Opinto-opas 2015-2017

PSYKIATRIAN RUNKO- JA ERIYTYVÄ KOULUTUS

Vastuuhenkilöt:

Psykiatrian erikoisalojen runkokoulutus Prof. Erkki Isometsä Puh. (09) 471 63728, erkki.isometsa@hus.fi

Psykiatrian eriytyvä koulutus Prof. Tiina Paunio Puh. (09) 471 63734 tiina.paunio@hus.fi Osoite: Psykiatriakeskus, Välskärinkatu 12, PL 590, 00029 HUS

Tavoitteet

Psykiatrian erikoislääkärikoulutuksen tavoitteena on antaa erikoistuvalle valmiudet erikoisalansa tehtäviin, moniammatilliseen työhön, ammattitaidon ylläpitämiseen, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä toimimiseen ja perehdyttää tieteelliseen tietoon. Koulutus muodostaa kattavan kokonaisuuden käsittäen psykiatrian tieteelliset perusteet, potilaan tutkimisen, diagnosoinnin ja hoidon edellyttämät taidot sekä psykiatrisen hoitojärjestelmän perusteet. Koulutus toteutetaan v. 2015 säädetyn erikoislääkäriasetuksen mukaisesti. Sovellamme tavoitteiden asettelussa eurooppalaisen UEMS:n ohjeita ja tiedolliset ja taidolliset  oppimisen sisällöt on määritetty ydinainesanalyyseissä.

Koulutukseen hakeutuminen ja koulutusohjelman rakenne

Psykiatrian erikoistumiskoulutus voi alkaa lääketieteen lisensiaattitutkinnon jälkeen. Hakijan aikaisempi kokemus ja tieteelliset ansiot lasketaan hyväksi. Koulutusohjelman kokonaispituus on 6 vuotta. Kliininen palvelu koostuu terveyskeskuspalvelusta, runkokoulutuksesta ja eriytyvästä koulutuksesta. Palvelujen muodostaman kokonaisuuden tulee olla riittävän monipuolinen ja toteutua pääsääntöisesti siten, että palvelua yhdessä yksikössä on 6-12 kk. Koulutusohjelman kokonaispituus on 6 vuotta, josta vähintään puolet tulee suorittaa yliopistosairaalan ulkopuolella. Yliopistosairaalan ulkopuolisiin koulutuspaikkoihin voidaan katsoa kuuluvaksi sellaiset terveydenhuollon toimintayksiköt, jotka on liitetty yliopistosairaalaan 1.1.2000 tai sen jälkeen (Jorvin ja Peijaksen sairaalat). Palvelukokonaisuuden tulee sisältää vähintään yhteensä 18 kk osastopalvelua, 24 kk väestövastuullista avohoidon palvelua ja 12 kk psykiatrian alojen päivystystä.

Teoreettinen koulutus käsittää Helsingin yliopiston psykiatrian osaston omat tieteelliset seminaarisarjat sekä muun teoreettisen, esimerkiksi tieteellisten seurojen ja tieteellisten kongressien, koulutuksen.

Vähintään puolet kliinisestä palvelusta tulee suorittaa yliopistosairaalan ulkopuolella. Erikoistumiskoulutuksen suorittamista koskevat säännöt on koottu tiedekuntaneuvoston vahvistamiin pysyväismääräyksiin. Erikoistuvan tulee tutustua pysyväismääräyksiin, jotka löytyvät opinto-oppaan alusta tai www.med.helsinki.fi. 

