Polho ry:n toimintasuunnitelma 2010

Hyväksytty Yhdistyksen vuosikokouksessa 9.2.2010

Yleistä

Vuonna 1965 perustettu Poliittisen historian opiskelijat (Polho ry) jatkaa toimintaansa hyvien perinteiden ja uusien ideoiden innoittamana. Järjestön toiminta oli edellisenä vuonna monipuolista ja aktiivista. Myös vuoden 2010 näkymät ovat hyvät; hallituksen jäseninä on sopivassa suhteessa sekä kokeneita järjestötoimijoita että myös uusia tulevaisuuden lupauksia. Järjestölehdellemme Poleemille valittiin innokas ja uudistushaluinen viisihenkinen toimitus.

Hallituksen sisäistä toimintaa ohjaa neljättä vuotta peräkkäin toimivaksi ohjenuoraksi todettu johtosääntö, jonka avulla pyritään selkeyttämään ja tehostamaan toimintaa. Tapahtumien järjestämisessä tarkkaillaan yhdistyksen jäsenten kiinnostuksen kohteita ja pyritään löytämään toiminnan muotoja, jotka aidosti innostavat jäsenistöä. Aiomme kiinnittää tänä vuonna erityishuomiota ainejärjestön hallituksen ja muiden jäsenten välisen vuorovaikutuksen tehostamiseen, jotta toimintamme vastaisi mahdollisimman kattavasti jäsentemme toiveita ja mieltymyksiä. Pyrimme myös laajentamaan hallituksen kattavuutta aktivoimalla runsaslukuista virkailijakuntaamme aktiiviseksi osaksi Polhon toimintaa. Tulemme kiinnittämään erityishuomiota monikäsitteisen tasa-arvon toteuttamiseksi ainejärjestömme toiminnassa – tasa-arvon parissa tullaan kiinnittämään huomiota niin opiskelijoiden ja yhteiskuntahistorian osaston henkilökunnan väliseen toimintaan kuin myös opiskelijoiden keskinäisiin suhteisiin. Vuoden 2010 aikana tavoitteenamme on myös kiinteyttää ja vakinaistaa ainejärjestön hallituksen ja hallinnon opiskelijaedustajien yhteistyötä edunvalvonnan vahvistamiseksi. Lisäksi jatkamme vuonna 2009 aloitettua taivalta ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden integroimiseksi osaksi muuta opiskelijayhteisöä.

Sitsejä eli akateemisia pöytäjuhlia järjestetään kuluvana vuonna kolme kappaletta: kahdet keväällä ja yhdet syksyllä. Lisäksi järjestämme marraskuussa 45-vuotis vuosijuhlamme, mikä tulee luultavasti olemaan yksi vuoden kohokohdista. Perinteikkäitä tiedettä ja kaljaa -keskustelutilaisuuksia järjestetään yhteensä viisi kertaa. Myös urheilu-, virkistys- ja kulttuuritoiminta jatkuvat aktiivisesti hyviksi havaittuja perinteitä noudattaen, mutta myös uutta luoden; tällaisen opiskelua tukevan ja virkistystä tarjoavan toiminnan ydintä tulevat olemaan mm. erilaiset työelämä- ja kulttuuriekskursiot sekä teema-illat ja -bileet. Yhteistyö Taso ry:n, muiden historiajärjestöjen sekä VOO ry:n kanssa on erityisen keskeisellä sijalla toiminnassamme. Vuonna 2010 poliittisen historian oppiaine kuuluu uuteen toimintaympäristöön – olemme osa yhteiskuntahistorian osastoa, joka kuuluu valtiotieteellisen tiedekunnan laitoksista toiseen, politiikan ja talouden tutkimuksen laitokseen. Tämän vuoden tavoitteenamme tulee olemaan myös yhteisöllisen sisällön luominen omalta osaltamme uuden laitoksen ainejärjestöjen pariin; kevään aikana järjestämme yhdessä Taso ry:n, Keho ry:n, VOO ry:n, Dilemma ry:n ja KTTO ry:n kanssa laitosbileet tämän työn käynnistämiseksi.  Olemme aktiivisia myös Historian Opiskelijoiden Liitossa (HOL) ja jatkuvassa yhteistyössä Turun kollegoidemme (P-klubi) kanssa. Myös kansainvälisyys, erityisesti ISHA Helsinki ry:n kautta, on vuoden 2010 aktiviteettien tärkeä osa-alue. Yhteiskuntahistorian osaston ja Polhon yhteistyötä jatketaan aiempien vuosien hyvien perinteiden viitoittamalta pohjalta. Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti laitoksen toiminnan ja erityisesti opetuksen ja tutkintovaatimusten kehittämistyöhön. Polho on myös aktiivisesti mukana yhteiskuntahistorian alumnitoiminnan kehittämisessä ja ylläpitämisessä – pyrimme pitämään yhteydet alumnien järjestöön Yhistys ry:hyn läheisinä.

Keskeisenä osana vuoden 2010 toimintaa on kehittää ja rakentaa edelleen myönteistä yhteishenkeä polholaisten keskuuteen ja saada koko jäsenistö mukaan Polhon toimintaan: tapahtumien kirjo tulee olemaan erittäin monipuolinen tänäkin vuonna. Vuoden 2010 erityistavoitteiksi Polhon hallitus on ottanut tasa-arvotyön vakiinnuttamisen ja laajentamisen sekä avoimen, vuorovaikutteisen ja yhteisöllisen ilmapiirin vahvistamisen polholaisten keskuudessa. Lisäksi erityistavoitteenamme on järjestää yhdessä vuosijuhlatoimikunnan kanssa Polhon 45-vuotisvuosijuhlat juuri niin loistavina, kuin Polho ry ansaitsee.

Hallituksen kokoonpano 2010

Elina Miettinen, puheenjohtaja<br>
Satu Välisalmi, varapuheenjohtaja ja IT-vastaava<br>
Veikko Jarmala, taloudenhoitaja<br>
Mikko Virta, 1. opintovastaava, 2. varapuheenjohtaja ja 2. HOL-vastaava<br>
Tuomas Lassinharju, sihteeri-tiedottaja<br>
Lyydia Aarninsalo, 2. opinto- ja tasa-arvovastaava<br>
Simo Ortamo, työelämä- ja alumnivastaava<br>
Teemu Antikainen, kulttuuri- ja ympäristövastaava<br>
Ilari Leskelä, kansainvälisyysvastaava ja ISHA-vastaava<br>
Johanna Sorsa, suhde- ja HOL-vastaava<br>
Hanna Marjoranta, juhla- ja vuosijuhlavastaava<br>
Essi Koskinen, urheiluvastaava<br>

Ainejärjestölehti Poleemin vastaavat päätoimittajat 2010

Joonas Ranta<br>
Toivo Martikainen<br>
Eveliina Anteroinen<br>
Ilari Leskelä<br>
Elina Manninen<br>

