Opinto-opas 2013-2015

Linkki oppaaseen 2013-2015

Opas 1.8.2013-31.7.2015

PSYKIATRIA / PSYKIATRIAN RUNKOKOULUTUS

Tavoitteet:

Aikuispsykiatrian erikoislääkärikoulutuksen tavoitteena on antaa erikoistuvalle valmiudet erikoisalansa tehtäviin, moniammatilliseen työhön, ammattitaidon ylläpitämiseen, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä toimimiseen ja perehdyttää tieteelliseen tietoon. Koulutus muodostaa kattavan kokonaisuuden käsittäen psykiatrian perusteet, potilaan tutkimisen, diagnosoinnin ja hoidon sekä psykiatrisen hoitojärjestelmän perusteet. Koulutus toteutetaan v. 2012 säädetyn erikoislääkäriasetuksen mukaisesti. Pyrimme toimimaan eurooppalaisen UEMS:n ohjeiden mukaisesti yleisellä tasolla ja tiedolliset oppimisen sisällöt on määritetty ydinainesanalyysissä. Lisätiedot: http://www.kll.helsinki.fi/tietoa/psykiatria/psyerikois.html

KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN JA KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE Aikuispsykiatrian erikoistumiskoulutus voi alkaa lääketieteen lisensiaattitutkinnon ja sitä seuranneen laillistuksen (Valvira) jälkeen. Hakijan aikaisempi kokemus ja tieteelliset ansiot lasketaan hyväksi. Koulutusohjelman kokonaispituus on 6 vuotta. Kliininen palvelu koostuu terveyskeskuspalvelusta, runkokoulutuksesta ja eriytyvästä koulutuksesta. Koulutuksessa suositellaan riittävän monipuolista palvelua ja palvelua yhdessä yksikössä 6-12 kk. Palvelukokonaisuuden tulee sisältää vähintään yhteensä 18 kk osastopalvelua, 24 kk väestövastuullista avohoidon palvelua ja 12 kk psykiatrian alojen päivystystä. Suosituksena on, että sairaalapalvelu painottuu runkokoulutukseen ja avohoidon palvelu eriytyvän vaiheen koulutukseen. Teoreettinen koulutus käsittää psykiatrian klinikan omat tieteelliset seminaarisarjat sekä muun teoreettisen, esimerkiksi tieteellisten seurojen ja tieteellisten kongressien, koulutuksen. Vähintään puolet kliinisestä palvelusta tulee suorittaa yliopistosairaalan ulkopuolella. Yliopistosairaalan ulkopuolisiin koulutuspaikkoihin voidaan katsoa kuuluvaksi sellaiset terveydenhuollon toimintayksiköt, jotka on liitetty yliopistosairaalaan 1.1.2000 tai sen jälkeen (Jorvin ja Peijaksen sairaalat sekä eräät Psykiatriakeskuksen yksiköt). Erikoistumistutkinnon suorittamista koskevat säännöt on koottu tiedekuntaneuvoston vahvistamiin pysyväismääräyksiin (tutkintosääntö). Erikoistuvan tulee tutustua pysyväismääräyksiin, jotka löytyvät opinto-oppaan alusta tai www.med.helsinki.fi – ammatillinen jatkokoulutus – erikoistumiskoulutus.

KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE

Koulutusohjelman kokonaispituus on 6 vuotta, josta vähintään puolet tulee suorittaa yliopistosairaalan ulkopuolella. Yliopistosairaalan ulkopuolisiin koulutuspaikkoihin voidaan katsoa kuuluvaksi sellaiset terveydenhuollon toimintayksiköt, jotka on liitetty yliopistosairaalaan 1.1.2000 tai sen jälkeen (Jorvin ja Peijaksen sairaalat sekä eräät Psykiatriakeskuksen yksiköt).

