Opinto-opas 2011-2013

Linkki oppaaseen 2011-2013

Opas 1.8.2011-31.5.2013 

PSYKIATRIA / PSYKIATRIAN RUNKOKOULUTUS

Tavoitteet

Aikuispsykiatrian erikoislääkärikoulutuksen tavoitteena on antaa erikoistuvalle valmiudet erikoisalansa tehtäviin, moniammatilliseen työhön, ammattitaidon ylläpitämiseen, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä toimimiseen ja perehdyttää tieteelliseen tietoon. Runkokoulutuksen opetussisällöt on merkitty tähdellä.

 • Perustiedot elämänkaaresta; lapsuuden, nuoruuden, aikuisuuden ja vanhuuden psyykkinen kehitys*
 • Psykiatriaan tarvittavat perustiedot neurobiologiasta*
 • Psykiatrinen diagnostiikka ja häiriöiden luokittelu, standardoidut psykiatriset arviot*
 • Psykiatrinen lääkehoito*
 • Perusvalmius akuutissa psykiatriassa ja päivystyksessä*
 • Perustiedot psykiatriaan liittyvästä lainsäädännöstä*
 • Psykoterapian perusteet
 • Tuntea riittävän laajasti psykologiset, biologiset ja fysiologiset tutkimusmenetelmät
 • Työryhmää johtaminen
 • Moniammatillinen yhteistyö
 • Ennaltaehkäisy
 • Tieteelliset menetelmät
 • Tunnettava psykiatriaan liittyvä lainsäädäntö ja osattava asiantuntijalausunnot
 • Psykiatrinen (sosiaalinen) kuntoutus
 • Orgaaniset psykiatriset häiriöt ja niiden hoito
 • Skitsofreeniset ja paranoidiset psykoosit ja niiden hoito
 • Muut psykoosit ja niiden hoito
 • Mielialahäiriöt ja niiden hoito
 • Ahdistuneisuushäiriöt ja niiden hoito
 • Somatoformiset ja somatisaatiohäiriöt ja niiden hoito; psykosomatiikka
 • Syömishäiriöt ja niiden hoito
 • Persoonallisuushäiriöt ja niiden hoito
 • Sukupuoli- ja seksuaalihäiriöt
 • Unihäiriöt
 • Itsetuhokäyttäytyminen
 • Psykiatriset kriisit ja niiden hoito
 • Addiktiopsykiatria: alkoholin ja lääkkeiden liikakäyttö, huumeet
 • Kehitysvammapsykiatria
 • Psykiatrian alan etiikka
 • Psykiatrinen hoitojärjestelmä, sen toiminta ja sen hallinto
 • Psykiatrisen työryhmän johtaminen ja työryhmässä työskentely
 • Psykiatrinen hoitosuhde ja sen ongelmat
 • Psykiatrisen hoidon ja hoitojärjestelmän laadun arviointi ja laatukriteerit

Koulutukseen hakeutuminen
Aikuispsykiatrian erikoistumiskoulutus voi alkaa lääketieteen lisensiaattitutkinnon jälkeen. Hakijan aikaisempi kokemus ja tieteelliset ansiot lasketaan hyväksi.

KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE

Koulutusohjelman kokonaispituus on 6 vuotta, josta vähintään puolet tulee suorittaa yliopistosairaalan ulkopuolella. Yliopistosairaalan ulkopuolisiin koulutuspaikkoihin voidaan katsoa kuuluvaksi sellaiset terveydenhuollon toimintayksiköt, jotka on liitetty yliopistosairaalaan 1.1.2000 tai sen jälkeen (Jorvin ja Peijaksen sairaalat sekä eräät Psykiatriakeskuksen yksiköt).
Erikoistumistutkinnon suorittamista koskevat säännöt on koottu tiedekuntaneuvoston vahvistamiin pysyväismääräyksiin (tutkintosääntö). Erikoistuvan tulee tutustua pysyväismääräyksiin, jotka löytyvät opinto-oppaan alusta.
Terveyskeskuspalvelu (9 kk)
Tavoitteena on ymmärtää perusterveydenhuollon merkitys ja mahdollisuudet oman erikoisalan potilaiden tunnistamisessa, hoitoon ohjauksessa ja jatkohoidossa. Jakson suorittamiseksi tulee opinto-oikeus erikoislääkäritutkintoon olla voimassa. Koulutus tulee suorittaa yliopiston hyväksymässä terveyskeskuksessa, joka täyttää koulutuspaikalle asetetut laatukriteerit.

