Johdatus yhteiskunnallisen muutoksentutkimukseen I


(Seuraavat kysymykset vanhaan kurssiin Yhteiskuntahistorian johdantokurssi)


Sosiaalihistoria:

 • Miten ns. uudet historiat 1970- ja 1980-luvulla uudistivat lukemisen
  sosiaalihistoriaa?
 • Erot ”uuden” ja ”vanhan” mikrohistorian välillä?
 • Millainen on makro-ote historiantutkimuksessa? Kerro muutamia esimerkkejä!
 • Määrittele lyhyesti immanuel wallersteinin maailmanjärjestelmäteoria ja sen eri osat.
 • Miten sosiaalihistorian tutkimus on kehittynyt viimeisen sadan vuoden aikana
 • Määrittele lyhyesti Immanuel Wallersteinin maailmanjärjestelmäteorian peruskäsitteet.
 • Mitä tarkoitetaan ”hullulla vuodella” (tai hulluuden hetkellä)?

Taloushistoria:

 • Orjuus ja mittaava historiantutkimus.
 • Robert Fogel ja mittaava historiantutkimus (kliometria)
 • Mitä on kliometria, millaisessa tutkimusympäristössä se kehittyi ja miksi? Miten sitä on kritisoitu?
 • Miten Douglass C. North on määritellyt taloudelliset instituutiot?
 • Miten taloudellista kasvua on tutkittu toisen maailmansodan jälkeen?
 • Mitä kleiometria (cliometrics) on ja miten sitä on arvosteltu?
 • Milloin ja miten taloudellisesta kasvusta tuli taloushistorian keskeinen tutkimusaihe?

Poliittinen historia:

 • Miten historiantutkimus on selittänyt kansakuntien muodostumista? Esittele ja vertaile joitakin yleisiä selitysmalleja.
 • Millä eri tavoin kansallisvaltio on ollut keskeinen historiantutkimukselle?
 • Mitä historiantutkimuksessa tarkoittavat lähde ja lähdekritiikki?
 • Miten historiakulttuuri ja historiapolitiikka voidaan määritellä ja miten luonnehtisit niiden keskinäisiä eroja?
 • Millaisista ilmiöistä politisoinnin ja epäpolitisoinnin tutkijat ovat kiinnostuneet
 • Selvitä yleispiirtein muutoksia ja vaihteluita siinä, miten politiikka on ymmärretty historiantutkimuksen kohdealueena.
 • Selvitä pääpiirteittäin nationalismin tutkimuksen erillaisia teoreettisia lähestymistapoja.