Tiedotus ja IT

Vuonna 2010 Tuomas Lassinharju toimii Polhon tiedottajana ja Satu välisalmi IT-vastaavana.  Tiedotustoiminnan ensisijainen tavoite on, että kaikki halukkaat saavat tarvitsemaansa ajan tasalla olevaa tietoa yhdistyksen toiminnasta mahdollisimman kattavasti ja helposti. IT-toiminta tarjoaa välineitä tiedotustoiminnalle. Tärkeimmät kanavat tiedotukselle ovat yhteiskuntahistorian opiskelijoiden oma sähköpostilista ja muut mahdolliset kollegoiden ym. kontaktien listat, Polhon kotisivut (http://www.polho.fi) sekä nykyisin myös Facebook-profiili.  Tiedottaja Tuomas Lassinharju vastaa tiedotuksesta sähköpostilistoilla, ja IT-vastaava Satu Välisalmi vastaa Polhon kotisivujen sekä Facebook-profiilin ylläpidosta. Sihteeri-tiedottaja Lassinharju välittää kokousten pöytäkirjat yhdistyksen sähköpostilistalle mahdollisimman pian kokousten jälkeen. Kaikki hallituksen jäsenet saavat tiedottaa oman vastuualueensa toiminnasta yhteiskuntahistorian osaston opiskelijoiden sähköpostilistalla, mutta yleisissä asioissa tiedotusvastuu on sihteeri-tiedottajalla. Niin ikään valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden ja muiden kontaktien listoilla tiedottamisesta vastaa tiedottaja. Vuonna 2010 Polho ry aloittaa tiedottamisen myös epävirallisemmassa muodossa perustamalla hallituksen oman blogin, jota IT-vastaava ylläpitää kaikkien hallituksen jäsenten ja virkailijoiden päivittäessä sisältöä.

Polhon kotisivuja päivitetään aktiivisesti vuoden mittaan. Kotisivujen kautta yhdistyksen jäseniä pyritään tiedottamaan tapahtumista. Tärkeää on myös välittää kotisivujen kautta informaatiota opinnoista mm. tenttiarkiston avulla. Jokaiselle tapahtumalle luodaan oma otsikko Polhon kotisivujen etusivulle. Vuonna 2010 jatketaan tapahtumien osallistujamäärien ylöskirjaamista tapahtumakalenteriin, jotta toiminnan kokonaiskuva on paremmin hahmotettavissa.  Yhdistyksen sivuille on jo tammikuussa 2010 lisätty tiedot ja kuvat Polhon uudesta hallituksesta. Myös kaikki muu oleellinen informaatio on IT-vastaavan Satu Välisalmen toimesta tuotu ajan tasalle.
Polhon Facebook-profiilia käytetään aktiivisesti erityisesti tapahtumista tiedottamiseen. Harkinnan mukaan mahdollisimman monelle tapahtumalle luodaan omat sivu Facebookiin ja kutsutaan Polho ry:n ystäviä osallistumaan. Profiilia käytetään myös kuvapankkina, jonne hallituksen jäsenet voivat lisätä kuvia yhteisistä tapahtumista. Nämä kuvat on mahdollista linkittää suoraan Polhon kotisivuille. Facebook-profiilia päivittää pääasiassa IT-vastaava, mutta muutkin hallituksen jäsenet voivat osallistua kiinnostuksensa mukaan.

Polho ry:n hallituksen blogi on perustettu tammikuussa 2010. Se on WordPress-pohjainen, ja löytyy osoitteesta (http://polhory.wordpress.com/) . Uutta blogia tullaan käyttämään yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen epävirallisemmassa yhteydessä. Blogia voivat päivittää kaikki hallituksen jäsenet ja myös virkailijat. Blogia pyritään markkinoimaan yhdistyksen sähköpostilistalla, Internet-sivuilla ja Facebook-profiilissa. Blogin tarkoituksena on lisätä vuorovaikutusta hallituksen jäsenten ja muiden opiskelijoiden välillä – blogin kautta hallitus toivoo saavansa paljon palautetta järjestämästään toiminnasta yhdistyksen jäseniltä toiminnan kehittämiseksi.
Tiedotustoiminnan punaisena lankana vuonna 2010 on tiedottamisen tehokkuuden ja ajankohtaisuuden edistäminen, jotta yhdistyksen toiminta olisi mahdollisimman avointa ja jotta kynnys toimintaan osallistumiselle olisi mahdollisimman matala.

Opintoasiat

Vuonna 2010 Polhon opintovastaavina toimivat Mikko Virta ja Lyydia Aarninsalo. Asioita hoidetaan pitkälti yhteistyössä, mutta toiminnan selkeyttämiseksi muutamia tehtäviä on jaettu hallituksen johtosäännössä opintovastaavien kesken. Mikko Virta vastaa oppiaine- ja laitoskahvien järjestelyistä, opintopiirien järjestämisestä, tenttiarkiston päivittämisestä sekä opintopalstan toimittamisesta ainejärjestölehteemme Poleemiin. Lyydia Aarninsalo vastaa tutor- ja fuksitoiminnasta sekä opiskelijavaihto-asioista. Opintovastaava Mikko Virta osallistuu vuoden aikana HYY:n opintovaliokunnan ja tutorvastaava Lyydia Aarninsalo tuutorivaliokunnan toimintaan.

Yhteistyö osaston, laitoksen ja tiedekunnan kanssa on aktiivista ja monipuolista. Opintovastaavat huolehtivat opiskelijoiden edunvalvonnasta ja pitävät yllä hyviä suhteita osaston ja oppiaineen henkilökuntaan. Opintovastaavat ovat myös jatkuvassa yhteistyössä Kannunvalajien muiden ainejärjestöjen opintovastaavien sekä tiedekunnan opintotoimiston kanssa. Yhteistyötä oppiaineen opiskelijaedustajiin uudessa laitosneuvostossa ja tiedekuntaneuvostossa on vuoden 2010 aikana tarkoitus tiivistää ja vakiinnuttaa tiedonkulun vahvistamiseksi ja avoimuuden ylläpitämiseksi yliopiston hallinnollisten elinten ja Polhon välillä.

