Psykiatrian opinto-opas 2017-2019

Psykiatrian runko- ja eriytyvä koulutus
Vastuuhenkilöt:
Psykiatrian erikoisalojen runkokoulutus Prof. Erkki Isometsä Puh. (09) 471 63728,
erkki.isometsa@hus.fi
Psykiatrian eriytyvä koulutus Prof. Tiina Paunio Puh. (09) 471 63734 tiina.paunio@hus.fi
Osoite: Psykiatriakeskus, Välskärinkatu 12, PL 590, 00029 HUS

Koko opinto-opas tiedekunnan sivulla

 https://guide.student.helsinki.fi/sites/default/files/2017-11/EL_OPINTO-OPAs_2017_2019_15.11.2017.pdf

Tavoitteet
Psykiatrian erikoislääkärikoulutuksen tavoitteena on antaa erikoistuvalle valmiudet erikoisalansa tehtäviin, moniammatilliseen työhön, ammattitaidon ylläpitämiseen, sosiaali- ja terveydenhuollonpalvelujärjestelmässä toimimiseen ja perehdyttää tieteelliseen tietoon. Koulutus muodostaa kattavan kokonaisuuden käsittäen psykiatrian tieteelliset perusteet, potilaan tutkimisen, diagnosoinnin ja hoidon edellyttämät taidot sekä psykiatrisen hoitojärjestelmän perusteet. Koulutus toteutetaan v. 2015 säädetyn erikoislääkäriasetuksen mukaisesti. Sovellamme tavoitteiden asettelussa eurooppalaisen UEMS:n ohjeita http://uemspsychiatry.org/wpcontent/uploads/2013/09/2009-Oct-EFCP.pdf ja tiedolliset (https://blogs.helsinki.fi/psykiatriaerikoistuminen/ydinainesanalyysi/)
ja taidolliset (https://blogs.helsinki.fi/psykiatriaerikoistuminen/taidollinen-ydinainesanalyysi/) oppimisen tavoitteet on määritetty ydinainesanalyysissä.

Koulutukseen hakeutuminen ja koulutusohjelman rakenne
Psykiatrian erikoistumiskoulutus voi alkaa lääketieteen lisensiaattitutkinnon jälkeen. Hakijan aikaisempi kokemus ja tieteelliset ansiot lasketaan hyväksi. Koulutuksen kokonaispituus on 6 vuotta, josta vähintään puolet tulee suorittaa yliopistosairaalan
ulkopuolella. Yliopistosairaalan ulkopuolisiin koulutuspaikkoihin voidaan katsoa kuuluvaksi sellaiset terveydenhuollon toimintayksiköt, jotka on liitetty yliopistosairaalaan 1.1.2000 tai sen jälkeen (Jorvin ja Peijaksen sairaalat). Koulutusohjelman kokonaispituus on 6 vuotta. Kliininen palvelu koostuu terveyskeskuspalvelusta,
runkokoulutuksesta ja eriytyvästä koulutuksesta. Palvelujen muodostaman kokonaisuuden tulee olla riittävän monipuolinen ja toteutua pääsääntöisesti siten, että palvelua yhdessä yksikössä on 6-12 kk. Palvelukokonaisuuden tulee sisältää vähintään yhteensä 18 kk osastopalvelua, 24 kk väestövastuullista avohoidon palvelua ja 12 kk psykiatrian alojen päivystystä.

Teoreettinen koulutus
käsittää Helsingin yliopiston psykiatrian osaston omat tieteelliset seminaarisarjat sekä muun teoreettisen, esimerkiksi tieteellisten seurojen ja tieteellisten kongressien, koulutuksen. Vähintään puolet kliinisestä palvelusta tulee suorittaa yliopistosairaalan ulkopuolella. Erikoistumiskoulutuksen suorittamista koskevat säännöt on koottu tiedekuntaneuvoston vahvistamiin koulutusvaatimuksiin. Erikoistuvan tulee tutustua koulutusvaatimuksiin, jotka löytyvät opinto-oppaan alusta.

