Tutkimuskurssin valmistava tentti

Jorma Kalela: Historiantutkimus ja historia
Pertti Alasuutari: Laadullinen tutkimus (3. uud. p. tai uudempi)
Craig Calhoun: Nationalism
John S. Dryzek: The Politics of the Earth. Environmental discourses
Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila: Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfilosofia
Anu Kantola, Inka Moring, Esa Väliverronen (toim.): Media-analyysi: tekstistä tulkintaan
Outi Fingeroos – Riina Haanpää, Anne Heimo – Ulla Maija Peltonen (toim.): Muistitietotutkimus. Metodologisia kysymyksiä (2006)
Kari Palonen ja Hilkka Summa (toim.): Pelkkää retoriikkaa. Tutkimuksen ja politiikan retoriikat
Kaj Ilmonen, Martti Siisiäinen (toim.): Uudet ja vanhat liikkeet
Chris Brown & Kirsten Ainley: Understanding International Relations (4. edition)
Marianne Liljeström (toim.): Feministinen tietäminen: Keskustelua metodologiasta
Steven Lukes: Power. A radical view (2. edition)
Juho Saari (toim.): Historiallinen käänne. Johdatus pitkän aikavälin historian tutkimukseen
Ruth Wodak & Michael Meyer (toim.): Methods of Critical Discourse Analysis
Lynn Abrams: Oral History Theory (UUSI)
Jokinen, Arja; Juhila, Kirsi; Suoninen, Eero: Diskurssianalyysi liikkeessä