Vuonna 2010 järjestetään kahdet oppiainekahvit yhteistyössä oppiaineen henkilökunnan kanssa. Oppiainekahvit ovat tärkeä osa toimintaamme, jossa opiskelijat ja oppiaineen henkilökunta tapaavat toisiaan ja keskustelevat ajankohtaisista opintoihin sekä osaston toimintaan liittyvistä aiheista. Yhdessä talous- ja sosiaalihistorian opiskelijoiden kanssa perinteisesti järjestettyjä laitoskahveja uudessa tiedekuntarakenteessa vastaavat osastokahvit, jotka tullaan järjestämään loppukeväällä. Polho on saanut yliopistolta kuluvaksi vuodeksi määrärahoja neljän opintopiirin järjestämiseen. Kolme opintopiireistä järjestetään poliittisen historian aineopintojen kirjatenttiin ja neljäs maisterivaiheen opintojen kirjatenttiin. Opintopiirit on koettu jäsenistön keskuudessa erittäin hyödyllisiksi. Ne antavat mahdollisuuden valmistautua tenttiin normaalia paremmin ja mahdollistavat näin paremmat oppimistulokset. Lisäksi opintopiirit edesauttavat opiskelijoiden tutustumista toisiinsa. Myös opintopiirien vetäjälleen antama opetuskokemus on koettu erityisen tärkeäksi, sillä sitä voi muuten olla vaikea saada.

Polhon nettisivuilta löytyvää opintopalstaa on tarkoitus kehittää kuluvan vuoden aikana entistä toimivammaksi ja informatiivisemmaksi. Jo nyt varsin suosittua tenttiarkistoa on tarkoitus päivittää yhä. ”Kysy opintovastaavalta” -palstaa jatketaan ja lisäksi nettisivuilta on mahdollisuus antaa suoraan palautetta opinnoista opintovastaavalle. Opintovastaavat kirjoittavat myös aktiivisesti hallituksen blogiin opintoasioita koskien. Lisäksi ainejärjestölehteemme Poleemiin tullaan toimittamaan tarpeen mukaan opintopalsta, jossa tiedotetaan ajankohtaisista opintoasioista. Polhon hallitus on myös omaksunut aktiivisen roolin ehdottamalla ansioituneita laitoksemme henkilökunnan jäseniä erilaisten opettajastipendien saajaehdokkaiksi. Yhteiskuntahistorian laitos tarjoaa polholaisille vuonna 2010 kahdeksan Erasmus-opiskelijavaihtopaikkaa Saksassa, Ranskassa ja Englannissa toimiviin vaihtoyliopistoihin. Yhteistyössä laitoksen vaihtoasioista vastaavan yliopistonlehtori Tauno Saarelan kanssa Polhon hallitus tarjoaa tarvittaessa apua opiskelijavaihtoon pyrkiville henkilöille.     Poliittiseen historiaan valitaan tänäkin vuonna kolmesta neljään tutoria, joista yhden on tarkoitus olla jo maisterivaiheeseen edennyt opiskelija. Tutor- ja fuksivastaava Lyydia Aarninsalo koordinoi sekä tutoreiden valintaa ja toimintaa että fuksien integroimista yliopisto-elämään. Syksyllä 2010 uudet opiskelijat pääsevät jälleen opiskeluelämään kiinni tutorien opastuksella. Polhon hallitus järjestää syksyn 2010 aikana aktiivisesti tapahtumia uusille opiskelijoille. Tutustumistapaamisten jälkeen fuksit jaetaan tutorryhmiin, joissa he pääsevät perehtymään opiskeluasioihin. Muita fuksitapahtumia ovat yhteistyössä muiden historiajärjestöjen kanssa pidettävä historiasuunnistus, Kannunvalajien alaisuudessa järjestettävä valtiotieteellisen tiedekunnan fuksisuunnistus sekä Tason kanssa yhteistyössä järjestettävät perinteiset Yhiksen fuksiaiset sekä fuksisauna. Polhon hallituksen tavoitteena on alusta asti pyrkiä aktivoimaan ja kannustamaan uusia opiskelijoita osallistumaan opiskelijatapahtumiin sekä myöhemmin ainejärjestötoimintaan. Tutorit osallistuvat toukokuussa ja elokuussa pidettäviin koulutustilaisuuksiin ja kesän aikana he laativat oman aineensa tutorsuunnitelman sekä postittavat kirjeet kesän valintakokeissa hyväksytyille uusille opiskelijoille. Syksyn lopussa tutorit laativat toiminnastaan raportin tiedekunnan opintotoimistolle.

Viime vuoden hyvien kokemusten jälkeen järjestämme keväällä maalis-huhtikuussa opiskelijavaihtopaneelin, jossa laitoksen kansainvälisistä asioista vastaava henkilö sekä vaihdossa jo käyneet ja vaihtoon lähtevät opiskelijat kertoivat käytännön kokemuksistaan. Ensimmäistä kertaa  on tarkoitus järjestää myös tutkijapaneeli, jossa yhteiskuntahistorian osaston tutkijat ja opinnäytetyötekijät ja mahdollisesti muidenkin alojen tutkijat kertovat opiskelijoille tutkijan työstä ammattina sekä omista tutkimusaiheistaan ja kokemuksistaan tutkimustensa parissa. Paneeli-tyyppisiä keskusteluja tulemme järjestämään kiinnostuksen ja kysynnän mukaan jatkossakin. Myös tutkimusseminaarien järjestäminen kuuluu toimintaamme: tammikuussa 2010 Polho järjesti yhdessä muiden historia-aineiden ainejärjestöjen Tason, Kronoksen ja Eidoksen kanssa 1900-luku – murroksen vuosisata –seminaarin, jossa kuultiin luennoitsijoita neljän eri historiasuuntauksen alalta. Seminaari ja sen jälkeen järjestetty keskustelutilaisuus keräsivät paljon osallistujia kannustaen vastaavan tapahtuman toteuttamiseen jatkossakin.

Tasa-arvotoiminta

Vuonna 2010 Polhon tasa-arvovastaavana toimii Lyydia Aarninsalo, jolloin vastaavuus on yhdistetty 2.:een opintovastaavuuteen. Tämän vuoden aikana tullaan jatkamaan vuonna 2009 aloitettua tasa-arvotoiminnan painottumista ainejärjestön toiminnassa. Tasa-arvotyömme ohjenuorana tulee olemaan vuonna 2007 käynnistetyn opiskelijoiden tasa-arvotyöryhmän toteuttaman kyselyn pohjalta vuonna 2009 laadittu raportti ja sen viesti ainejärjestön toiminnan suhteen. Erityisesti pyrimme laajentamaan ainejärjestön toiminnan suunnittelemiseen osallistuvien määrää sekä kehittämään vuorovaikutusta ja kommunikointia hallituksen  ja muiden opiskelijoiden suhteissa. Edesauttaaksemme tavoitteidemme täyttymistä pyrimme aktivoimaan hallituksen virkailijoita ja hallituksen ulkopuolisia jäseniä sekä kehittämään palaute- ja ideointijärjestelmemmiämme. Pyrkimyksenämme on tehdä hallituksen toiminnasta mahdollisimman avointa ja läpinäkyvää.
Vuonna 2010 tehdään uusi tasa-arvokysely ja sen pohjalta uusi raportti koskien ainejärjestötoimintaa ja tasa-arvoa opiskelijoiden välisissä suhteissa. Raportti tullaan laatimaan vuonna 2009 valmistuneen raportin pohjalta ja sitä valmistelemaan perustetaan uusi tasa-arvotyöryhmä. Raportin myötä tasa-arvokeskustelun volyymi Polhon parissa tulee toivottavasti voimistumaan, ja raportti tulee myös tarjoamaan toiminnalle entistäkin selkeämpiä suuntaviivoja tasa-arvon kehittämistyössä. Kysely ja raportti toteutetaan yhteiskuntahistorian osaston opiskelijoiden työryhmässä, jonka toimintaa Polhon hallitus on käynnistämässä yhdessä talous- ja sosiaalihistorian opiskelijoiden ainejärjestön Tason kanssa, ja jonka toiminnassa Polho ry:n hallitus tulee olemaan aktiivisesti mukana. Raportin julkaisun jälkeen Polho tulee huomioimaan kyselyn tulokset toiminnassaan.