Terveyskeskuspalvelu (9 kk)
Tavoitteena on ymmärtää perusterveydenhuollon merkitys ja mahdollisuudet oman erikoisalan potilaiden tunnistamisessa, hoitoon ohjauksessa ja jatkohoidossa. Koulutus tulee suorittaa yliopiston hyväksymässä terveyskeskuksessa, joka täyttää koulutuspaikalle asetetut laatukriteerit. Erikoistuvan tulee tarkistaa erikoislääkärikoulutuksen pysyväismääräyksistä tarkemmat
terveyskeskuspalvelun suorittamisen ohjeet. Tarkennetut ohjeet koskettavat terveyskeskuspalvelua, joka suoritetaan 1.8.2011 lähtien. Palvelun hyväksyy yleislääketieteen oppiala.
Koulutusterveyskeskukset löytyvät:
http://www.yle.helsinki.fi/opinnot/erikoislaakari/kouluttajat.html

Runkokoulutus (1 v 3 kk)
Psykiatriassa runkokoulutus rakentuu seuraavasti: 6 kk palvelu akuutissa aikuispsykiatriassa ja 9 kk jotakin psykiatrian erikoisalaa, eli psykiatriaa, lasten-, nuoriso- ja/tai oikeuspsykiatriaa. Yhteinen runko-osa suoritetaan pääsääntöisesti yliopistosairaalan ulkopuolisissa koulutuspaikoissa ja ennen eriytyvää koulutusta. Runkokoulutuksen suorittaneella lääkärillä tulee olla perustiedot psykiatrisesta
diagnostiikasta, perusvalmiudet toimia lääkärinä akuutissa psykiatriassa ja päivystyksessä, perustiedot psykiatrisesta lääkehoidosta ja psykososiaalisista hoidoista sekä perustiedot psykiatriaan liittyvästä lainsäädännöstä
Runkokoulutuksen sisältö: Koulutusohjelman tulee sisältää vähintään 6 kk palvelua akuutissa aikuispsykiatriassa sisältäen akuutisti sairaiden potilaiden hoitoa. Muun psykiatrisen palvelun tulee sisältää sellaista psykiatrista palvelua, joka vastuuhenkilön hyväksymänä vastaa koulutuksellisia päämääriä. Runkokoulutuksen aikana järjestetään erikoistuvalle teoreettista koulutusta, joka sisältää sekä aikuis-, lasten-, nuoriso- ja oikeuspsykiatriaa. Tämä tapahtuu yhteistyössä psykiatrian eri alojen kanssa. Runkovaiheen päätteeksi suoritetaan monivalintatentti.
Eriytyvä koulutus (4 v)
Eriytyvä koulutus tapahtuu yliopistollisessa sairaalassa ja/tai sovituissa yliopistosairaalan ulkopuolisissa koulutuspaikoissa. Palvelua yliopistollisessa sairaalassa vaaditaan 1–2 vuotta riippuen ulkopuolisten koulutuspaikkojen koulutusoikeuksien pituudesta. Muu eriytyvä koulutus voidaan suorittaa muussa psykiatrisessa sairaalassa tai psykiatrisessa avohoitopisteessä, jossa on riittävä koulutus ja työnohjaus. Koulutusohjelman ja palvelun tulee olla vastuuhenkilön
hyväksymiä.
Eriytyvän koulutuksen sisältö: Psykiatriassa eriytyvä koulutus on 3–4 vuotta aikuispsykiatriassa ja 0–12 kk jollakin muulla psykiatrian erikoisalalla. Eriytyvään koulutukseen voi sisältyä 6 kk erikoisalaa koskeva päätoiminen tutkimustyö (12 kk, mikäli tutkimustyö kehittää psykiatrian alan kliinisiä taitoja) ja soveltuvin osin 6 kk palvelua muulla kliinisellä erikoisalalla (esim. neurologia, kliininen neurofysiologia, lastenneurologia, sisätaudit, työterveyshuolto, geriatria).

Työnohjaus Viikoittain tapahtuvan kliinisen lähiohjauksen lisäksi koulutuksen tulee sisältää vähintään 2 vuotta toimipisteen ulkopuolella tapahtuvaa säännöllistä työnohjausta.
Toimipaikkakoulutus Käytännön työtä täydentävät säännölliset ohjatut
toimipaikkakoulutustilaisuudet, joiden tarkoituksena on syventää tietämystä erikoisalasta. Toimipaikkakoulutusta järjestetään 2–5 tuntia viikossa.

Koulutussairaalat ja kouluttajat löytyvät tiedekunnan ylläpitämästä koulutuspaikkarekisteristä:
https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/ammatillinen-jatkokoulutus .

Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus (40+40 tuntia)

Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen määrä on aikuispsykiatriassa 80 tuntia. Näistä tunneista suoritetaan runkokoulutuksen aikana 40 tuntia, ja eriytyvän koulutuksen aikana 40 tuntia. Teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi
voidaan hyväksyä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan erikoislääkärikoulutuksen hyväksymä psykiatrian alan koulutus sekä alaa koskevat kansainväliset kokoukset ja kongressit, jotka vastuuprofessori on hyväksynyt

Oppimisprosessin seuranta ja arvioinnin välineet

Koulutus sisältää ja edellyttää lähikouluttajan säännöllistä ohjausta yleensä viikoittain. Tapaamisissa seurataan erikoistuvan kliinisen työn ja koulutuksen toteutumista sekä erikoistuvan edistymistä. Koulutuksen vastuuhenkilö seuraa erikoistuvan oppimisprosessia vuosittain. Lokikirjan pohjalta tarkastellaan koulutuksen etenemistä: kliinistä työtä, taitojen kehittymistä, teoreettista osaamista ja erikoistuvan asennoitumista potilaisiin, potilaiden omaisiin, työtovereihin, kykyä moniammatilliseen
työskentelyyn sekä hallinnollisiin ja johtamistehtäviin.

Valtakunnallinen kuulustelu
Valtakunnallisen erikoishammaslääkärikuulustelun kuulusteluvaatimukset on koottu erilliseen tiedostoon, joka löytyy tiedekunnan www-sivuilta https://guide.student.helsinki.fi/sites/default/files/inline-files/el_kuulusteluvaatimukset_2017_2019.pdf .
Kuulustelussa noudatetaan aina viimeisimpiä kuulusteluvaatimuksia, riippumatta siitä minä vuonna erikoistuja on opinto-oikeutensa saanut.

Lähijohtajakoulutus (30 opintopistettä)
Johtamiskoulutus on pakollinen erikoistuville, ovat saaneet opinto-oikeuden 1.8.2009 alkaen. Koulutus suositellaan suoritettavaksi 3-6 vuoden aikana, ja aloitettavaksi mahdollisimman pian opinto-oikeuden saamisen jälkeen.
Tavoitteena on osata toimia lähijohtajana sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lähtökohtana on, että johtamisosaaminen kehittyy parhaiten työkokemuksen karttumisen rinnalla toteutettavan systemaattisen koulutuksen kautta. Koulutus perustuu suurelta osin samaan työtehtävissä oppimisen malliin kuin kliininen koulutus.
Erikoistuva laatii mentorin tuella henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman, jossa ensiksi kuvaa nykyosaamisensa ja mahdollisen hyväksi luettavan työkokemuksensa ja koulutuksensa. Seuraavaksi suunnitelmaan määritetään tavoitteet, keinot niiden saavuttamiseksi ja arviointi sekä aiottu aikataulu. Koulutus koostuu lähiopetuspäivistä (pakolliset modulit 1-3 ja valinnaiset lähiopetukset), kehittymistehtävistä, kirjallisuustehtävistä ja portfoliotyöskentelystä.

HUOM!

Ennen 1. tammikuuta 2018 Helsingin yliopiston opinto-oikeuden saaneet
Jokaisen on päätettävä 31.12.2017 mennessä, suorittaako 10 op vai 30 op johtamiskoulutuksen. Merkintä erikoistumiskoulutuksen suoritustodistuksessa on siis joko 1) suorittanut 10 op koulutukseen kuuluvia johtamisopintoja, tai 2) lähijohtajapätevyys 30 op.

1.1.2018 tai myöhemmin Helsingin yliopiston opinto-oikeuden saaneet
Pakollinen johtamiskoulutus on kaikilla Helsingin yliopistossa 1.1.2018 jälkeen opinto-oikeuden saaneilla 10 opintopistettä, eikä merkintää lähijohtajapätevyydestä tule koulutustodistukseen. Tavoitteena on luoda
valtakunnallinen 20 op täydentävä ohjelma erikoistuvia varten, jotka haluavat suorittaa yhteensä 30 op koulutuksen.

Aikataulu
Nykyistä 30 op ohjelmaa voi suorittaa 31.12.2019 asti; lähiopetuksiin pääsevät etusijalla ennen 1. tammikuuta 2018 opinto-oikeuden saaneet.
Seuraa asian etenemistä tällä sivustolla: https://blogs.helsinki.fi/lahijohtajakoulutus/
Uusi 10 op johtamiskoulutusohjelma suunnitellaan v. 2018 aikana ja käynnistyy 1.1.2019.
Asia on käsitelty Ammatillisen jatkokoulutuksen toimikunnassa (AJT) 2.11.2017 sekä
Tiedekuntaneuvostossa 14.11.2017.
Lisätietoja: yhteydenotot lähijohtajaopintojen muutoksesta med-lahijohtaja@helsinki.fikautta.
Yhteistyöterveisin
Minna Kaila
professori
Lähijohtajakoulutuksen vastuuhenkilö

Lähijohtajakoulutus (vanha voimassa 31.12.2019 saakka)