Historiankirjoituksen historia

Georg G. Iggers: Historiography in the twentieth century. From Scientific Objectivity to Postmodern Challenge

 • Iggers esittää kirjassaan, marxilaisella teorialla olleen vaikutusta läntiseen historiantutkimukseen 1960- ja 70-luvuilla. Kerro esimerkein, esimerkiksi 2-3 tutkijaa esitellen millaisia vaikutuksia marxismilla tuona ajanjaksona oli.
 • Miksi 1990-luvun alussa väitettiin historian ja historiantutkimuksen tulleen päätepisteeseensä ja keiden toimeta väitteitä esitettiin? (Historiography od the 20th Century)
 • Mitä uutta ns. History Workshop -liike toi historiantutkimukseen?
 • Esittele omalta kannaltasi kiinnostava jokin viime vuosikymmeninä ”perinteistä” historiantutkimusta haastanut uusi tutkimussuuntaus.
 • Millaista tutkimusta harjoittivat historiallisen yhteiskuntatieteiden edustajat
  (historical social science)?
 • Saksalainen historismi (historicism) klassisen historiantutkimuksen mallina.
 • Compare the theoretical approaches of the French Annalists and West German historical social science; their similarities and differences.
 • Mistä syystä marxismi sai niin vahvan aseman toisen maailmansodan jälkeen suurten länsimaiden historiantutkimuksessa?
 • Mitä toisen maailmansodan jälkeen syntyneitä koulukuntia voidaan kutsua rakennehistoriallisiksi näkökulmiksi? Esittele vähintään kaksi ja perustele valintojasi lyhyesti
 • Arvioi ja vertaile Bentleyn ja Iggersin näkemyksiä postmodernismista ja sen vaikutuksesta historiantutkimukseen
 • Millaisia erilaisia historiantutkimuksen lähestymistapoja Georg G. Iggers sisällyttää siihen, mitä hän kutsuu “postmodernin haasteeksi”?

Pauli Kettunen: Politiikan menneisyys ja poliittinen historia, teoksessa Pekka Ahtiainen et al. (toim): Historia nyt. Näkemyksiä suomalaisesta historiantutkimuksesta, s. 163-207

 • Kahden Kettusen artikkelin pohjalta, mikä on merittävin/silmiinpistävin muutos mikä on tapahtunut suomalaisessa historiantutkimuksessa 1990-2003?
 • Kettunen käsitteli väliotsikon ”Elämäntahtoinen ajopuu” yhteydessä
  sodanjälkeistä historioitsija Arvi Korhosta ja hänen työtään. Mitä termillä tarkemmin ottaen tarkoitetaan?
 • Miten kysymyksenasettelu ja lähestymistavat kehittyivät 1960-luvulla poliittis-historiallisessa tutkimuksessa?

Juhani Mylly: Kansallinen projekti. Historiankirjoitus ja politiikka autonomisessa Suomessa

 • Mitkä olivat suomalaisen historiantutkimuksen kolme suurvaihetta autonomian aikana Myllyn mukaan?
 • Kuka valvoi suomalaista historiankirjoitusta autonomiakauden alussa ja miten valvonta tapahtui?
 • Oliko autonominen Suomi kulttuurikansakunta vai valtiokansakunta Juhani Myllyn mukaan? (Kansallinen projekti)
 • Miten suomalaiset historioitsijat sopeutuivat Nikolai II:n aikana
  harjoitettuun sensuuripolitiikkaan?
 • Millä tavalla 1808-1809 sota vaikutti Myllyn mukaan historiantutkimuksen ja kaunokirjallisuuden kautta kansalliseen historiatietoisuuten.
 • Millaista oli historiankirjoitus Suomen Sodasta 1808-09 heti sotaa seuranneina vuosina?
 • Yliopiston asema Bobrikovin kenraalikuvernöörikaudella
 • Miten suomenruotsalaisen historiankirjoituksen linjat poikkesivat suomenkielisestä historiankirjoituksesta autonomiakauden lopulla? Pääpiirteinen selvitys riittää
 • Suomalainen nationalismi yleiseurooppalaisessa kontekstissa.
 • Miten 1800- ja 1900-luvun vaihteen poliittiset ja yhteiskunnalliset muutokset näkyivät tuolloisen suomalaisen historiantutkimuksen ongelmanasetteluissa?

Laura Lee Downs: Writing Gender History (218 s.)

 • Miten miehet ja maskuliinisuus näkyivät sukupuolihistoriassa Laura Lee Downsin mukaan?
 • Miten miehet on tuotu sukupuolihistoriaan?

Michael Bentley: Modern Historiography: An Introduction (200 s.) Routledg

 • Arvioi ja vertaile Bentleyn ja Iggersin näkemyksiä postmodernismista ja sen vaikutuksesta historiantutkimukseen.
 • Valistuksen ja romantiikan merkitys historiantutkimuksen kehitykselle Michael Bentleyn mukaan?