Tasa-arvovastaavan keskeisiä tehtäviä ovat yhteydenpidon hoitaminen ainejärjestön hallituksen ja tasa-arvotyöryhmän välillä, sekä tasa-arvokyselyn seurausten toimeenpano. Tasa-arvovastaava toimii myös yhteyshenkilönä osaston henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä tasa-arvoasioihin liittyen. Yksi tärkeimmistä tasa-arvovastaavan tehtävistä on myös toimia yhteyshenkilönä häirintä- ja syrjintätapauksissa. Tasa-arvovastaava myös päivittää Polhon Internet-sivujen tasa-arvo-osiota.  Vuoden 2010 tasa-arvovastaava on kolmas lajiaan Polhon historiassa; koska tasa-arvovastaavan virka on vieläkin melko uusi  pyritään sitä edelleen selkiyttämään vuoden 2010 kuluessa. Tasa-arvoajattelua pyritään myös juurruttamaan koko ainejärjestön toimintaan. Tasa-arvotyön pääasiallisena tavoitteena on lisätä yhdenvertaisuutta ainejärjestön vaikutuspiirissä ja tehdä jokaisen opiskelijan olo mukavaksi. Syrjintää ikään, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, sosioekonomiseen asemaan, ulkonäköön, etniseen taustaan ja moneen muuhun seikkaan liittyen esiintyy yhä yliopistolla ja tasa-arvotyön kunnianhimoinen päämäärä on vähentää ja lopettaa kaikenlainen syrjintä.

Tänä vuonna tullaan jatkamaan vuonna 2009 toimintansa aloittaneen opetuksen tasa-arvoistamistyöryhmän toimintaa. Työryhmään kuuluu sekä opiskelijaedustajia, että henkilökunnan jäseniä. Työryhmän tehtävänä on pyrkiä poistamaan vuonna 2009 julkaistussa tasa-arvoraportissa ilmenneitä epäkohtia henkilökunnan ja opiskelijoiden välisestä toiminnasta. Työryhmä on syksyn 2009 aikana laatinut suunnitelmaa tasa-arvon edistämiseksi – suunnittelua jatketaan vuoden 2010 aikana, ja tarkoituksena on ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin kevään 2010 mittaan. Työryhmän ehdotukset toimenpiteiksi tulevat kohdistumaan lähinnä henkilökunnan toimintamalleihin tiedotuksen lisäämiseksi, sekä palautejärjestelmän kehittämiseen. Polho ry:n hallituksesta työryhmän toimintaan osallistuu puheenjohtaja Elina Miettinen.

Suhteet

Vuonna 2010 Polhon suhdevastaavana toimii Johanna Sorsa. Suhdetoiminnan tavoitteena on varmistaa tiedonkulun ja yhteistyön sujuvuus Polhon ja kollegojen välillä, lisätä opiskelijoiden yhteenkuuluvuuden tunnetta oppiaineeseen, kieleen tai yliopiston sijaintiin katsomatta sekä pitää yllä luotettavaa ja positiivista kuvaa Polhon toiminnasta. Polho ry:n tärkein yhteistyökumppani vuonna 2010 on edelleen sisarjärjestönämme kokemamme yhteiskuntahistorian osaston toisen oppiaineen talous – ja sosiaalihistorian opiskelijoiden ainejärjestö Taso ry. Järjestämme Tason kanssa monipuolista yhteistoimintaa säännöllisesti; esimerkiksi kulttuuri- ja urheilutoiminnasta suurin osa järjestetään tänäkin vuonna yhteistyössä Tason kanssa, samoin iso osa juhla- ja virkistystoiminnasta; yhteistyö toimii jo edellisten  vuosien viitoittamalla aktiivisella ja hyväksi havaitulla tavalla. Vuonna 2010 uutena tärkeänä osa-alueena  suhdetoiminnassa on yhteisöllisyyden ja sisällön tuominen opiskelijatasolle uuden politiikan- ja taloudentutkimuksen laitoksen sisällä.  Tämä työ tullaan aloittamaan keväällä järjestettävissä laitosbileissä, jotka politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen ainejärjestöt Polho, Taso, Keho, VOO, Dilemma ja KTTO järjestävät yhteistyössä.

Yhteistyö valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden kattojärjestön Kannunvalajien kanssa jatkuu perinteiseen tapaan osallistumalla järjestön asettamiin toimialakohtaisiin työryhmiin sekä yhteisiin tapahtumiin.  Polhon hallitus osallistuu Kannunvalajien järjestämiin hallitusten välisiin konferensseihin keväällä ja syksyllä; suhdevastaava Johanna Sorsa vastaa konferenssien järjestelyistä Polhon osalta. Tavoitteenamme on omalta osaltamme olla aktiivisesti mukana edistämässä yhteistyötä Kannunvalajien keskuudessa. Avustamme Kannunvalajia laskiaisriehan järjestämisessä Ullanlinnanmäellä helmikuussa.

Suhteita pidetään yllä myös Suomen muiden yliopistokaupunkien historianopiskelijoihin eli Turun, Tampereen, Jyväskylän, Oulun ja Joensuun suuntiin. Toteutamme kansallisen tason opiskelijayhteistyötä osallistumalla aktiivisesti Historian Opiskelijoiden Liiton (HOL) toimintaan. Kansainvälisestä suhdetoiminnasta vastaa kansainvälisyys- ja ISHA-vastaava.

