade på vår förfrågan om vilka deras största bekymmer är (Fig.1). Vi har också fått veta att informationen om enkäten, som gick ut via forskarskolornas epost-listor, inte nådde alla studerande.

response_rate_sv
Figure 1 – Total amount of respondents in each doctoral school (orange) and total amount of registered students in each graduate school (green).

Viktiga frågor som framkom bland de fritt formulerade svaren på enkäten var doktoranderans status på universitetet och mer specifikt skillnader i finansieringen mellan dem. Som tabellen nedan (Fig.2) visar är finns stor variation mellan forskarskolorana i hur deras doktorander finansieras. Många doktorander får finansiering via universitetets forskningsprojekt (d.v.s. anställda), andra via stipendier, men en betydlig del saknar helt ordentlig finansiering i form av anställning eller stipendium och är således tvungna att klara sig på exempelvi arbetslöshetsunderstöd, med hjälp av sin partners inkomster, eller egna besparningar.

Figure 2 – Distribution of survey respondents among three employment status groups in the doctoral schools.

De största problemen


Enkätens största fråga gällde de huvudsakliga problem och bekymmer doktorander möter under sina studier. Tabellen nedan visar hur svaren fördelades mellan de olika  möjliga alternativen (Fig.3). Det är värt att poängtera att 5 % av respondenterna inte valde ett enda av de möjliga alternativen.

Figure 3 – Overall proportions of topics selected by respondents.

Vi beslöt oss för att fokusera analysen av resultaten på de problem som valdes av de flesta som svarade på enkäten, vilket visade sig vara bekymmer med finansiering och handledning.

Finansiering som ett problem

“Finansieringen [för mitt doktorandprogram] har ändrat varje år sedan jag började. Det är väldigt jobbigt att höra rykten on förändringar utan att få veta säkert”

Angående finansiering var nästan två tredjedelar av respondenterna eniga om att det är ett av de grundläggande problemen. Också doktorander som har finansiering i form av ett stipendium eller en anställning var av samma åsikt. (Fig.4)

Figure 4 – Funding as an issue: overall proportions of respondent who have selected “Funding” as an important issue in their studies.

Frågan är ändå inte lika brännande för doktorander inom alla forskarskolor (fig.5). Intressant nog, hör det proportionellt största antalet respondenter som uppgav finansiering vara ett problem till den naturvetenskapliga Forskarskolan, vilket också är den forskarskola där det största antalet doktorander är anställda av universitetet.

Figure 5 – Proportion of respondent in each graduate school that have selected (Yes) or not selected (No) “Funding” as an important issue in their studies.

Reslutaten från doktorandprogrammen inom de fyra forskarskolorna visar att det finns stora skillnader i finansieringen. (Fig.6)

Figure 6 – Proportion of respondent in each graduate programme that have selected (Yes) or not selected (No) “Funding” as an important issue in their studies.

Handledning

På andra plats av de två mest utpeka bekymren kom problem med handledningen. Det visade sig att handledningen i universitetsmiljö har två olika aspekter som båda är påverkar handledningsprocesses. Å ena sidan är handledningen viktig med tanke på doktorandes utveckling till självständig forskare i den meningen att doktoranderna behöver handledning personer är experter för att en dag själv kunna bli sådana. Å andra sidan ett dåligt förhållandet till handledaren i värsta fall också hindra en doktorands avansemang med avhandlingsarbetet. Särskilt inom ämnesområden där doktorander och handledare arbetar väldigt tätt ihop kan dåliga förhållanden bli en betydande börda.

Våra resultat visar ändå att majoriteten av doktoranderna inte upplever handledningen som ett problem (Fig.7). Det är dock oroväckande att till och med hälften av de doktorander från Miljö-, livsmedels- och biovetenskapliga forskarskolan som svarade på enkäten är missnöjda med sin handledning. (Fig. 8, två av programmen toppar statistiken då 19 av 37 doktorander anmält handledning som ett stort problem) Tre program inom den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskarskolan har också höga antal doktorander som är missnöjda med handledningen, även om dessa svar utgör endast en liten del av alla doktorander inom de här programmen.

Studerande har inga som helst rättigheter när förhållandet till handledaren blir dåligt. […]

Figure 7 – Proportion of respondent in each graduate school that have selected (Yes) or not selected (No) “Supervision” as an important issue in their studies.

“Man borde kunna kräva att handledare har adekvat förståelse av de projekt de lovar handleda eller åtminstone att de är villiga att bekanta sig med ämnet.”

Figure 8 – Proportion of respondent in each graduate programme that have selected (Yes) or not selected (No) “Funding” as an important issue in their studies.

 

Kontakta skribenten om du vill bekanta dig med enkätens rådata: förnamn.efternamn@helsinki.fi

Survey of Doctoral Student Challenges: Final results

wordcloud
Below you will find the results of our recent survey, which collected data from doctoral students in all the programmes and all the graduate schools of the University of Helsinki. The respondents were asked to fill in general informations about their studies such as the year they have begun as doctoral student and to which doctoral school and doctoral programme they belong.