Erikoistuvan tulee tarkistaa erikoislääkärikoulutuksen pysyväismääräyksistä tarkemmat
terveyskeskuspalvelun suorittamisen ohjeet. Tarkennetut ohjeet koskettavat terveyskeskuspalvelua, joka suoritetaan 1.8.2011 lähtien. Palvelun hyväksyy yleislääketieteen oppiala.

Koulutusterveyskeskukset 
Runkokoulutus (1 v 3 kk)
Aikuispsykiatriassa runkokoulutus rakentuu seuraavasti:

6 kk palvelu akuutissa aikuispsykiatriassa

9 kk jotakin psykiatrian erikoisalaa, aikuis-, lasten-, nuoriso- ja/tai oikeuspsykiatriaa.

Yhteinen runko-osa suoritetaan pääsääntöisesti yliopistosairaalan ulkopuolisissa koulutuspaikoissa ja ennen eriytyvää koulutusta.

Runkokoulutuksen sisältö:
Koulutusohjelman tulee sisältää vähintään 6 kk palvelua akuutissa aikuispsykiatriassa ja vähintään 12 kk psykiatrian alojen päivystystä. Muun psykiatrisen palvelun tulee sisältää sellaista psykiatrista palvelua, joka vastuuhenkilön hyväksymänä vastaa koulutuksellisia päämääriä. Runkokoulutuksen aikana järjestetään erikoistuvalle koulutusta, joka sisältää sekä aikuis-, lasten-, nuoriso- ja oikeuspsykiatriaa. Tämä tapahtuu yhteistyössä psykiatrian eri alojen kanssa. Runkokoulutuksen tavoitteet ja palvelut kirjataan lokikirjaan.

Eriytyvä koulutus (4 v)

Eriytyvä koulutus tapahtuu yliopistollisessa sairaalassa ja/tai sovituissa yliopistosairaalan ulkopuolisissa koulutuspaikoissa. Palvelua yliopistollisessa sairaalassa vaaditaan 1–2 vuotta riippuen ulkopuolisten koulutuspaikkojen koulutusoikeuksien pituudesta. Muu eriytyvä koulutus voidaan suorittaa muussa psykiatrisessa sairaalassa tai psykiatrisessa avohoitopisteessä, jossa on riittävä koulutus ja työnohjaus. Koulutusohjelman ja palvelun tulee olla vastuuhenkilön hyväksymiä.

Koulutuksen sisältö:

Aikuispsykiatriassa eriytyvä koulutus on 3–4 vuotta aikuispsykiatriassa ja 0–12 kk jollakin muulla psykiatrian erikoisalalla. Eriytyvään koulutukseen voi sisältyä enintään 6 kk erikoisalaa koskeva, päätoiminen tutkimustyö ja soveltuvin osin 6 kk palvelua muulla kliinisellä erikoisalalla (pediatria, neurologia, sisätaudit).

Toimipaikkakoulutuksen ja teoreettisen koulutukset tavoitteet on esitetty kohdassa tavoitteet. Yksityiskohtainen koulutuksen seuraaminen tapahtuu lokikirjan avulla, jossa on eriteltynä sekä kliinisen että teoreettisen koulutuksen sisällöt ja niiden toteutuminen.