Koemme tärkeäksi tiiviin yhteistyön Helsingin yliopiston muiden historia-aineiden opiskelijoiden järjestöjen kanssa. Tammikuussa 2010 järjestettiin historiaseminaari yhdessä Kronoksen, Eidoksen ja Tason kanssa. Helmikuussa vietämme ystävänpäivää yhdessä Tason ja Kronoksen kanssa rusettiluisteluiden merkeissä. Maaliskuun alussa järjestämme yhdessä Kronoksen, Tason, Eidoksen ja Historicuksen kanssa perinteiset historiasitsit, joille on kutsuttu myös Suomen muiden yliopistojen historianopiskelijoita.  Keväällä järjestetään myös niin kutsuttu multilateraalikonferenssi, jossa Helsingin yliopiston eri historia-aineiden ainejärjestöjen hallitukset tutustuvat toisiinsa ja suunnittelevat vuoden yhteistoimintaa. Vastaava tutustumisilta pidetään myös Tason hallituksen kanssa helmikuun aikana. Fuksit otetaan niin ikään vastaan syksyllä muun muassa Helsingin yliopiston historia-aineiden opiskelijoiden yhteisellä historiasuunnistuksella. Vuonna 2006 alkanutta perinnettä ”käänteisestä historiasuunnistuksesta” vanhemmille opiskelijoille jatketaan jo keväällä.
Polhon suhdetoiminta on erittäin aktiivista, sillä se suuntautuu niin valtiotieteilijöiden kuin myös historianopiskelijoiden pariin Helsingin yliopiston sisällä ja laajalti sen ulkopuolella.

Työelämä-  ja alumnitoiminta

Vuonna 2010 Polhon työelämä- ja alumnivastaavana toimii Simo Ortamo. Vuoden aikana pyrimme lisäämään entisestään polholaisten tietoisuutta työelämän heille tarjoamista mahdollisuuksista valmistumisen jälkeen. Kohotamme myös heidän omia käsityksiään opiskelualamme antamista valmiuksista ja vahvuuksista työelämässä. Konkreettisesti tämä tapahtuu muun muassa työelämäeksursioiden ja -paneelin muodossa sekä levittämällä edelleen opiskelijoille vuonna 2009 valmistunutta Polhon työelämäesitettä. Tiedotamme edellisten vuosien tapaan työelämästä, -tarjouksista  sekä -harjoittelusta sähköpostilistallamme.

Vuoden  2010 aikana on tarkoitus järjestää vähintään neljä työelämäekskursiota, joilla polholaiset pääsevät tutustumaan tutkintomme tarjoamiin uramahdollisuuksiin ja kiinnostaviin työpaikkoihin. Vierailukohteet valitaan niin julkisen, yksityisen kuin järjestösektorinkin piiristä. Työelämäyhteistyön kehittäminen Taso ry:n kanssa esimerkiksi yhteisten työelämäekskursioiden muodossa on yksi vuoden 2010 tavoitteista.
Syksyllä järjestämme työelämäpaneelin, jossa poliittisen historian alumnit kertovat nykyisistä työpaikoistaan, työhistoriastaan sekä niistä työelämän valmiuksista, joita opinnot valtiotieteellisessä tiedekunnassa ovat heille heidän oman käsityksensä mukaan antaneet.

Yhteistyö yhteiskuntahistorian alumien yksivuotiaan Yhistys ry:n kanssa hakee yhä muotojaan. Uusia yhteistyömuotoja Yhistyksen ja yhteiskuntahistorian molempien ainejärjestöjen välillä on tarkoitus kehittää ja vanhoja vahvistaa. Kannustamme valmistuneita opiskelijoita ottamaan aktiivisesti osaa alumniverkoston toimintaan ja toisaalta pyrimme tekemään omaa toimintaamme tunnetuksi alumnien keskuudessa. Tiedettä & kaljaa -illoista ja mahdollisesti muistakin järjestömme tapahtumista tiedotetaan alumneille entiseen tapaaan. Erityisesti syksyn vuosijuhliin on tarkoitus saada mahdollisimman suuri alumnien osaanotto, joten tiedotus juhlista aloitetaan hyvissä ajoin. Poleemin alumnipalsta sekä lehden tarjoaminen alumneille kotiin tilattavaksi syventävät opiskelijoiden ja alumnien keskinäisiä yhteyksiä.

Yhteistyö Suomen valtiotieteilijöiden liiton SVAL ry:n kanssa jatkuu entiseen tapaan. Pyrimme tekemään liittoa tunnetuksi polholaisten keskuudessa. Hallitus kokoustaa alkuvuodesta SVAL ry:n tiloissa, ja syksyllä fukseille järjestetään tutustumiskierros liiton tiloissa.

Kansainvälisyys

Vuonna 2010 Polho ry:n kansainvälisyysvastaavana toimii Ilari Leskelä. Vuonna 2010 kansainvälisyysvastaavan nimeen on lisätty myös erillinen ISHA-vastaavuus. Kansainvälisyystoiminta toimii pitkälti vanhojen teemojen ympärillä, muttei kuitenkaan vanhaan kangistuen. Painopisteinä ovat yhteistoiminta vaihto-opiskelijoiden kanssa, perinteisten kevät- ja syysmatkojen järjestäminen ja kevään ISHA-konferenssi Helsingissä. Kansainvälisyysvastaava tulee mahdollisuuksien mukaan osallistumaan myös HYY:n kansainvälisten asioiden valiokunnan toimintaan.