These results mostly pertain to the main question asked during the survey which was : “What are the biggest concerns to you as a doctoral student at the University of Helsinki?” Respondents were allowed to choose only three answers from a total of 10 possibilities. Some people have criticized this way of doing by pointing out that these 10 items were “all issue at the University” or that this way of doing would not yield ‘good data’, but as we will show, this was not the case for everybody. We believe that our analysis will be useful in identifying area where attention is need the most. The respondents also had the choices to write a free-form comment or question, which we are still analyzing. The quotes in the text below are taken from this part of the survey.

I should have ticked almost every box above to be truthful…

 

General data


The survey covered over 640 respondents from all doctoral programmes offered by the University. While these results are impressive, only a small portion of the officially registered students (Fig. 1) actually answered to our request to help us identify which topics they are concerned about. It has come to our attention that some students did not receive the invitation to participate to our survey through the mailing lists of the doctoral schools.

Figure 1 – Total amount of respondents in each doctoral school (orange) and total amount of registered students in each graduate school (green).

An important topic of discussion in the free-form question of the survey was the status of doctoral students at the university and more specifically the way student are financed during their studies. While, as we can see below (Fig. 2), many student get their funding through University projects (employee), it varies greatly among the doctoral schools and an important portion of students are not financed through grants or employment but through external sources such as Kela and Sosiaalitoimisto, or are supported by the revenue of their partners or their own savings.

employment_status
Figure 2 – Distribution of survey respondents among three employment status groups in the doctoral schools.

Your biggest concerns


The main question of the online survey referred to the principal concerns that students have the present time in their study. Below is a representation of the distribution of answers among the ten possible choices (Fig. 3). It’s worthwhile pointing out that 5% of the respondents did not select any of the issues supplied as choices in the survey.

major_issues
Figure 3 – Overall proportions of topics selected by respondents.

We decided to focus our analysis on the issues that got selected by the largest number of students, which were issues with funding and with supervision.

Funding as an issue

The funding [for my doctoral programme] has changed every year since I enrolled. It is really worrisome to hear rumors about changes and not knowing the facts

When it gets to funding, almost two thirds of respondents (Fig. 4) agree that it is one of the primary problem. Even students on grants and students employed by the University share this concern.

funding_issue
Figure 4 – Funding as an issue: overall proportions of respondent who have selected “Funding” as an important issue in their studies.

The issue of funding is however not as pervasive for students from all doctoral schools (Fig. 5). Interestingly, in the doctoral school for Natural Sciences, where there is the highest proportion of students working on salary, there is also the highest proportion of respondents selecting funding as an important issue.

funding_all
Figure 5 – Proportion of respondent in each graduate school that have selected (Yes) or not selected (No) “Funding” as an important issue in their studies.

The results from the different doctoral programmes (Fig. 6) in the four doctoral schools are also not equal in term of funding issues.

funding_programmes
Figure 6 – Proportion of respondent in each graduate programme that have selected (Yes) or not selected (No) “Funding” as an important issue in their studies.

Supervision as an issue

Coming in second place as one of the most selected issue is the topic of supervision. There are two main aspect we can think of when it comes to supervision in the settings of the University. On one hand, supervision is a critical aspect of doctoral students’ studies and formation as experts because we work at the edge of knowledge and we need to be trained by people who are themselves experts. On the other hand, the close relationship required by academic research in some fields means that a lot of students are working day in and day out with their supervisors and in case relations are not cordial, it can become a serious burden for the student and hamper their progress in their studies.

Our results show that the majority of students do not consider supervision as an issue in their studies (Fig. 7). Worryingly however, almost half of the students from the Doctoral School of Environmental, Food and Biological Sciences who have answered to our survey are not satisfied with their supervision (Fig. 8, two programmes lead the way with 19 out 37 students having checked supervision as an important issue). Three programmes in the school of Humanities and Social Sciences also show higher dissatisfaction rates with regards to supervision than the other although these make up only a small portion of students.

Students have no rights whatsoever when relationship with supervisor gets bad. […]

supervision_all
Figure 7 – Proportion of respondent in each graduate school that have selected (Yes) or not selected (No) “Supervision” as an important issue in their studies.

Supervisors should be required to demonstrate adequate understanding of the project they have promised to supervise or at least willingness to familiarize themselves with the topic.

supervision_programmes
Figure 8 – Proportion of respondent in each graduate programme that have selected (Yes) or not selected (No) “Funding” as an important issue in their studies.

 Perspective

One needs to keep in mind that the low response rate, which average at a little over 15%, precludes from drawing any strong conclusions from this data, but a survey like this is a good place to start for our young and growing Association. Nevertheless, we wish that the doctoral programs and schools will pay particular attention to the matters put in evidence by our survey. Eventually, we hope that the proper tools and policies will be developed to ensure adequate supervision and funding, especially in those programs where the doctoral students are facing problems.

A translated version of this post will soon be made available in Finnish.

If you want to obtain the raw data of the study, please email the author of this post at first.lastname@helsinki.fi