Erikoistumistutkinnon suorittamista koskevat säännöt on koottu tiedekuntaneuvoston vahvistamiin pysyväismääräyksiin (tutkintosääntö). Erikoistuvan tulee tutustua pysyväismääräyksiin, jotka löytyvät opinto-oppaan alusta.
Terveyskeskuspalvelu (9 kk) Tavoitteena on ymmärtää perusterveydenhuollon merkitys ja mahdollisuudet oman erikoisalan potilaiden tunnistamisessa, hoitoon ohjauksessa ja jatkohoidossa. Terveyskeskuspalvelun laaja-alaisuus ja monipuolisuus tulee toteutua 9 kuukauden aikana. Lääkärin tulee perehtyä vähintään neljään terveyskeskuksen toiminta-alueeseen, kuten terveyskeskuksen ajanvarausvastaanottoon (vähintään 3 kk), lastenneuvolan sekä äitiysneuvolan toimintaan, kotisairaanhoitoon, päivystykseen, vuodeosastotoimintaan, mielenterveystyöhön sekä vanhainkodin ja palvelutalon toimintaan. Päivystystä ja vuodeosastotoimintaa hyväksytään yhteensä korkeintaan 3 kk. Palvelun sisältö selvitetään ohjaajan antamalla koulutustodistuksella. Erikoistuvan tulee tarkistaa erikoislääkärikoulutuksen pysyväismääräyksistä ja yleislääketieteen oppialan sivuilta www.yle.helsinki.fi tarkemmat terveyskeskuspalvelun suorittamisen ohjeet. Tarkennetut ohjeet koskettavat terveyskeskuspalvelua, joka suoritetaan 1.8.2011 lähtien. Jakson suorittamiseksi tulee opintooikeus erikoislääkäritutkintoon olla voimassa. Koulutus tulee suorittaa yliopiston hyväksymässä terveyskeskuksessa, joka täyttää koulutuspaikalle asetetut laatukriteerit. Välipäätös terveyskeskuspalvelun hyväksymisestä haetaan yleislääketieteen oppialalta. Tarkemmat terveyskeskuspalvelun ohjeet ja lokikirja löytyvät www.yle.helsinki.fi > Opinnot > Yleislääketieteen erityiskoulutus > Runkovaiheen terveyskeskusjakso. Koulutusterveyskeskukset löytyvät: www.yle.helsinki.fi > Opinnot > Yleislääketieteen erityiskoulutus > Ohjaajat.

Runkokoulutus (1 v 3 kk)

Aikuispsykiatriassa runkokoulutus rakentuu seuraavasti: 6 kk palvelu akuutissa aikuispsykiatriassa 9 kk jotakin psykiatrian erikoisalaa, aikuis-, lasten-, nuoriso- ja/tai oikeuspsykiatriaa. Yhteinen runko-osa suoritetaan pääsääntöisesti yliopistosairaalan ulkopuolisissa koulutuspaikoissa ja ennen eriytyvää koulutusta.

Runkokoulutuksen sisältö: Koulutusohjelman tulee sisältää vähintään 6 kk palvelua akuutissa aikuispsykiatriassa vuodeosastolla. Muun psykiatrisen palvelun tulee sisältää sellaista psykiatrista palvelua, joka vastuuhenkilön hyväksymänä vastaa koulutuksellisia päämääriä. Runkokoulutuksen aikana järjestetään erikoistuvalle koulutusta, joka sisältää sekä aikuis-, lasten-, nuoriso- ja oikeuspsykiatriaa. Tämä tapahtuu yhteistyössä psykiatrian eri alojen kanssa.

Eriytyvä koulutus (4 v) Eriytyvä koulutus tapahtuu yliopistollisessa sairaalassa ja/tai sovituissa yliopistosairaalan ulkopuolisissa koulutuspaikoissa. Palvelua yliopistollisessa sairaalassa vaaditaan 1–2 vuotta riippuen ulkopuolisten koulutuspaikkojen koulutusoikeuksien pituudesta. Muu eriytyvä koulutus voidaan suorittaa muussa psykiatrisessa sairaalassa tai psykiatrisessa avohoitopisteessä, jossa on riittävä koulutus ja työnohjaus. Koulutusohjelman ja palvelun tulee olla vastuuhenkilön hyväksymiä.

Koulutuksen sisältö Aikuispsykiatriassa eriytyvä koulutus on 3–4 vuotta aikuispsykiatriassa ja 0–12 kk jollakin muulla psykiatrian erikoisalalla. Eriytyvään koulutukseen voi sisältyä enintään 6 kk erikoisalaa koskeva, päätoiminen tutkimustyö ja soveltuvin osin 6 kk palvelua muulla kliinisellä erikoisalalla (esim. neurologia, kliininen neurofysiologia, lastenneurologia, sisätaudit, työterveyshuolto, geriatria).