Vuonna 2009 aloitettua ja aikaa vieväksi ja haastavaksi osoittautunutta vaihto-opiskelijoiden integrointia jatketaan aktiivisesti. Vaihto-opiskelijoilla on tunnetusti paljon yhteistä ohjelmaa, sekä monilla opinnot jo pitemmällä, joten kynnys osallistua osaston opiskelijatoimintaan saattaa olla korkea. Tätä kynnystä pyritään laskemaan tiedustelemalla opiskelijoilta heidän toiveitaan, sekä aktiivisella tiedottamisella kummankin osapuolen tapahtumista. Viime vuoden suunnitelmat vaihto-opiskelijoiden kutsumisesta yhteiskuntahistorian opiskelijoiden sähköpostilistalle eivät toteutuneet huonon käytännöllisyyden takia: listalla liikkuu paljon vaihto-opiskelijoille epäolennaista informaatiota. Tulevaisuudessa vaihto-opiskelijoita tullaan tavoittelemaan englanninkielisillä erikseen muotoilluilla viesteillä vähintään kuukausittain. Omille opiskelijoille pyritään myös kertomaan mahdollisuuksista osallistua vaihto-opiskelijoiden tarjoamaan ohjelmaan, mikäli tämä tuottaisi parempia tuloksia yhteistyössä. Vaihto-opiskelijoiden kanssa toimitaan luonnollisesti hallituksen kaikkien osa-alueiden saralla, sekä yhteistoiminnassa Taso ry:n hallituksen kanssa. Toiveena on kontaktien syntymien eri opiskelijoiden välillä ja yhteistoiminnan herääminen.
Hyvän mahdollisuuden eri opiskelijoiden väliseen yhteistoimintaan tarjoaa ISHA-konferenssin (International Students of History Association) järjestäminen Helsingissä pääsiäisen jälkeen viikolla 14. Paikalle tulee saapumaan osallistujia kaikkialta ISHA:n piiristä noin 100:n opiskelijan verran. Konferenssin teemana on ”Integraatio läpi historian”. Polho ry:n hallitus tulee avustamaan konferenssin järjestämisessä ja aktivoimaan omia opiskelijoitaan ISHA:n toimintaan. Polho ry:n hallituksessa toimii tänä vuonna ISHA-vastaava yhteistyön parantamiseksi, kehittämiseksi ja vakiinnuttamiseksi. Konferenssin järjestäminen Helsingissä tarjoaa hyvän mahdollisuuden nostaa ISHA:n tunnettavuutta opiskelijoiden keskuudessa ja kannustaa mukaan järjestön tarjoamaan kansainväliseen toimintaan.
Perinteiset kevät- ja syysmatkat järjestetään yhteistyössä Taso ry:n kanssa. Kevään matka suuntautuu Tukholmaan 7.3.–11.3. vuoden ensimmäisellä perioditauolla. Matkat tehdään laivalla, joten itse kaupungissa aikaa tullaan viettämään kaksi yötä. Syksyn matkakohdetta ei ole vielä päätetty, mutta Polho ry:n HYY:ltä saama matka-avustus vuodelle 2010 tarjoaa useita mahdollisuuksia, jotka muuten saattaisivat käydä liikaa opiskelijoiden kukkaroille. Matka tulee sijoittumaa 3. ja 4. periodin välisellä tauolle ja kestämään noin viikon. Matkoilla pyritään avaamaan näiden maiden yhteiskuntaa, historiaa ja kulttuuria tarjoamalla mahdollisuus vapaaseen tutkimusmatkailuun, sekä järjestettyihin excuihin.
Kansainvälisyystoimintaa ylläpidetään myös järjestämällä viime vuosien tapaan vaihtopaneeli. Tapahtumaan tullaan luultavasti kutsumaan osaston kansainvälisyystoiminnasta vastaava yliopistonlehtori Tauno Saarela, sekä vaihdossa olleita ja vaihtoon lähteviä opiskelijoita. Myös osastomme vaihto-opiskelijoiden kutsuminen tapahtuman puhujiksi on suunnitelmissa

Juhla- ja vuosijuhlatoiminta

Vuonna 2010 Polhon juhla- ja vuosjuhlavastaavana toimii Hanna Marjoranta. Polhon juhla- ja virkistystoiminta luo hyvää yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä polholaisten välille ja tarjoaa mahdollisuuden nähdä opiskelukavereita myös vapaa-ajalla. Juhlat tuovat myös kaivattua vastapainoa ajoittain hyvinkin vaativalle opiskelulle yliopistossa. Tapahtumat ovat avoimia kaikille ja hallitus pyrkii siihen, että kynnys osallistumiseen olisi mahdollisimman matala. Järjestelyissä otetaan aina huomioon ihmisten erilaisuus.
Juhla- ja virkistystoiminnan osalta vuosi 2010 lähtee tammikuussa käyntiin kaudenavajaisbileillä ja rantateemalla opiskelijatila Kuppalassa. Helmikuussa järjestetään rusettiluistelut yhdessä Tason ja Kronoksen kanssa ja juhlistetaan laskiaista perinteisen laskiasriehan merkeissä Ullanlinnanmäellä. Sitsien eli akateemisten pöytäjuhlien kausi avataan maaliskuussa perinteisillä kaikkien Helsingin yliopiston historia-aineiden ainejärjestöjen yhteisillä sitseillä Pohjanhovissa. Polho toimii aktiivisesti mukana sitsien järjestelyissä. Kevään aikana tutustutaan historianopiskelijoiden lisäksi myös muihin Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoihin hallitusten välisessä konferensseissa. Tason kanssa tullaan helmikuun aikana järjestämään kahdenkeskinen hallitusten tapaamisilta. Uuden laitoksen ainejärjestöjen yhteistyö käynnistetään toden teolla laitosbileissä. Vappua  yhdessä muiden valtiotieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa. Lisäksi toukokuussa järjestetään Tason kanssa yhteiset kevätsitsit Alina-salissa.

Alkusyksystä järjestetään paljon erilaista toimintaa fuksien eli uusien opiskelijoiden integroimiseksi mukaan Polhon toimintaan. Perinteisesti fuksisyksyyn on kuulunut ainakin rentoja tutustumisiltoja, risteily, fuksiaiset ja saunailta. Viime syksynä mukaan otettiin myös alkoholiton pihapelipäivä, joka on tarkoitus järjestää myös tänä vuonna. Näissä yhteisissä tilaisuuksissa fukseilla on mahdollisuus tutustua helposti sekä toisiinsa että vanhempiin polholaisiin.

Syyskauden ellei koko vuoden ehdottomasti tärkein tapahtuma on 45 vuoden kunnioitettavaan ikään ehtineen Polhon vuosijuhlat, joita vietetään 16.10. Kerran viidessä vuodessa järjestettävän arvokkaan tilaisuuden järjestelyistä huolehtii Polhon hallituksen ohella myös erityinen vuosijuhlatoimikunta, jota vetää hallituksen vuosijuhlavirkailija Marika Poutiainen. Vuosijuhlien lisäksi loppuvuodesta järjestetään myös toinen loistokas juhla eli Polhon perinteinen Itsarisillis itsenäisyyspäivänä. Itsarisilliksen järjestelyt aloitetaan jo hyvissä ajoin keväällä. Polhon pikkujoulujen järjestelyistä ja ohjelmasta huolehtivat fuksit yhdessä Tason fuksien kanssa.

Juhla- ja virkistystoiminnan tavoitteena on olla mahdollisimman monipuolista. Edellä mainittujen tapahtumien lisäksi suunnitelmissa on vielä tämän vuoden aikana järjestää ainakin lautapeli-ilta, karaoke-ilta ja virkistys- ja urheilutoiminnan yhdistävää keilausta myöhemmin päätettävänä ajankohtana. Pyrimme kehittämään toimintaa koko ajan vastaamaan polholaisten toiveita –  hallitukselle voi aina esittää toiveita ja ideoita tapahtumien järjestämisestä. Yhtenä kätevänä kanavana toiveiden lähettämiseen toimii vuoden alussa perustettu Polho ry:n blogi. Blogin kautta toivomme tulevaisuutta koskevien ideoiden lisäksi saavamme myös palautetta menneistä tapahtumista. Tavoitteenamme on myös järjestää tapahtumissamme aktiviteetteja entistä enemmän, jotta virkistystoiminta ei keskittyisi niin vahvasti alkoholin piiriin.

Kulttuuritoiminta

Vuoden 2010 kulttuuritoiminnassa pyritään monipuolisuuteen tavoitteena mahdollisimman monen opiskelijan arjen virkistäminen ja elämysten tuottaminen.  Pyrkimyksenä on myös  rohkaista opiskelijoita monipuolisuuteen itsenäisinä kulttuurin kuluttajina.  Kaikki kulttuuritapahtumat suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Taso ry:n kanssa  kaikkia yhteiskuntahistorian osaston opiskelijoita varten. Kulttuurivastaava pyrkii osallistumaan myös HYY:n kulttuurivaliokunnan toimintaan.