Terveyskeskuspalvelu (9 kk) Tavoitteena on ymmärtää perusterveydenhuollon merkitys ja mahdollisuudet oman erikoisalan potilaiden tunnistamisessa, hoitoon ohjauksessa ja jatkohoidossa. Terveyskeskuspalvelun laaja-alaisuus ja monipuolisuus tulee toteutua 9 kuukauden aikana. Lääkärin tulee perehtyä vähintään neljään terveyskeskuksen toiminta-alueeseen, kuten terveyskeskuksen ajanvarausvastaanottoon (vähintään 3 kk), lastenneuvolan sekä äitiysneuvolan toimintaan, kotisairaanhoitoon, päiväpäivystykseen, vuodeosastotoimintaan, mielenterveystyöhön sekä vanhainkodin ja palvelutalon toimintaan. Päiväpäivystystä ja vuodeosastotoimintaa hyväksytään yhteensä korkeintaan 3 kk. Palvelun sisältö selvitetään ohjaajan antamalla koulutustodistuksella. Erikoistuvan tulee tarkistaa erikoislääkärikoulutuksen pysyväismääräyksistä ja yleislääketieteen oppialan sivuilta www.yle.helsinki.fi tarkemmat terveyskeskuspalvelun suorittamisen ohjeet. Tarkennetut ohjeet kos- 142 kettavat terveyskeskuspalvelua, joka suoritetaan 1.8.2011 lähtien. Jakson suorittamiseksi tulee opinto-oikeus erikoislääkäritutkintoon olla voimassa. Koulutus tulee suorittaa yliopiston hyväksymässä terveyskeskuksessa, joka täyttää koulutuspaikalle asetetut laatukriteerit. Välipäätös terveyskeskuspalvelun hyväksymisestä haetaan yleislääketieteen oppialalta. Tarkemmat terveyskeskuspalvelun ohjeet ja lokikirja löytyvät www.yle.helsinki.fi.  Koulutusterveyskeskukset löytyvät: www.yle.helsinki.fi.

Runkokoulutus (1 v 3 kk) Psykiatriassa runkokoulutus rakentuu seuraavasti: 6 kk palvelu akuutissa aikuispsykiatriassa ja 9 kk jotakin psykiatrian erikoisalaa, eli psykiatriaa, lasten- nuoriso- ja/tai oikeuspsykiatriaa. Yhteinen runko-osa suoritetaan pääsääntöisesti yliopistosairaalan ulkopuolisissa koulutuspaikoissa ja ennen eriytyvää koulutusta. Runkokoulutuksen sisältö: Koulutusohjelman tulee sisältää vähintään 6 kk palvelua akuutissa aikuispsykiatriassa sisältäen akuutisti sairaiden potilaiden hoitoa. Muun psykiatrisen palvelun tulee sisältää sellaista psykiatrista palvelua, joka vastuuhenkilön hyväksymänä vastaa koulutuksellisia päämääriä. Runkokoulutuksen aikana järjestetään erikoistuvalle teoreettista koulutusta, joka sisältää sekä aikuis-, lasten-, nuoriso- ja oikeuspsykiatriaa. Tämä tapahtuu yhteistyössä psykiatrian eri alojen kanssa. Runkovaiheen päätteeksi suoritetaan monivalintatentti.

Eriytyvä koulutus (4 v) Eriytyvä koulutus tapahtuu yliopistollisessa sairaalassa ja/tai sovituissa yliopistosairaalan ulkopuolisissa koulutuspaikoissa. Palvelua yliopistollisessa sairaalassa vaaditaan 1–2 vuotta riippuen ulkopuolisten koulutuspaikkojen koulutusoikeuksien pituudesta. Muu eriytyvä koulutus voidaan suorittaa muussa psykiatrisessa sairaalassa tai psykiatrisessa avohoitopisteessä, jossa on riittävä koulutus ja työnohjaus. Koulutusohjelman ja palvelun tulee olla vastuuhenkilön hyväksymiä.

Eriytyvän koulutuksen sisältö: Psykiatriassa eriytyvä koulutus on 3–4 vuotta aikuispsykiatriassa ja 0–12 kk jollakin muulla psykiatrian erikoisalalla. Eriytyvään koulutukseen voi sisältyä 6 kk erikoisalaa koskeva päätoiminen tutkimustyö (12 kk, mikäli tutkimustyö kehittää psykiatrian alan kliinisiä taitoja) ja soveltuvin osin 6 kk palvelua muulla kliinisellä erikoisalalla (esim. neurologia, kliininen neurofysiologia, lastenneurologia, sisätaudit, työterveyshuolto, geriatria).

Työnohjaus Viikoittain tapahtuvan kliinisen lähiohjauksen lisäksi koulutuksen tulee sisältää vähintään 2 vuotta toimipisteen ulkopuolella tapahtuvaa säännöllistä työnohjausta.