Työnohjaus Viikoittain tapahtuvan kliinisen lähiohjauksen lisäksi koulutuksen tulee sisältää vähintään 2 vuotta toimipisteen ulkopuolella tapahtuvaa säännöllistä työnohjausta.

Toimipaikkakoulutus Käytännön työtä täydentävät säännölliset ohjatut toimipaikkakoulutustilaisuudet, joiden tarkoituksena on syventää tietämystä erikoisalasta. Toimipaikkakoulutusta järjestetään 2–5 tuntia viikossa.

Koulutussairaalat ja kouluttajat löytyvät tiedekunnan ylläpitämästä koulutuspaikkarekisteristä: www.med.helsinki.fi – ammatillinen jatkokoulutus – erikoistumiskoulutus – koulutuspaikat.

Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus (40+40 tuntia)
Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen määrä on aikuispsykiatriassa 80 tuntia. Näistä tunneista suoritetaan runkokoulutuksen aikana 40 tuntia, ja eriytyvän koulutuksen aikana 40 tuntia. Teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi voidaan hyväksyä yliopistojen, Suomen Psykiatri-yhdistyksen Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen, Suomen Nuorisopsykiatriyhdistyksen, ja muiden tieteellisten seurojen koulutustilaisuudet sekä alaa koskevat ulkomaalaiset ja kansainväliset kokoukset ja kongressit, jotka käsittelevät psykiatriaa.

Lähijohtajakoulutus (30 opintopistettä)
Koulutuksen rungon muodostaa johtamisportfolio, johon kirjataan henkilökohtaiset tavoitteet, omat havainnot työpaikalta ja siihen liittyvä pohdinta, merkinnät tapaamisista ohjaajien kanssa, kerätty palaute sekä koulutusohjelman mukaiset tehtävät ja opintosuoritteet. Koulutukseen kuuluu kaikille erikoisaloille yhteisiä lähiopetuspäiviä (6 op), valinnaisia opintoja (2 op). Perusterveydenhuollon lisäkoulutukseen (nyk. yleislääketieteen erityiskoulutus) sisältyvä 16 tunnin teoreettinen hallinnon koulutus hyväksiluetaan johtamiskoulutuksen lähiopetuspäiviin (=2 op). Koulutukseen kuuluu lisäksi itsenäisten kehittymistehtävien laadinta ja kirjallisuusosio. Koulutuksen voi suorittaa 2-6
vuoden aikana. 10 lähiopetuspäivää = 10 op Kehittymistehtävät 10 op Kirjallisuustehtävät 5
op Portfolio 5 op

Johtamiskoulutus on pakollinen erikoistuville, jotka saavat opinto-oikeuden 1.8.2009 alkaen. Huom:
Johtamiskoulutus ei kuitenkaan koske niitä erikoistuvia, joilla on jo voimassa oleva opinto-oikeus erikoistumiskoulutukseen joka on myönnetty ennen 1.8.2009, ja jotka vaihtavat erikoisalaa 1.8.2009 jälkeen. Heillä vaatimuksena on hallinnollinen koulutus (20 h), joihin liittyvät vaatimukset voit tarkistaa oppaasta 2007-2009, kohta teoreettinen koulutus.

Oppimisprosessin seuranta ja arvioinnin välineet
Koulutus sisältää ja edellyttää lähikouluttajan säännöllistä ohjausta yleensä viikon, vähintään kahden viikon välein. Tapaamisissa seurataan erikoistuvan kliinisen työn ja koulutuksen toteutumista sekä erikoistuvan edistymistä.

Koulutuksen vastuuhenkilö seuraa erikoistuvan oppimisprosessia vuosittain. Lokikirjan pohjalta tarkastellaan koulutuksen etenemistä: kliinistä työtä, taitojen kehittymistä, teoreettista osaamista ja erikoistuvan asennoitumista potilaisiin, potilaiden omaisiin, työtovereihin, kykyä moniammatilliseen työskentelyyn sekä hallinnollisiin ja johtamistehtäviin.

Valtakunnallinen kuulustelu

 

Kuulustelussa noudatetaan aina viimeisimpiä kuulusteluvaatimuksia, riippumatta siitä minä vuonna erikoistuja on opinto-oikeutensa saanut.

 

Vastaa