Toimipaikkakoulutus
Käytännön työtä täydentävät säännölliset ohjatut toimipaikkakoulutustilaisuudet, joiden tarkoituksena on syventää tietämystä erikoisalasta. Toimipaikkakoulutusta järjestetään 2–5 tuntia viikossa.

Koulutussairaalat ja kouluttajat löytyvät tiedekunnan ylläpitämästä koulutuspaikkarekisteristä.

Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus (40+40 tuntia)
Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen määrä on aikuispsykiatriassa 80 tuntia. Näistä tunneista suoritetaan runkokoulutuksen aikana 40 tuntia, ja eriytyvän koulutuksen aikana 40 tuntia. Teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi voidaan hyväksyä yliopistojen, Suomen Psykiatri-yhdistyksen Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen, Suomen Nuorisopsykiatriyhdistyksen, ja muiden tieteellisten seurojen koulutustilaisuudet sekä alaa koskevat ulkomaalaiset ja kansainväliset kokoukset ja kongressit, jotka käsittelevät psykiatriaa.

Lähijohtajakoulutus (30 opintopistettä)
Koulutuksen rungon muodostaa johtamisportfolio, johon kirjataan henkilökohtaiset tavoitteet, omat havainnot työpaikalta ja siihen liittyvä pohdinta, merkinnät tapaamisista ohjaajien kanssa, kerätty palaute sekä koulutusohjelman mukaiset tehtävät ja opintosuoritteet. Koulutukseen kuuluu kaikille erikoisaloille yhteisiä lähiopetuspäiviä (6 op), valinnaisia opintoja (2 op). Perusterveydenhuollon lisäkoulutukseen (nyk. yleislääketieteen erityiskoulutus) sisältyvä 16 tunnin teoreettinen hallinnon koulutus hyväksiluetaan johtamiskoulutuksen lähiopetuspäiviin (=2 op). Koulutukseen kuuluu lisäksi itsenäisten kehittymistehtävien laadinta ja kirjallisuusosio. Koulutuksen voi suorittaa 2-6 vuoden aikana. 10 lähiopetuspäivää = 10 op Kehittymistehtävät 10 op Kirjallisuustehtävät 5 op
Portfolio 5 op

Johtamiskoulutus on pakollinen erikoistuville, jotka saavat opinto-oikeuden 1.8.2009 alkaen. Huom: Johtamiskoulutus ei kuitenkaan koske niitä erikoistuvia, joilla on jo voimassa oleva opinto-oikeus erikoistumiskoulutukseen joka on myönnetty ennen 1.8.2009, ja jotka vaihtavat erikoisalaa 1.8.2009 jälkeen. Heillä vaatimuksena on hallinnollinen koulutus (20 h), joihin liittyvät vaatimukset voit tarkistaa oppaasta 2007-2009, kohta teoreettinen koulutus.

Oppimisprosessin seuranta ja arvioinnin välineet
Koulutus sisältää ja edellyttää lähikouluttajan säännöllistä ohjausta yleensä viikon, vähintään kahden viikon välein. Tapaamisissa seurataan erikoistuvan kliinisen työn ja koulutuksen toteutumista sekä erikoistuvan edistymistä.

Koulutuksen vastuuhenkilö seuraa erikoistuvan oppimisprosessia vuosittain. Lokikirjan pohjalta tarkastellaan koulutuksen etenemistä: kliinistä työtä, taitojen kehittymistä, teoreettista osaamista ja erikoistuvan asennoitumista potilaisiin, potilaiden omaisiin, työtovereihin, kykyä moniammatilliseen työskentelyyn sekä hallinnollisiin ja johtamistehtäviin.

Valtakunnallinen kuulustelu
Valtakunnallisen erikoislääkärikuulustelun kuulusteluvaatimukset on koottu erilliseen tiedostoon, joka löytyy Kuulustelussa noudatetaan aina viimeisimpiä kuulusteluvaatimuksia, riippumatta siitä minä vuonna
erikoistuja on opinto-oikeutensa saanut.

Vastaa