Toimipaikkakoulutus Käytännön työtä täydentävät säännölliset ohjatut toimipaikkakoulutustilaisuudet, joiden tarkoituksena on syventää tietämystä erikoisalasta. Toimipaikkakoulutusta järjestetään 2–5 tuntia viikossa.

Koulutussairaalat ja kouluttajat löytyvät tiedekunnan ylläpitämästä koulutuspaikkarekisteristä: www.med.helsinki.fi.

Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus (40+40 tuntia) Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen määrä on aikuispsykiatriassa 80 tuntia. Näistä tunneista suoritetaan runkokoulutuksen aikana 40 tuntia, ja eriytyvän koulutuksen aikana 40 tuntia.

Teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi voidaan hyväksyä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan erikoislääkärikoulutuksen hyväksymä psykiatrian alan koulutus sekä alaa koskevat kansainväliset kokoukset ja kongressit, jotka vastuuprofessori on hyväksynyt.

Oppimisprosessin seuranta ja arvioinnin välineet Koulutus sisältää ja edellyttää lähikouluttajan säännöllistä ohjausta yleensä viikon, vähintään kahden viikon välein. Tapaamisissa seurataan erikoistuvan kliinisen työn ja koulutuksen toteutumista sekä erikoistuvan edistymistä. Koulutuksen vastuuhenkilö seuraa erikoistuvan oppimisprosessia vuosittain. Lokikirjan pohjalta tarkastellaan koulutuksen etenemistä: kliinistä työtä, taitojen kehittymistä, teoreettista osaamista ja erikoistuvan asennoitumista potilaisiin, potilaiden omaisiin, työtovereihin, kykyä moniammatilliseen työskentelyyn sekä hallinnollisiin ja johtamistehtäviin.

Valtakunnallisen erikoislääkärikuulustelun kuulusteluvaatimukset on koottu erilliseen tiedostoon, joka löytyy www.med.helsinki.fi – ammatillinen jatkokoulutus – erikoistumiskoulutus. Kuulustelussa noudatetaan aina viimeisimpiä kuulusteluvaatimuksia, riippumatta siitä minä vuonna erikoistuja on opinto-oikeutensa saanut.

Lähijohtajakoulutus (30 opintopistettä) Johtamiskoulutus on pakollinen erikoistuville, jotka saavat opinto-oikeuden 1.8.2009 alkaen. Koulutus suositellaan suoritettavaksi 3-6 vuoden aikana. Tavoitteena on osata toimia lähijohtajana sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lähtökohtana on, että johtamisosaaminen kehittyy parhaiten työkokemuksen karttumisen rinnalla toteutettavan systemaattisen koulutuksen kautta. Koulutus perustuu suurelta osin samaan työtehtävissä oppimisen malliin kuin kliininen koulutus. Erikoistuva laatii mentorin tuella henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman, jossa ensiksi kuvaa nykyosaamisensa ja mahdollisen hyväksi luettavan työkokemuksensa ja koulutuksensa. Seuraavaksi suunnitelmaan määritetään tavoitteet, keinot niiden saavuttamiseksi ja arviointi sekä aiottu aikataulu. Koulutus koostuu lä- hiopetuspäivistä (pakolliset modulit 1-3 ja valinnaiset lähiopetukset), kehittymistehtävistä, kirjallisuustehtä- vistä ja portfoliotyöskentelystä.

HUOM! Ennen 1.8.2009 opinto-oikeuden joko Helsingin tai muun yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan saanut voi joko 1) suorittaa koko 30 op lähijohtajakoulutuksen erikoistumiskoulutuksen aikana, tai 2) suorittaa vanhamallisen ns. hallinnon koulutuksen (20 h). Tämä koskee myös erikoisalan vaihtajia, kun edellinen opinto-oikeus on kertaalleen saatu ennen 1.8.2009, eikä siitä ole luovuttu eikä koulutusta ole suoritettu loppuun.

Lisätietoja: https://blogs.helsinki.fi/lahijohtajakoulutus

Vastaa