Käsitehistoria

Albert O. Hirschman: The Rhetorics of Reaction

  •  Selvitä pääpiirtein Albert O. Hirschmanin käyttämän käsitteen ”reaction” historiallista sisältöä. Millaisiin poliittisiin argumentointitapoihin hän tällä käsitteellä viittaa? Millaisten kysymysten yhteydessä nämä argumentointitavat kehittyivät 1800-luvulla?
  • Matti Hyvärinen et al. (toim.): Käsitteet liikkeessä. Suomen poliittisen kulttuurin käsitehistoria (vastaa kahta kirjaa)
  • Pohdi valtiollisen ja poliittisen suhdetta suomen kielessä 1800- ja 1900-luvuilla JA Minkälaisia poliittisia merkityksiä kansa-sanalla oli Suomessa 1800-luvulla
  • Arvioi suomalaisen ”kansa”-käsitteen 1800-luvulla saamia poliittisa merkityksiä niiden kansallisten erityispiireiden kannalta.

Reinhart Koselleck: Futures past. On the semantics of historical time

Melvin Richter: The History of Political and Social Concepts. A Critical Introduction

  •  Vertaile saksankielisiä ja englanninkielisiä käsitehistorioitsijoita.
  • Reinhart Koselleck ja Quentin Skinner ovat käsitehistoriallisesen politiikantutkimuksen merkittäviä edustajia. Miten heidän lähestymistapansa Melvin Richterin mukaan eroavat toisistaan?

Jussi Kurunmäki & Johan Strang (ed.): Rhetoric of Nordic Democracy

  •  Miksi Suomi on luettu pohjoismaisten demokratioiden joukkoon?

Quentin Skinner: Visions of Politics Volume 1