Opettajien näkemyksiä ja kokemuksia BSCW:n käytöstä lähiopetuksen tukena

Taina Joutsenvirta

Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa käytetään verkkopohjaista BSCW -yhteistyöympäristöä pääasiassa seminaari- ja luentokurssien tukena. Keräsin kesäkuussa 2004 opettajien näkemyksiä ja kokemuksia BSCW:n käytöstä. Tarkoituksena oli selvittää millaiseen toimintaan BSCW soveltuu ja mihin sitä käytetään.

Kysely suunnattiin verkkolomakkeella lukuvuonna 2003-2004 BSCW:tä käyttäneille opettajille. Kysely ei saavuttanut kaikkia tiedekunnassa BSCW:tä käyttäneitä opettajia. Ainoastaan ne, joiden kurssi kuului tukeni piiriin.

Halusin kuulla opettajien kuvailevan omin sanoin kokemuksiaan BSCW:n käytöstä, joten muodostin verkkolomakkeeseen kuusi avointa kysymystä:

  • Kurssityyppi (seminaari, luentokurssi) ja opiskelijoiden lukumäärä
  • Miten kiinnostuit käyttämään BSCW-aluetta kurssin tukena?
  • Mihin tarpeeseen käytit BSCW-aluetta kurssillasi ja tyydyttikö BSCW sen tarpeen?
  • Olivatko opiskelijat aktiivisia toimijoita (tallennellen, keskustellen, kommentoiden, yksin vai ryhmässä) vai oliko alue pääasiassa opettajan tiedotusväylä ja materiaalin jakoalusta?
  • Mikä oli positiivisista/negatiivista BSCW:n käytössä?
  • Risuja ja/tai ruusuja BSCW-tukeen (yliopisto, tiedekunta)
  • Käytätkö BSCW:tä lukuvuoden 2004-2005 kursseilla (kurssityyppi, tarve ja BSCW:n käyttötapa)?

Kysely lähetettiin 36 opettajalle ja siihen vastasi 16, joten vastausprosentti oli 44 %.

Kurssityyppi (seminaari, luentokurssi) ja opiskelijoiden lukumäärä?

Kyselyyn vastanneet 16 opettajaa olivat käyttäneet BSCW:tä 33 kurssilla lukuvuoden 2003-2004 aikana. Yksittäinen opettaja käytti BSCW-alustaa seuraavasti:

Kursseja Opettajat
Yhdellä kurssilla 8
Kahdella kurssilla 3
Kolmella kurssilla 4
Neljällä kurssilla 1
Opettajia yhteensä 16

Puolet opettajista käytti BSCW:tä useammalla kuin yhdellä kurssilla. Viisi opettajaa käytti alustaa yli kolmella kurssilla. Voitaneen päätellä, että kun opettaja oppii alustan käytön, hän hyödyntää sitä myös muussa opetuksessa. Suurimmaksi osaksi BSCW:tä oli käytetty seminaareissa ja harjoituskursseilla, mutta myös kolmella luentokurssilla.

Kursseille osallistui yhteensä noin 400 opiskelijaa. Kurssien koko eli montako opiskelijaa kurssille osallistui, oli seuraava:

Opiskelijoita kurssilla Kursseja
1 – 10 20
11 – 20 9
21 – 30 3
31 – 40 0
41 – 1
Kursseja yhteensä 33

Yli puolet (20) kursseista oli alle 11opiskelijan kursseja. Ainostaan yhdellä luentokurssilla oli yli 40 opiskelijaa. Pääsääntöisesti BSCW:tä käytettiin siis pienillä kursseilla.

Miten kiinnostuit käyttämään BSCW-aluetta kurssin tukena?

Opettajat kiinnostuivat BSCW:n käytöstä erilaisista syistä ja usealla eri tavalla. Kolme opettajaa kirjoitti kiinnostuksensa heränneen muiden opettajien esimerkin kautta. Eräs opettaja kertoi, että

laitoksen lehtorit motivoivat BSCW käytön näppäryydestä.”

Toinen taas kirjoitti:

laitoksen lehtori innosti asiaan ja olin helppo ympäripuhuttava, koska aiemmin pitämieni vastaavien kurssien paperi- ja kopioshow oli turhauttavaa ja epäekologista ja kaipasin parempaa ratkaisua. ”

Eräs opettaja kertoi, että

olin vierailevana luennoitsijana eräällä kurssilla jossa sitä käytettiin kotitehtävien tekoon ja sen kokemuksen myötä päätin käyttää sitä myös omalla kurssillani. ”

Kahdeksan opettajaa kirjoitti kokeilupäätökseensä vaikuttaneen keskustelut verkko-opetuksen tukihenkilön kanssa. Eräs opettaja kirjoitti, että

uskoakseni ratkaisevin päätökseeni vaikuttanut juttu oli henkilökohtainen keskustelut ko. ohjelmasta alan asiantuntijan kanssa. Hän sai minut vakuuttumaan sen kätevyydestä, kun olin esittänyt hänelle kysymyksiä, jotka koin tärkeiksi työni ja opiskelijoiden työn mielekkyyden kannalta.”

Kokeilunhalu innostaa joitain opettajia. Opettaja kirjoitti, että oli

käyttänyt aiemmin WebCT:tä – kait vain kiinnostus miten asioita voisi tehdä uudella paremmalla tavalla, tämä yksi ratkaisu.

sekä

oli mukava kokeilla jotakin uutta + BSCW oli tarpeeksi simppeli. ”

Kiinnostus voi herätä koulutuksen kautta. Kaksi opettajaa oli käynyt Ope.fi