Kulttuuritoimintaan kuuluvat oleellisena osana erilaiset vierailut esimerkiksi taidenäyttelyihin, teattereihin ja konsertteihin. Vierailuita ja tapahtumia järjestetään kerran kuukaudessa jokaista opiskelukuukautta kohden. Vuoden 2010 ekskursiot avaa perinteitä noudattaen valtiotieteellisen tiedekunnan speksi helmikuussa. Ekskursioiden suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon kaikkien opiskelijoiden ilmaisemat toiveet ja kiinnostuksen kohteet. Vierailuissa pyritään niin oppialaamme liittyvään tarjontaan kuin myös viihteellisempiinkin kulttuurin muotoihin. Suunnitelmissa on esimerkiksi mennä seuraamaan historiallista tai yhteiskunnallista teatteria ja tehdä museokäyntejä.  Kulttuuriohjelmaan tulee kuulumaan myös elokuvia ja mahdollisesti yhden päivän kestävä kulttuuriretki jollekin toiselle paikkakunnalle. Mahdollisuuksien mukaan suunnitelmissa on myös kutsua kirjailijavieraita kertomaan kirjailijan ammatista ja luovasta kirjoittamisesta vuonna 2009 käynnistyneeseen Kirjallisuutta & kahvia -keskustelutilaisuuteen. Opiskelijoiden kiinnostusta myös kiertävän kirjakerhon pyörittämiseen kartoitetaan. Kesälle olisi tarkoitus myös järjestää kulttuuritoimintaa suuntaamalla mahdollisesti Suomenlinnan kesäteatteriin.

Ekskursioiden lisäksi virikkeitä opiskeluun pyritään hakemaan myös osallistamalla opiskelijoita  omakohtaiseen taiteen tekemiseen. Toiminnan tarkoituksena on auttaa opiskelijoita löytämään oma persoonallinen luovuutensa ja  parantaa yhteisöllisyyttä opiskelijoiden keskuudessa. Toukokuussa järjestämme keskipäivästä yömyöhään kestävän kulttuuripäivän, eli perinteisen kulttuuribrunssin. Silloin kokoonnumme  kulttuuripiknikille, jonka jälkeen ilta jatkuu kulttuuritapahtumien merkeissä kaupungilla. Syksyllä järjestetään perinteiset Kulttuuri-iltamat, jossa opiskelijat saavat halutessaan esittää omaa taidettaan, myös spontaanisti.
Polholla on myös kirjasto, johon kuuluu parisensataa nidettä.  Kirjoja säilytetään yhteiskuntahistorian osastolla ja ne ovat lainattavissa jäsenistöllemme kulttuurivastaavan kautta.  Suhteellisen laaja kirjasto on syntynyt vuosien varrella useiden lahjoitusten kautta. Vuonna 2010 Polho ry:n kirjasto päivitetään ajan tasalle yhteistoimin muun hallituksen kanssa.
Vuonna 2005 Polhossa aloitettiin ns. historiikkiprojekti, jonka tarkoituksena on kerätä varoja  yhdistyksen historian perusteelliseksi tutkimiseksi ja siihen liittyvän kovakantisen kirjan julkaisemiseksi. Projekti tähtää vuoteen 2015, jolloin ainejärjestömme täyttää 50 vuotta.  Vuonna 2005 Polho ry:lle perustettiin historiikkitili, johon vuosittain kartutetaan rahaa. Vuonna 2010 historiikkiprojekti olisi tarkoitus käynnistää, jota varten myös Polhon jäsenarkisto tulisi päivittää ajan tasalle. Polhon arkiston sijaitsee yhteiskuntahistorian osaston tiloissa. Arkiston osia ei tulla vuoden 2010 aikana siirtämään HYY:n keskusarkistoon johtuen lähestyvästä historiikkiprojektista, joka toteutetaan vuonna 2015 Polhon 50-vuotispäivän kunniaksi. Kulttuurivastaava aloittaa yhdessä 1. opintovastaavan Mikko Virran kanssa arkiston järjestelemisen historiikkiprojektia silmällä pitäen.

Ympäristö

Polhon ympäristövastaavana toimii vuonna 2010 Teemu Antikainen. Yhdistys pyrkii ottamaan ympäristön mahdollisimman hyvin huomioon toiminnassaan. Käytännössä tämä ilmenee siten, että jätteiden syntymistä pyritään rajoittamaan kaikilla mahdollisilla tavoilla.  Hankimme esimerkiksi juomat aina kierrätettävissä pakkauksissa ja pyrimme hankkimaan käyttämämme tuotteet aina mahdollisimman vähin pakkaustarpein. Jätteet pyritään lajittelemaan mahdollisimman oikeaoppisesti.
Polhon tilaisuuksissa käytetään aina kestoastioita, mikäli se vain suinkin on mahdollista. Pyrimme suosimaan lähellä tuotettuja tuotteita tuontitavaran sijasta. Myös kotimaisia elintarvikkeita, luomu- ja reilun kaupan tuotteita on tarkoitus suosia ja pitää näkyvästi esillä.

Matkailutoiminnassamme pyrimme ottamaan ympäristön huomioon niin matkustustapa- kuin majoitusvaihtoehdoissa. Myös matkoilla pyrimme suosimaan paikallisesti tuotettua tavaraa. Syntyvän jätteen määrää pyritään kontrolloimaan ja lajittelu pyritään hoitamaan matkakohteen tarjoamien mahdollisuuksien mukaan.

Polhon toiminnassa otetaan myös paperinkulutus huomioon. Kokousten pöytäkirjoista tai esityslistoista ei tulosteta suuria määriä paperitulosteita. Lähes kaikki hallituksen keskinäinen kirjallinen kommunikaatio käydään sähköpostitse niin kuin myös järjestön tapahtumista tiedottaminen. Lisäksi ainejärjestömme lehden, Poleemin, painosmäärät pyritään pitämään sellaisella tasolla, että kaikille halukkaille löytyisi oma lehti, mutta lehtiä ei kuitenkaan jäisi kovin paljon ylimääräisiä. Poleemista julkaistaan myös verkkoversiota.

Järjestön ympäristövastaava huolehtii edellä mainittujen tavoitteiden toteutumisesta Polhon toiminnassa. Lisäksi hän pyrkii tiedottamaan HYY:n ympäristötoiminnasta ja osallistumaan HYY:n ympäristövaliokunnan toimintaan sekä kannustamaan opiskelijoita noudattamaan ympäristöystävällisiä elämäntapoja ja periaatteita.

