Hajontakuva luokitellun muuttujan visualisoinnissa

Hajontakuva (scatterplot) on yksinkertainen ja helppo tapa kuvata kahden jatkuvan muuttujan välistä yhteyttä. Tavallisesti y- eli pystyakselille on tapana piirtää selitettävä (dependent variable) muuttuja ja x-akselille selittäjä (independent variable). Muuttujien arvojen leikkauspisteissä ovat havaintoyksiköt (observational units) eli esimerkiksi kyselytutkimuksessa vastaajat. Hajontakuvaa voidaan kuitenkin käyttää myös luokitellun muuttujan visualisoitiin. Tällöin havaintoyksikköinä ovat luokitellun muuttujan arvot ja […]

Hajontakuvan “tärisyttäminen” SPSS:llä (jittering with SPSS)

Hajontakuvan (scatterplot) avulla kuvataan tavallisesti kahden muuttujan yhteisvaihtelua pisteinä kaksiulotteisella tasolla. Hajontakuvaa voi käyttää niin jatkuvien kuin kategoristenkin muuttujien visualisoinnissa. Erityisesti kyselyaineistoissa muuttujat ovat harvoin jatkuvia “ikää”, “tuloja”, tms. lukuun ottamatta. Likert-asteikolla kysyttyjen kysymysten välimatka-asteikollisuus tulee tylsällä tavalla esiin kuvattaessa muuttujien yhteisvaihtelua hajontakuvan avulla: kuvassa näyttäisi olevan vain muutama datapiste, vaikka todellisuudessa niitä voi olla […]

Syntymäpäivätemppu

Eilisen syntymäpäiväni kunniaksi päätin tehdä syntymäpäiväaiheisen postauksen. Moni on ollut ehkä kuuntelemassa (tai katsonut videolta) puhujaa tai luennoitsijaa, joka kysyy, sattuuko kenelläkään yleisössä olemaan syntymäpäivä. Yleensä käsiä aina nousee pystyyn. Voi tuntua sattumalta, että jollakin on syntymäpäivä juuri sinä päivänä, kun sitä kysytään. Onkin kiinnostavaa, mikä on syntymäpäivän todennäköisyys eri kokoisissa yleisöissä. Tähän saadaan teoreettinen […]

Box-Cox-muunnosten tekeminen vinoille jakaumille SPSS:llä

Keskiarvoihin perustuvat tilastolliset analyysimenetelmät edellyttävät miltei aina normaalijakautuneita ja variansseiltaan samansuuruisia muuttujia. Esimerkiksi regressioanalyysin tai varianssianalyysin vastemuuttujalta edellytetään symmetrisyyttä. Sosiaalitieteellisissä aineistoissa muuttujat ovat harvoin täysin symmetrisiä, esimerkkinä vaikkapa tulotaso, joka on oikealle vino ja huipukas. Vinossa muuttujassa suuri osa havainnoista pakkauttuu keskiarvon jommallekummalle puolelle, eikä keskiarvoa voi näin ollen käyttää luotettavasti muuttujan jakauman kuvaamiseen. Monet […]

Quantitative Methods for Communication Students

This document consists of introductory material on quantitative methods. It is aimed at students of communication but is suitable for the other social scientific fields as well. The emphasis will, though, be on observational studies, with a focus on surveys and content analysis. Experimental research settings are not discussed in this document, although they form […]