Urheilutoiminta

Polho ry:n urheiluvastaavana vuonna 2010 toimii Essi Koskinen. Urheilutoiminta Polho ry:ssä on ollut edellisvuosina varsin aktiivista ja vuonna 2010 päätavoite on tämän virkeän toiminnan säilyttäminen ja kehittäminen. Perinteisten ja hyviksi koettujen linjojen lisäksi suunnitteilla on uusiakin tapahtumia.

Polho ry:n ja Taso ry:n yhteinen jalkapallo- ja futsaljoukkue FC Real Torspo jatkaa toimintaa managerinsa Toivo Martikaisen johdolla. Edellisvuosien tapaan tarkoitus on osallistua yliopiston jalkapallo- ja futsalsarjoihin ja -turnauksiin. Torspo on tarkoitettu kaikille yhteiskuntahistorian opiskelijoille ja harjoituksia järjestetään viikoittain läpi lukuvuoden. Joukkue on kahminut useita turnausvoittoja ja finaalipaikkoja yliopiston jalkapallo- ja futsalkilpailuissa. Urheiluvastaava toimii yhteyshenkilönä Torspon ja Polhon välillä.

Perinteinen yhissähly kokoaa lauantaisin innokkaita yhteiskuntahistorian opiskelijoita pelailemaan Yliopistoliikunnan tiloihin, ja jo alkukevään aikana osanottajamäärä on ollut varsin mukava. Uudet pelaajat ovat kuitenkin tervetulleita hikoilemaan rennossa seurassa!  Vaikka yhissähly on nimenomaan rentoa liikuntatoimintaa, johon kaikki voivat taitotasoon katsomatta osallistua, osallistunee Polho ry ja Taso ry Kannunvalajien sählyturnaukseen, mikäli tällainen vuonna 2010 järjestetään.
PoJu on vuonna 2007 perustettu poliittisen historian oma juoksukerho. Yhteislenkkeily on toteutunut vaihtelevalla menestyksellä ja vuonna 2010 PoJu:n toiminnan herättelyä pohditaan. Mikäli innokkaita osanottajia yhteislenkkeilyyn löytyy, juoksukerho aloittanee toimintansa kevään aikana.
Talviliikuntaa on tarkoitus harrastaa ainakin ystävänpäivänä rusettiluistelun merkeissä. Toiveena on esitetty myös jääpalloilua ja suunnitteilla onkin jääpalloilupäivä Brahen kentällä helmi- maaliskuun aikana. Keväälle on suunnitteilla myös yhteistyössä ekskursio keilaradalle. Myös muuta virkistystoimintaa kuten pihapelejä on tarkoitus järjestää kevään kuluessa.
Virkistys- ja urheilutoiminnan tiimoilta tehdään yhteistyötä sisarjärjestöjen urheiluvastaavien kanssa ja yhteydenpito pyritään pitämään tiiviinä. Oman urheilutoiminnan lisäksi on tarkoitus osallistua mahdollisiin Kannunvalajien ja Yliopistoliikunnan järjestämiin liikuntatapahtumiin ja -ekskursioihin.

Tiedettä ja kaljaa –tapahtumat

Polhon hallitus järjestää vuoden 2009 aikana vähintään viisi tiedettä & kaljaa -keskustelutilaisuutta. Vapaamuotoinen keskustelu rakentuu illan vieraan ja hänen erikoisalansa ympärille. Tilaisuuksista kaksi tai kolme pidetään kevätlukukaudella ja kolme syyslukukaudella.
Vieraiksi pyydetään ajankohtaisia tai poliittiseen historiaan liittyviä yhteiskunnallisia vaikuttajia sekä tutkijoiden, toimittajien, politiikan, kulttuurin että talouselämän piiristä. Järjestämisestä vastaa koko Polhon hallitus, mutta erityisesti 1. opintovastaava Mikko Virta ja T&K -virkailijat Antti Korhonen ja Toivo Martikainen.

Poleemi

Poleemi on Polho ry:n laadukas lehti, joka on ilmestynyt vuodesta 1975 lähtien. Lehden tavoitteena on käsitellä ennakkoluulottomasti ja asiantuntevasti ajankohtaisia yliopistoon, yhteiskuntaan ja historiantutkimukseen liittyviä teemoja sekä tarjota opiskelijoille foorumi julkaista historia-aiheisia artikkeleita ja harjoitella tieteellistä kirjoittamista. Poleemia lukevat laajalti sekä yhteiskuntahistorian laitoksen ja muut valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijat että myös poliittisen historian oppiaineesta valmistuneet alumnit. Poleemi ilmestyy normaalisti neljästi vuodessa, mutta vuonna 2010 ilmestyy vielä viides,  yksinomaan vuosijuhlille omistettu numero. Poleemi uudistuu vuonna 2010 siten, että lehtiä ei enää sidota perinteen mukaan sisältöä rajoittaviin kansiteemoihin. Päätoimittajuus on jaettu viiden henkilön kesken tänä vuonna. Tavoitteena on pitää Poleemi viimevuotisella laadukkaan monipuolisella ja luettavalla tasolla ja kannustaa myös uusia opiskelijoita kirjoittamaan artikkeleita. Vuonna 2010 Poleemin tiedotukseen ja markkinointiin panostetaan aikaisempaa enemmän. Vuosijuhlanumeroon yritetään kerätä erityisen runsaasti mainoksia vuosijuhlatoimikunnan toimesta; näiden mainosten tuotto käytetään vuosijuhlien järjestämisen kuluihin. Aikaisempien vuosien tapaan Poleemia lähetetään myös kollegajärjestöille ympäri Suomea. Poleemin päätoimitus tuntee vastuunsa tulevien sukupolvien lähdeaineistomateriaalin riittävyydestä ja toimittaa lehden numeroista arkistokappaleet Opiskelijakirjastoon.
Poleemi ilmestyy vuonna 2010 yhteensä viisi kertaa; kaksi kertaa keväällä ja kolme syksyllä; kukin numero on noin 36-sivuinen, lukuun ottamatta suppeampaa vuosijuhlaliitettä.  Poleemi ottaa painopaikan valinnassa huomioon erityisesti hinnat ja ympäristötekijät. Painosmäärissä huomioimme ympäristönäkökohdat, ja toimituskunta pyrkii myös varmistamaan, että kaikki lehden numerot löytävät lukijansa. Poleemi on paitsi sisällöltään myös painoteknisesti laadukas lehti, ja sen painokustannukset vievät huomattavan osan Polho ry:n varoista. Kustannuksia pyritään pienentämään hakemalla HYY:n järjestölehtitukea ja myymällä mainostilaa. Ensisijaisesti lehdessä halutaan kuitenkin antaa tilaa opiskelijoiden tuottamalle materiaalille, ja järjestölehtituki on siten Poleemille elinehto, jotta lehden laadusta ja kattavuudesta ei jouduta tinkimään.

Leave a Reply